Kiemelt helyen a vendégmunkások ellenőrzése 2024-ben

Kovács Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2024.01.06

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 192 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

2024-ben három kiemelt foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés várható. 2024 áprilisában ütemezetten vizsgálják a hatóságok a feldolgozóipar területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatát, illetve a vendégmunkások foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban nem történt hasonló jellegű vizsgálat.

Az 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet értelmében az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet kell készíteni a kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, valamint gondoskodni kell mindezek közzétételéről az illetés hatóság honlapján. Az előírásnak megfelelően 2023. november 14-én a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közzétette a 2024. év munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervet.

Az ellenőrizendő időszak 2023. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig terjedő időszakban került meghatározásra.
A munkavállalók alapvető jogainak érvényesülésének elősegítése, valamint a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése érdekében 2024. június-július időszakban várható ütemezett ellenőrzés, melynek keretében a munkavállalók jogviszonyának rendezettségét veszik a hatóságok górcső alá, különös tekintettel a vendégmunkások foglalkoztatására. A vizsgált időszak a fentiekkel egyezően 2023. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig terjed majd ki.

Az év második felében, 2024. szeptember-októberi időszakban lehet számítani a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálatára. Az ellenőrzés célja a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célzott ellenőrzése a munka törvénykönyvének gyakorlati érvényesülését vizsgálva, különös tekintettel arra, hogy az ágazatban működő vállalkozások tekintetében az elmúlt időszakban nem történt hasonló vizsgálat.

 
 

A hatósági ellenőrzések típusai

A hatósági ellenőrzés jellegét tekintve lehet célvizsgálat, ami minimum három hétig tartó ellenőrzési sorozatot jelent. Ez konkrét ellenőrzési célra irányul és nem öleli fel a jogszabályokban foglalt összes ellenőrzési tárgykört. Beszélhetünk akcióellenőrzésről, ami a célvizsgálatnál rövidebb időtartamú ellenőrzéssorozat, ami szintén konkrét célra irányul. Az ellenőrzéskor a hatóság alkalmazhat helyszíni ellenőrzést, iratvizsgálatot vagy elektronikus nyilvántartásokból történő adatlekérdezést is.
A hatósági ellenőrzések alkalmával kiemelten vizsgálni kell az ellenőrzött munkavállalók foglalkoztatási gyakorlatát, fel kell tárni a munkavállalók jogait sértő szabálytalanságokat. A célvizsgálatok, akcióellenőrzések alkalmával vizsgálati szempontrendszer segíti az ellenőrök munkáját.
A foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés részletszabályait a 115/2021. (III. 10.) Kormányrendelet rögzíti, ami a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységről rendelkezik. A foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése körében a hatóság a jogszabályokban foglalt minimumkövetelmények megtartását vizsgálja.

Minimumkövetelmények

A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés szempontjából a minimumkövetelménynek magukba foglalják:

  • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése körében vizsgálják a létesítő jognyilatkozat alakszerűségét és kötelező elemeit, a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételeket, különös fókuszt helyezve a gyermekmunka tilalmára,
  • a jogviszonyt létrehozó szerződés kötelező tartalmi elemeit;
  • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségeket;
  • a nők, a fiatal foglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos külön rendelkezéseket;
  • a munka- és pihenőidőhöz, az ellenérték megfizetéséhez kapcsolódó rendelkezések megtartását;
  • a jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, valamint az elszámolás megtörténtére vonatkozó szabályok betartását;
  • a munkaerő-kölcsönzés, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzéséhez kapcsolódó jogszabályi rendelkezések helyes alkalmazását;
  • a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására, ideértve a harmadik országbeli állampolgár minősített kölcsönbeadónál történő foglalkoztatására, a harmadik országbeli állampolgár felé fennálló kötelező tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

A minimumkövetelmények körében a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzés a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály eltérést nem engedő követelményének, kollektív szerződés, üzemi megállapodás eltérő rendelkezése vagy a felek eltérő megállapodása esetén a jogsértő eltérés miatt a kötelező rendelkezések foglalkoztató általi megtartására terjed ki.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a fiatal foglalkoztatott vonatkozásában a minimumkövetelmények megtartását, a harmadik országbeli állampolgár vonatkozásában a foglalkoztatás engedélyhez kötöttségét akkor is ellenőrzi, ha a munkavégzés vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján, valamint közkereseti társaság, betéti társaság vagy korlátolt felelősségű társaság tagjaként nyújtott személyes közreműködés, közérdekű önkéntes tevékenység, a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére vállalkozási szerződés, megbízási szerződés vagy külső szolgáltatásra irányuló megállapodás alapján teljesített személyes közreműködés vagy önfoglalkoztatás keretében történik.

Szankciók

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a jogszabálysértés megszüntetéséig megtiltja a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatott további foglalkoztatását abban az esetben, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételek megsértése történik, vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges törvényes képviselői hozzájárulása hiányzik, valamint a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásának engedélyezésével kapcsolatos szabályok megsértése esetén.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a jogszabálysértés megszüntetéséig megtiltja a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatott további foglalkoztatását, ha az a jogszabálysértés vagy várható következményeinek súlyossága miatt nem tartható fenn, és a sérelem rövid időn belül nem orvosolható.

Fontos kiemelni, hogy a foglalkoztatottnak az ellenértékhez való jogát nem érinti, ha a további foglalkoztatás megtiltására azért került sor, mert a foglalkoztató megsértette a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vagy a jogviszony bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság mérlegelési jogkörében – a jogszabályban meghatározott jogszabálysértések kivételével – munkaügyi bírságot szabhat ki. A munkaügyi bírság legkisebb összege harmincezer forint.
Mindenképp lényeges tudni, hogy nem szabható ki munkaügyi bírság abban az esetben, ha a foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének és megszűnésének (megszüntetésének) bejelentésére vonatkozó kötelezettségét késedelmesen, de a hatósági ellenőrzés megkezdéséig teljesítette, amennyiben a foglalkoztató a foglalkoztatottnak járó elmaradt ellenértéket az eljárás során kitűzött határidőn belül kifizeti, valamint abban az esetben, ha a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő jognyilatkozatok alakszerűségének megsértésével színlelt szerződést kötött, de a foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a tényleges foglalkoztatásnak megfelelően, a hatósági ellenőrzés megkezdéséig eleget tett.