Turisztikai idénymunka kifizetése

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2023.08.14

Olvasási idő: 3 perc


Ez a tartalom 342 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Milyen törvényi szabályozás érvényes egyszerűsített foglalkoztatás, azon belül turisztikai idénymunka keretében foglalkoztatott munkavállalók bérének készpénzben történő kifizetése esetén? Mi a legkésőbbi kifizetés ideje?

Az egyszerűsített foglalkoztatás vonatkozásában is alkalmazni kell az Mt. rendelkezéseit (Mt. 155. §, 157. §).

Az általános szabályok szerint a munkabért utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni.

A munkabért a törvény szerint a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a munkavállaló részére. A felek a munkavállaló számára kedvezőbb fizetési határidőben is megállapodhatnak.

Ha a munkáltató nem tudja a munkabért határidőben megfizetni, azzal késedelembe esik. Ennek következménye, hogy késedelmi kamatot köteles fizetni a munkavállalónak. A kamat összegének kiszámítása során a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal kell számolni, a munkáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése alapján azzal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
Azt kell tehát figyelembe venni, hogy a késedelemmel érintett naptári félév első napján, azaz január elsején vagy július elsején milyen mértékű volt a jegybanki alapkamat. A munkabér összegét ezzel a számmal meg kell szorozni, ekkor megkapjuk, mekkora lenne a kamat összege egész évre. Ezt a számot el kell osztani háromszázhatvanöttel, szökőév esetén háromszázhatvanhattal, majd megszorozni annyival, ahány nap késedelembe esett a munkáltató. A munkabéren felül a munkáltató az így kapott összeget köteles megfizetni a munkavállalónak, mint késedelmi kamatot.

Mivel a munkáltató egyik leglényegesebb kötelezettsége a munkabérfizetés, az azzal való késedelembe esés részéről lényeges kötelezettszegést jelent.

Amennyiben pedig valamelyik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, a másik fél azonnali hatályú felmondással élhet. Az azonnali hatályú felmondás jogával a munkavállaló az erről való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül élhet. Az azonnali hatályú felmondással jogszerűen élő munkavállaló számára a munkáltató végkielégítést, továbbá felmentési időre járó távolléti díjat is köteles fizetni.