Mire kell figyelni a munkaköri leírás összeállításakor?

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2023.11.09

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 248 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A munkaviszony jogi rendezésével kapcsolatban számtalanszor felmerülnek a munkaköri leírás fontosságának és összeállításának kérdései. Hosszú – azaz minden feladatra kiterjedő –, vagy rövid munkaköri leírást célszerű összeállítani? A munkaköri leírás a munkaszerződés mellékletébe foglalva, vagy a munkaszerződéstől elkülönülten kerüljön átadásra? Az alábbiakban néhány, ilyen jellegű kérdésre próbálunk választ adni.

A munkaköri leírás szerepe

A 2012. évi I. törvény (Mt.) rögzíti, hogy a munkavállaló munkakörét az ahhoz tartozó feladatok részletes leírásával kell meghatározni. Ez a munkaköri leírás, amely az adott munkakörökhöz tartozó feladatokat, elvárásokat és követelményeket tartalmazza. Mindezek alapján a munkaköri leírás nem csak részletezi az adott munkakörbe tartozó feladatokat, hanem a munkaköri leírás aláírásával a munkavállaló azt is kifejezi, hogy az abban foglaltakat el tudja látni. Erre tekintettel a munkavállalótól azon feladatok ellátása kérhető számon, amelyeket a munkaköri leírás meghatároz.

Legyen-e a munkaköri leírás a munkaszerződés része?

A munkaszerződés elengedhetetlen része a munkakör meghatározása. A munkakörbe tartozó feladatokat a munkaköri leírás részletezi, amely több módon is kapcsolódhat a munkaszerződéshez. Az egyik eset, amikor a munkaköri leírás a munkaszerződés melléklete. Ez esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy mivel a munkaköri leírás a munkaszerződés elválaszthatatlan része, így a munkaköri leírást csak akkor lehet módosítani, ha ahhoz mind a munkavállaló, mind a munkáltató hozzájárul.
A másik eset, amikor a munkaköri leírás nem része a munkaszerződésnek, azaz a munkaköri leírás a munkaszerződéstől elkülönülten kerül átadásra a munkavállaló részére. Ez esetben a munkaköri leírás módosításakor nem szükséges a felek közös megegyezése, azt a munkáltató akár egyoldalúan is módosíthatja, de csak úgy, hogy ez az egyoldalú módosítás a munkakör jellegét alapvetően nem változtathatja meg. Ha tehát kimaradt a munkaköri leírásból olyan elem, amely egyértelműen része az adott munkakörnek, akkor azzal a munkaköri leírás egyoldalúan kiegészíthető. Extrém példaként említeném azt az esetet, amikor a munkavállaló nem vette fel az asztalán csörgő telefont. Amikor a munkáltató számon kérte, hogy miért nem veszi fel a telefont, akkor a munkavállaló elővette a munkaköri leírását, és arra hivatkozott, hogy abban nem szerepel, hogy az asztalán csörgő telefont köteles felvenni. Ez esetben nagyon is hasznos volt, hogy a munkaszerződésnek nem volt része a munkaköri leírás, azaz a munkaköri leírás a munkaszerződéstől elkülönülten került átadásra, hiszen a munkáltató egyoldalúan ki tudta egészíteni a munkaköri leírást a telefonhívások fogadásával. Meg kell említeni, hogy ha a munkaköri leírás a munkaszerződéstől elkülönülten kerül átadásra a munkavállalónak, akkor figyelemmel kell lenni arra a határidőre, hogy a munkaköri leírást legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 7 napon belül kell írásban átadni a munkavállalónak.

 
 

A munkaköri leírás tartalma

A munkaköri leírás meghatározza a munkavállaló adott szervezetben betöltött helyét, és az általa ellátandó feladatok típusát és körét. Mindezek alapján tekintsük át pontokba szedve a munkaköri leírás tartalmi elemeit!

