Védett emberek az új munkajogi szabályokban

dr. Horváth István Dátum Legutoljára frissítve: 2023.06.26

Olvasási idő: 10 perc


Ez a tartalom 388 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az elmúlt tíz év legnagyobb munkajogi törvénymódosításának tartott, 2023. január 1-étől hatályos szabályok új alapokra helyezték a rendkívüli munkavégzés, egyenlőtlen munkaidő beosztás és az éjszakai munkavégzés elrendelésének szabályait is. Ezen belül is kiemelendőek a „védett emberekre”, vagyis az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések.

A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény, Mt.) 2023. január 1-én életbe lépett szabálya teljesen átszerkesztette és részben tartalmában is módosította az Mt.-nek 113. §-át a rendkívüli munkavégzés, azegyenlőtlen munkaidőbeosztás és az éjszakai munkavégzés elrendelésével kapcsolatban.  egyes munkavállalói csoportokra különös, a munkaadó számára megszorító rendelkezéseket állapít meg, melyek a munkaidő- és a pihenőidő egyes szabályaitól nem, vagy a csak korlátozottan engednek eltérést. E csoportba tartozik:
a) a munkavállaló várandóssága megállapításától (szükségszerűen csak nő lehet) a gyermek hároméves koráig,
b) a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló (többnyire az apa) esetén gyermeke hároméves koráig, és
c) a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egészségkárosító kockázat fennállásakor [Mt. 113. § (1) bek.].

Az előbbiekben felsorolt esetekben

 • egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén alkalmazható,
 • a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
 • rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el [Mt. 113. § (2) bek.].

A fenti a)–b) pontban meghatározott munkavállaló számára éjszakai munka nem rendelhető el, a c) pontban meghatározott esetben a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg [Mt. 113. § (3)–(4) bek.]. A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára (apa vagy anya egyaránt) – gyermeke hároméves korától négyéves koráig – rendkívüli munkaidő vagy készenlét baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása kivételével – csak hozzájárulásával rendelhető el [Mt. 113. § (5) bek.].

Fiatal munkavállalók

Egy másik védett személyi kör a fiatal munkavállaló:

 • számára éjszakai munka, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el,
 • napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani (indokolt nyilatkoztatni a fiatal munkavállalót, másutt van-e munkaviszonya),
 • számára legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
 • négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet, továbbá legalább tizenkét óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani. Az ítélkezési gyakorlat szerint a rendkívüli munkavégzés tilalma a munkavállaló hozzájárulásával sem szeghető meg. [EBH2001. 570.]

A fiatal munkavállaló esetében a heti pihenőnap és a heti pihenőidő egyenlőtlenül nem osztható be [Mt.113. § (2)–(4) bek.]. Még akkor sem, ha a munkaidő-beosztás egyenlőtlen. A nem munkaviszony keretében történő foglalkoztatására (pl. megbízás) a törvénynek a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni (Mt. 4. §).

 Az Mt. 113. § (1) bekezdés tartalmazza a rendkívüli munkaidő elrendelésének tilalmát, amely egyrészt két személyi körre (a munkavállaló várandóssága megállapításától gyermek hároméves koráig és a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló, annak hároméves koráig). Másrészt – amint az Mt. módosításáról szóló törvényjavaslat Indokoláas fogalmaz – az Mt. módosított szabálya pontosítja, hogy nem rendelhető el rendkívüli munkaidő a munkáltató által a munkakörre vagy a munkavállalóra megállapított egészségkárosító kockázat esetén tekintettel arra, hogy a hatályos jogban – ellentétben a 2022.XII.31.ig hatályos rendelkezéssel – nem a munkaviszonyra vonatkozó szabály rögzíti az egészségkárosító kockázatokat, hanem azt a munkáltatónak kell megállapítania a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján.

További tilalmak, korlátozások

Nem tilalom, csupán korlátozás, hogy a rendkívüli munkaidő a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára gyermeke hároméves korától négyéves koráig – a baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása kivételével [Mt. 108. § (2) bek.] – csak hozzájárulásával rendelhető el [113. § (2) bek.]. Csak ebben az esetben nem követeli meg az írásbeli alakot az Mt. a munkavállalói hozzájáruló nyilatkozathoz, az alábbiakban olvasható egyenlőtlen munkaidőbeosztás, valamint éjszakai munka elrendeléséhez már igen.

