Turisztikai idénymunka kifizetése

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2023.08.14

Olvasási idő: 3 perc


Milyen törvényi szabályozás érvényes egyszerűsített foglalkoztatás, azon belül turisztikai idénymunka keretében foglalkoztatott munkavállalók bérének készpénzben történő kifizetése esetén? Mi a legkésőbbi kifizetés ideje?

Az egyszerűsített foglalkoztatás vonatkozásában is alkalmazni kell az Mt. rendelkezéseit (Mt. 155. §, 157. §).

Az általános szabályok szerint a munkabért utólag, legalább havonta egy alkalommal kell elszámolni.

A munkabért a törvény szerint a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a munkavállaló részére. A felek a munkavállaló számára kedvezőbb fizetési határidőben is megállapodhatnak.

Ha a munkáltató nem tudja a munkabért határidőben megfizetni, azzal késedelembe esik. Ennek következménye, hogy késedelmi kamatot köteles fizetni a munkavállalónak. A kamat összegének kiszámítása során a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal kell számolni, a munkáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdése alapján azzal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
Azt kell tehát figyelembe venni, hogy a késedelemmel érintett naptári félév első napján, azaz január elsején vagy július elsején milyen mértékű volt a jegybanki alapkamat. A munkabér összegét ezzel a számmal meg kell szorozni, ekkor megkapjuk, mekkora lenne a kamat összege egész évre. Ezt a számot el kell osztani háromszázhatvanöttel, szökőév esetén háromszázhatvanhattal, majd megszorozni annyival, ahány nap késedelembe esett a munkáltató. A munkabéren felül a munkáltató az így kapott összeget köteles megfizetni a munkavállalónak, mint késedelmi kamatot.

Mivel a munkáltató egyik leglényegesebb kötelezettsége a munkabérfizetés, az azzal való késedelembe esés részéről lényeges kötelezettszegést jelent.

Amennyiben pedig valamelyik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, a másik fél azonnali hatályú felmondással élhet. Az azonnali hatályú felmondás jogával a munkavállaló az erről való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül élhet. Az azonnali hatályú felmondással jogszerűen élő munkavállaló számára a munkáltató végkielégítést, továbbá felmentési időre járó távolléti díjat is köteles fizetni.