 • A munkaköri leírás tartalmazza egyrészt a munkavállaló adatait. Ennek keretében rögzíteni kell többek között a munkakört betöltő munkavállaló nevét, születési idejét, iskolai végzettségét, szakképesítését, és ha van ilyen, akkor a szükséges iskolai végzettségen és szakképesítésen felüli további követelményeket.
 • A munkakör és a munkavégzés végzés helye kapcsán a munkaköri leírásban többek között rögzíteni kell
  • a munkakör megnevezését és a FEOR-számot, míg több munkakör esetén a FEOR-számokat [a T1041-es nyomtatvány rendelkezik több FEOR-szám esetén a következőről: „Ha a foglalkoztató a biztosítottat egyidejűleg osztott vagy kapcsolt munkakörben foglalkoztatja (=több FEOR is van), akkor a biztosítotti bejelentést úgy kell teljesíteni, hogy kizárólag egy FEOR-kódot lehet megadni. A bejelentő választása szerint azt a FEOR-kódot javasoljuk megadni, amely a biztosított munkaidejének nagyobb részét kiteszi.”]
  • a beosztás megnevezését,
  • a munkaidőt,
  • a munkarendet,
  • munkáltatói jogkör gyakorlóját,
  • a helyettesítést, azaz a munkavállalót távolléte esetén ki helyettesíti vagy a munkavállaló kit kell, hogy helyettesítsen távollét esetén,
  • a közvetlen felettest, és ha van, akkor a közvetlen beosztott(ak)at.

Megjegyzés: Megjelölhető továbbá, hogy milyen elvárások vannak a munkavállalóval szemben (kompetenciák, készségek), és ki lehet térni arra is, hogy ki minősül a munkavállaló munkahelyi felettesének és szakmai felettesének, ha ez a két pozíció elkülönül egymástól.

 • A munkaköri leírásnak továbbá része a munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok részletes felsorolása. A munkaköri leírásban javasolt minden ellátandó feladatot részletezni. Ennek oka, hogy csak azok a feladatok kérhetők számon a munkavállalón, amelyeket a munkavállaló ismert, és ezek ismeretében írta alá a munkaköri leírást, vállalva ezáltal az abban foglalt feladatok ellátását.

Megjegyzés: Nem zárja ki egyetlen szabály sem azt, hogy a feladatok felsorolását követően a munkaköri leírásban szerepeljen a következő mondatrész: „és minden más feladat, amivel a munkavállalót a munkáltató megbízza”. Ugyanakkor ezen mondatrész kapcsán meg kell jegyezni, hogy ez nagyon általános megfogalmazás. Ha például bíróság előtt kell bizonyítani, hogy a munkavállaló nem volt alkalmas a munkakörének ellátására, akkor csak a konkrétan meghatározott feladatok nem megfelelő ellátására tudunk építeni.

 • Ki kell térni a munkaköri leírásban a munkavállaló általános jogaira, és általános kötelezettségeire is. Ilyen általános jog például, hogy a munkavállalónak joga van az egészséges, biztonságos munkakörülményekhez, valamint ilyen általános kötelezettség például, hogy a munkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkával tölteni, illetőleg munkaidejében munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni.
 • A munkaköri leírás többek között rögzíti a munkavállaló felelősségét, a munkakapcsolatait.

Megjegyzés: Előfordul, hogy a munkaköri leírás a fentieken túl rendelkezik még a munkavállaló kártérítési, adatvédelmi és titoktartási kötelezettségéről is.

 • A munkaköri leírás a hatályba lépéssel zárul. Ha a munkavállaló korábban egy másik munkaköri leírással rendelkezett, akkor ki kell térni arra, hogy a korábbi munkaköri leírás hatályát veszti.

A munkaköri leírást a felek aláírják, és az a munkaszerződéssel együtt – vagy ha nem része a munkaszerződésnek, akkor annak egy eredeti példánya – a munkavállaló részére átadásra kerül.

Munkaszerződéstől eltérő munkakörben foglalkoztatás

Az Mt. hatályos szabálya alapján a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben foglalkoztatni. Ez a foglalkoztatás naptári évenként összesen a 44 beosztás szerinti munkanapot vagy 352 órát nem haladhatja meg.

Megjegyzés: A fenti időtartamot arányosítani kell, ha a munkaviszony évközben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi, vagy részmunkaidőre jött létre.

Végezetül meg kell említeni, hogy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell, és ezen foglalkoztatás esetén a munkavállaló az ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult.