Regisztrációs- és foglalkoztatási díj az új vendégmunkás-törvényben

dr. Horváth István Dátum Legutoljára frissítve: 2024.03.18

Olvasási idő: 5 perc


Ez a tartalom 122 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A „vendégmunkás-törvény” szabályrendszerének utolsó elemeként ismertté váltak a vendégmunkások foglalkoztatásának végrehajtási szabályai. A végrehajtási jogszabály szerint a foglalkoztató a vendégmunkások foglalkoztatása esetén regisztrációs és foglalkoztatási díjat köteles fizetni.

Kihirdetésre került a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény [2023. évi XC. törvény] végrehajtási rendelete: a 35/2024. (II. 29.) Korm. rendelet a 2023. évi XC. törvény végrehajtásáról [35/2024. Korm. rendelet].
A jogszabály szerint a 2023. évi XC. törvény „Vendégmunkások” című IV. fejezetében szabályozott regisztrációs és foglalkoztatási díj fizetésére kötelezett a minősített kölcsönbeadó és a kedvezményes foglalkoztató a 35/2024. Korm. rendelet szerint kérheti nyilvántartásba vételét [38. § (1) bek.].  

A végrehajtási rendelet szerint a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) a regisztrációs díj fizetésére kötelezett kedvezményes foglalkoztatóról, valamint minősített kölcsönbeadóról nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásba vételt a kedvezményes foglalkoztató, valamint minősített kölcsönbeadó a harmadik országbeli állampolgár vendégmunkás-tartózkodási engedély iránti kérelmének benyújtását megelőzően kéri. E kérelmet a BFKH-hoz kell benyújtani, ami tartalmazza
a) a foglalkoztató megnevezését, szervezeti formáját, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát,
b) a képviseletre jogosult személy nevét és elérhetőségeit és
c) a foglalkoztató nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2023. évi XC. törvény 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti kedvezményes foglalkoztató vagy a 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet szerinti minősített kölcsönbeadó [35/2024. Korm. rendelet 20. § (1)-(3) bek.] (lásd e két munkaadói kategóriáról az írásunk 2. részében „A vendégmunkás-tartózkodási engedély – szűkebb kör” cím alatt írtakat!).

A regisztrációs díj – a nyilvántartásba vételhez

 A foglalkoztatók nyilvántartásba vételekor fizetendő regisztrációs díj mértéke ötmillió forint, amelyet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap javára kell befizetni.

A BFKH a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül – tizenöt napos határidő tűzésével – felhívja a foglalkoztatót a regisztrációs díj megfizetésére, aminek elmulasztása esetén a BFKH a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet elutasítja. E díjat újra meg kell fizetni, ha a foglalkoztató ismételten kedvezményes foglalkoztatónak vagy minősített kölcsönbeadónak minősül és ezért a BFKH újra nyilvántartásba veszi [35/2024. Korm. rendelet 20. § (4)-(6) bek.].

A BFKH által vezetett nyilvántartás a következőket tartalmazza:
a) a nyilvántartásba vételről szóló határozat száma, kelte, és
b) a kedvezményes foglalkoztató, valamint minősített kölcsönbeadó neve, szervezeti formája, székhelye, továbbá adószáma.

E két munkáltatói kategória a bejegyzett adatok változásáról a BFKH-t a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül tájékoztatja. Ezen túlmenően a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter a nyilvántartásba vett kedvezményes foglalkoztatókról, valamint minősített kölcsönbeadókról nyilvánosan hozzáférhető országos nyilvántartást vezet a fenti a) ás b) pontban meghatározott adattartalommal. A BFKH gondoskodik haladéktalanul a nyilvántartásba vett kedvezményes foglalkoztatók, valamint minősített kölcsönbeadók adatainak az országos nyilvántartásban való rögzítéséről az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Főigazgatóság) értesítéséről [35/2024. Korm. rendelet 21. §].

A foglalkoztatási díj – egy szorzat eredménye

E díj mértéke a minősített kölcsönbeadó és a kedvezményes foglalkoztató által a tárgyévet megelőző évben benyújtott harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására irányuló kérelmek száma, megszorozva a 35/2024. Korm. rendeletben meghatározott összeggel [2023. évi XC. törvény 34. § (3) bek.]. A 35/2024. Korm. rendelet szerint a foglalkoztató a nyilvántartásba vételének évét követő naptári évtől fogva évente egy összegben a BFKH által megállapított foglalkoztatási díjat köteles fizetni. A díj kiszabása a Főigazgatóság BFKH részére történő adatszolgáltatásán alapul, amihez a BFKH tárgyév január 20. napjáig megkereséssel él a Főigazgatóság irányába annak érdekében, hogy a nyilvántartásba vett foglalkoztatók vonatkozásában a tárgyévet megelőző naptári évben hány vendégmunkás-tartózkodási engedély került kiadásra, illetve meghosszabbításra. A Főigazgatóság az adatokat legkésőbb március 31-ig küldi meg a BFKH részére.

A foglalkoztatási díj mértéke – az adott foglalkoztató vonatkozásában – a tárgyévet megelőző naptári évben kiadott, illetve meghosszabbított vendégmunkás-tartózkodási engedélyek száma szorozva hatvanezer forinttal.

A díjat a nyilvántartásban szereplő foglalkoztatók a BFKH felhívásától számított tizenöt napon belül kötelesek megfizetni. Ha pedig a foglalkoztató a megállapítottnál magasabb díjat fizetett, a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti a befizetett díj vagy a díjtöbblet tárgyévben történő visszatérítését.

A BFKH a visszatérítési igényt ellenőrzi, és a díjtöbbletet visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés megtagadásáról. Ha a foglalkoztató 15 napon belül nem fizeti meg a foglalkoztatási díjat, a BFKH a foglalkoztatót törli a nyilvántartásból és gondoskodik a meg nem fizetett díj behajtásáról. A BFKH 30 napon belül ugyancsak törli a nyilvántartásból a foglalkoztatót, ha
a) jogutód nélkül megszűnt,
b) a foglalkoztató azt kéri,
c) nem felel meg a kedvezményes foglalkoztató 2023. évi XC. törvény 30. § (2) bekezdése szerinti feltételeinek.
A foglalkoztató nyilvántartásból törlése nem mentesít a kiszabott díj megfizetése alól [2024. Korm. rendelet 22. §].