Az egyenlőtlen munkaidőbeosztással kapcsolatos megszorítás: a munkáltató a munkavállaló számára várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára gyermeke hároméves koráig, vagy a munkáltató által a munkakörre vagy a munkavállalóra megállapított egészségkárosító kockázat esetén

 • a heti pihenőnapot vagy a heti pihenőidőt a törvény általános szabályától eltérően, egyenlőtlenül nem oszthatja be; azaz hetente szükséges a két pihenőnap [105. § (1) bek.] vagy a legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli heti pihenőidő [106. § (1) bek.] biztosítása [113. § (3) bek.].
 • a munkaidőt a napi munkaidő mértékétől eltérően csak a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával oszthatja be [113. § (4)].

Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés [Mt. 89. §]. Erre az időszakra munka
a) a munkavállaló számára várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, vagy
b) a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára gyermeke hároméves koráig
nem osztható be, továbbá mindkét személyi körben a gyermek háromtól tízéves koráig csak a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával osztható be [113. § (5)]-(6) bek.].
Ezen túlmenően éjszakai munka esetén a beosztás szerinti napi munkaidő a munkáltató által a munkakörre vagy a munkavállalóra megállapított egészségkárosító kockázat fennállásakor a nyolc órát nem haladhatja meg [113. § (7) bek.]. Azaz, ha például 22 órakor kezdődik a beosztás szerinti munkaidő, az másnap hat óráig tarthat.

Ezek a fiatalok…

A védett munkavállalók másik köre a 18. év alatti életkorú fiatal munkavállaló.

 A 2023. január 1-étől hatályos Mt.-módosítás a 114. § újra szerkesztése mellett érdemi változást is hozott. A fiatal munkavállaló napi munkaideje változatlanul legfeljebb nyolc óra lehet, ugyanakkor a tizenhat évesnél fiatalabb munkavállaló napi munkaideje legfeljebb hat óra lehet, kivéve azt a nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tizenötödik életévét betöltött tanulót, aki az iskolai szünet alatt munkát végez.

Ennek megfelelően a fiatal munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb nyolc, a tizenhatévesnél fiatalabb munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb hat óra lehet [114. § (1)-(3) bek.]. Az Mt.-módosítás hátterében az Európai Szociális Kartával való összhang megteremtése áll, ami napi hat órában korlátozza a tizenhatévesnél fiatalabb munkavállalók napi munkaidejét.
Több munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a beosztás szerinti napi munkaidőt össze kell számítani [Mt. 118. § (4) bek.] Célszerű ekkor nyilatkoztatni a munkavállalót arról, hogy másutt munkajogviszony keretében végez-e munkát, és ha igen, milyen tartamban.

A fiatal munkavállaló számára

 • legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni,
 • éjszakai munka nem osztható be,
 • négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet, továbbá
 • legalább tizenkét óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani.

Végezetül: a heti pihenőnapot vagy a heti pihenőidőt a törvény általános szabályától eltérően, a munkáltató egyenlőtlenül nem oszthatja be; azaz hetente szükséges a két pihenőnap [105. § (1) bek.] vagy a legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli heti pihenőidő [106. § (1) bek.] biztosítása [Mt. 114. § (5) bek.].

Ellenőrizheti a hatóság

Végezetül egy praktikus szempont a szabályok betartásához. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény alapján az ellenőrzés kiterjed a munka- és pihenőidőre, az Mt. XI. fejezetében, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések megtartására. Azaz, a jogszabályokban és a kollektív szerződésekben előírt valamennyi, a munka- és pihenőidőre, valamint a szabadságra, fizetés nélküli és betegszabadságra vonatkozó szabály ellenőrizhető [3. § (1) bek. f) pont].
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerint a foglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése körében a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzése a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi megtartására terjed ki. A hatósági ellenőrzés szempontjából minimumkövetelménynek kell tekinteni munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok megtartását is [5. § (1)-(2) bek.].