Bejelentkezés

Változások az egyszerűsített foglalkoztatás szabályaiban

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) szabályai az elmúlt tíz évben érdemben nem változtak, sokan alkalmazzák rutinszerűen. Az idén júniusban történt módosítások is csak a fizetendő közteher mértékét érintették, a feltételrendszert változatlanul hagyták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tapasztalatai alapján ugyanakkor még mindig előfordulnak visszatérő hibák, hiányosságok.

Az egyszerűsített foglalkoztatás lehetősége magában foglalja a:

  • mezőgazdasági idénymunkát (például a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzést) feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot;
  • a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott, kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunkát, a turisztikai idénymunkát (például idegenvezetői tevékenységet stb.) feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot. (Idénymunka alatt azt értjük, amikor a munkavégzés a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy a munka időpontjához kötődik.);
  • az alkalmi munkát. 

A munkaviszonyhoz képest egyszerűbb feltételrendszer kapcsolódik hozzá, viszont az egyik legfontosabb különbség, hogy ezáltal a munkavállaló nem válik a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultságok tekintetében biztosítottá, kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. 

Az alkalmi foglalkoztatás bejelentése

A bejelentést a foglalkoztatás előtt meg kell tenni az adóhatóság felé. A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatást bejelentheti

  • elektronikusan a 22T1042E jelű adatlapon, 
  • telefonon az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a 185-ös számon vagy 
  • az erre szolgáló mobilalkalmazással.

A bejelentéshez KAÜ-azonosítás szükséges. Nem lehet bejelentést benyújtani papíron, postán vagy személyesen.  A bejelentésnél meg kell adni a munkavállaló nevét, a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító, társadalombiztosítási jelét, a foglalkoztatás jellegét, pl. alkalmi munka, valamint a munkaviszony napjainak számát, illetve azt, hogy a munkavállaló másik tagállamban vagy egyezményben részes másik államban biztosított-e, és azt megfelelően igazolta-e a munkáltató felé. Ez utóbbi a fizetendő közteher összegét befolyásolja. Amennyiben a meghatározott biztosítási jogviszony a fennáll, úgy a munkáltató közteherfizetésre nem kötelezett.
A munkaügyi/foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések során előkerült hiányosság, hogy a munkáltatók több esetben nem tudják, hogy a nyugdíjas munkavállalók alkalmi foglalkoztatását a munkaviszonnyal ellentétben be kell jelenteniük az adóhatóság felé, így elmulasztják a bejelentést megtenni.
A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – ha változik a foglalkoztatás jellege vagy a munkavégzés meghiúsul az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott – a munkavégzés napján reggel 9 óráig van lehetőség. Ezt követően a munkáltató köteles a közterhet megfizetni. A bejelentés elektronikusan, telefonon vagy a mobilalkalmazás használatával egyaránt visszavonható és módosítható, függetlenül attól, hogy a bejelentést eredetileg a munkáltató milyen módon tette meg.

Fontos megjegyezni, hogy a szabályos egyszerűsített foglalkoztatást a munkavégzés megkezdése előtt meg kell tenni, hiszen a jogviszony a bejelentéssel keletkezik. A bejelentés utólag nem pótolható, ilyenkor az általános szabályok szerint kell megtenni a bejelentést, munkavállalóként a T1041-es nyomtatványon. 

A munkaviszony létesítése kapcsán nem szabad megfeledkezni, az Mt. azon rendelkezéséről, miszerint a munkaszerződést írásba kell foglalni. Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén ezt nem kötelező alkalmazni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lehetne írásban szerződni, sőt… A felek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény mellékletében szereplő minta-munkaszerződést alkalmazhatják. Ez esetben a munkáltató számos nyilvántartási kötelezettség alól mentesül, nem kell alkalmazni az Mt. 134. §-ban foglaltakat, vagyis a munkáltatónak nem kell nyilvántartani többek között a rendes és rendkívüli munkaidőt, a készenlétet, valamint a szabadságot sem.

