Minősített foglalkoztatókra vonatkozó új szabályok a covid-veszélyhelyzet után

dr. Jónás Tünde Dátum Legutoljára frissítve: 2022.07.12

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 259 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A minősített foglalkoztatókra vonatkozó rendelkezések a koronavírus-világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatti jogalkotás eredményeként születtek, ennek megfelelően 2022. június 1-jével hatályát veszítette a szabályozás alapját jelentő kormányrendelet. A jogi környezet módosulása csak néhány tényleges szabályváltozást hozott.

2022. június 1-jével hatályát veszítette a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 407/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet is, amely a minősített foglalkoztatókra vonatkozó szabályok jelentős részét tartalmazta.  

2022. június 1-jével egyedül az az új rendelkezés született, hogy a minősített foglalkoztató fogalmát átültették a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénybe (a továbbiakban: Mt.). Egészen 2022. június 28. napjáig a minősített foglalkoztatók tekintetében joghézag állt fenn, ugyanis hiányoztak azok a szabályok, amelyek alapján kölcsönbeadó munkáltató kérheti minősített foglalkoztatókénti nyilvántartásba vételét, illetve amelyek alapján a harmadik országbeli állampolgárok kedvezményes szabályok szerinti foglalkoztatása iránti eljárást megindíthatja. 
2022. június 29. napjával viszont hatályba lépett a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről szóló 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1), valamint a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2), amelyek a közel egy hónapos hiányosságokat pótolták. 

A minősített foglalkoztató törvényi fogalma

2022. június 1-jével az Mt. 214. § (1) bekezdés szerinti fogalommeghatározások a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény által bevezetett módosítások révén kiegészültek a minősített kölcsönbeadó definiálásával, miszerint az olyan Mt. szerinti kölcsönbeadó, aki harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására jogszabályban foglalt feltételek alapján jogosult.   A módosító törvény további rendelkezése folytán a veszélyhelyzet ideje alatt nyilvántartásba vett minősített foglalkoztatókat 2022. június 15. napjáig a minősített kölcsönbeadók nyilvántartásába át kellett vezetni, és a Kormány felhatalmazást kapott, hogy megállapítson minősített kölcsönbeadónál történő foglalkoztatás esetére is munkavállalási engedély alóli mentességet.  

A minősített foglalkoztatóként történő nyilvántartásba vétel

A korábbi szabályokhoz képest a nyilvántartásba vételhez előírt feltételek érdemben nem változtak, néhány szabály azonban pontosításra került. 

A minősített foglalkoztatóként történő nyilvántartásba vételt kizárólag a kölcsönbeadóként nyilvántartásba vett, EGT-tagállamban székhellyel rendelkező, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság kérheti, ha az alábbi feltételeknek eleget tesz: 
a) Az R1. mellékletében meghatározott számban és végzettséggel vagy szakmai képesítéssel rendelkező személyt alkalmaz, legalább heti húsz órában, vagy e feladat ellátására olyan gazdasági társasággal köt szerződést, amely ilyen személyt heti húsz órát elérő munkaviszony keretében foglalkoztat. Szakirányú felsőfokú végzettségre van szükség, és valamennyi olyan székhelyen, telephelyen eleget kell tenni e követelménynek, ahol a kölcsönbeadó munkáltató harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat.
b) Ötven millió forintot hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál vagyoni biztosítékként, elkülönítve kezelve letétbe helyez.
c) A kérelem benyújtását megelőző üzleti évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai létszáma legalább 500 fő.
d) Megbízható üzleti háttérrel rendelkezik.
e) Szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban vagy adóhatóság által kiadott köztartozásmentes adózói minőségről igazolást nyújt be. 

Azt a feltételt, miszerint a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel kell rendelkezni, az R1. már nem írja elő.
Megbízható üzleti háttérrel rendelkezik az a foglalkoztató,
a) aki biztosítani képes a harmadik országok állampolgárainak jogszabályszerű foglalkoztatását és az azzal összefüggő hatósági adatszolgáltatások megbízható, pontos teljesítését, és ehhez megfelelő, írásba foglalt belső szabályozással is rendelkezik,
b) akinek üzleti kapcsolatrendszere és tulajdonosi szerkezete átlátható, és
c) akivel szemben nemzetbiztonsági kockázat nem állapítható meg.  

A megbízható üzleti háttér bizonyításának sikertelenségét a kormányhivatal határozattal állapítja meg, az Alkotmányvédelmi Hivatal által kiadott szakvélemény alapján (korábbi szabályozás szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal szakhatósági állásfoglalást adott ki 30 napon belül). 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal felülvizsgálati eljárásban a foglalkoztató működése alatt is bármikor vizsgálhatja, hogy a foglalkoztató működése körében nemzetbiztonsági kockázat megállapítható-e. Amennyiben megállapít ilyet, értesíti a kormányhivatalt, aki törli a minősített foglalkoztatót a nyilvántartásból. Ebben az esetben a minősített kölcsönbeadó legkorábban csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő két év elteltével vehető újra nyilvántartásba. Amennyiben a törlést az Alkotmányvédelmi Hivatal szakhatósági állásfoglalása alapján rendelték el és a felülvizsgálati eljárás eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a nemzetbiztonsági kockázat már nem áll fenn, úgy a foglalkoztató a két év elteltét megelőzően is ismételten nyilvántartásba vehető. 
A vagyoni letéttel szemben támasztott követelmények nem változtak. 

A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet továbbra is elektronikus úton, formanyomtatványon kell benyújtani, de 2022. június 29-től minden kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatal bírál el.  A kormányhivatal külön nyilvántartást vezet a minősített foglalkoztatókról, amely közhiteles nyilvántartásnak minősül. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter is vezet a minősített foglalkoztatókról nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást a kormányhivatal által vezetett nyilvántartással azonos tartalommal.  Új előírás, hogy a minősített kölcsönbeadó köteles 8 napon belül tájékoztatni a kormányhivatalt a bejegyzett adatok változásáról. 
Azt, hogy a minősített foglalkoztató kiemelt foglalkoztatónak is minősül egyben, a korábbiaktól eltérően már nem az R1. tartalmazza, hanem az a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendeletben került rögzítésre. 

(Cikkünket teljes terjedelmében a Munkaügyi Tanácsadó augusztusi számában olvashatják)