Egyszerűsített foglalkoztatott munkabére

A munkaviszonyban fizetendő minimális bér összege kapcsán a minimálbér, valamint a garantált bérminimum fogalma mindenki számára jól ismert, a 2022. évre vonatkozó havi összegük 200.000 Ft és 260.000 Ft. Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazottak esetében kicsit eltérnek a rendelkezések.  A kötelező legkisebb munkabér a minimálbér 85%-a, valamint a garantált bérminimum 87%-a. Filmipari statiszta alkalmi munkából származó nettó napi jövedelme nem haladhatja meg a 18.000 Ft-ot.
Az EFO-s munkabérből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania, valamint bevallást benyújtania egészen addig, amíg az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül kapott bevétele nem haladja meg a mentesített keretösszeget, ami a minimálbér /garantált bérminimum 130%-a. Az efeletti rész már nem lesz mentes. A filmipari statiszták alkalmi munkából származó bevétele után nem kell jövedelmet megállapítani és bevallani.
Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyra az Mt., valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit az Efo tv.-ben meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell, de a szerződő felek díjazásra vonatkozó szabadsága nem korlátozott. Ugyanakkor a munkáltató költségelszámolására vonatkozóan az Szja tv. és a Tao tv. korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Az Efo. tv. szabályai szerint létesített munkaviszonyban foglalkoztatottnak ugyanis a munkáltató által egy napi munkáért kifizetett munkabérből a minimálbér napi összegének kétszeresét meghaladó mértékű kifizetés a jövedelem megállapításakor költségként nem vehető figyelembe, illetve az nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségnek, ráfordításnak.

Fizetendő közterhek egyszerűsített foglalkoztatás után

A munkaviszonyban foglalkoztatottak munkabérét 15% személyi jövedelemadó, valamint 18,5% társadalombiztosítási járulék terheli. A foglalkoztatónak szociális hozzájárulási adóval vagy KIVA-val, rehabilitációs hozzájárulással kell számolnia. Egyszerűsített foglalkoztatás esetében egyszerűbb a helyzet, a kifizetett teljes összeg a foglalkoztatott jövedelme, a foglalkoztató közteheri eddig nem százalékos, hanem fix összegben kerültek megállapításra, melyek mértéke idén júliustól emelkedik. A korábbiaktól eltérően nem fix, hanem minimálbérhez viszonyított százalékos mértékben került meghatározásra. 

  • mezőgazdasági, valamint turisztikai idénymunka esetében a korábbi napi 500 Ft helyett munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5%-a, ami aktuális minimálbérrel számolva napi 1.000 Ft, 
  • alkalmi munkánál napi 1.000 Ft helyett munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, ami aktuális minimálbérrel számolva napi 2.000 Ft,
  • filmipari statiszta esetében a korábbi napi 4.000 Ft helyett a fizetendő összeg a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3%-a, ami aktuális minimálbérrel számolva napi 6.000 Ft. 

A munkáltatónak a közterhet a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell bevallani, és a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések elnevezésű beszedési számlára kell megfizetnie. Ami minden bejelentett nap után esedékes, valamint abban az esetben is, ha már nincs lehetőségünk a bejelentést törölni. Függetlenül attól, hogy a tényleges munkavégzés megtörtént-e. Fontos, hogy ezek az összegek csak addig alkalmazhatók, amíg a fentiekben már részletezett kereteken belül vagyunk. 

EFO adótartozás esetén

Kevésbé közismert a rendelkezések azon része, mely szerint, ha a munkáltató 300 ezer forint vagy ennél magasabb összegű adótartozást halmoz fel egyszerűsített foglalkoztatás, szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, szja-előleg adónemekben, úgy a teljes kiegyenlítésig további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult. Amennyiben ennek ellenére egyszerűsített foglalkoztatással jelent be alkalmazottat, úgy annak jogviszonyát utólag át kell minősíteni munkaviszonnyá, és a közterheket ennek megfelelően kiszámolni és megfizetni.
 
(Cikkünket teljes terjedelmében a Munkaügyi Tanácsadó 2022. júliusi számában olvashatják)

Kovács Nikoletta (2022-06-14)