A digitális állampolgárság biztosította szolgáltatások

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2024.07.07

Olvasási idő: 5 perc


2024. szeptember 1-jén lépnek hatályba a digitális államról és a digitális állampolgárságot szabályozó törvény egyes rendelkezései. A törvény fontos újítása a digitális állampolgársághoz fűződő új szolgáltatások bevezetése.

A 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) új szabályai felváltják az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény). Az új törvény fontos újdonsága a digitális állampolgárság fogalmának bevezetése.

Az új szabályozás – az E-ügyintézési törvénytől eltérően – csak a KEÜSZ-ökkel kapcsolatos legalapvetőbb rendelkezéseket állapítja meg, a részletszabályokat a törvény végrehajtási rendelete rendezi. A Dáptv. újítása a digitális állampolgárság szolgáltatások bevezetése.

A digitális térben elérhető szolgáltatások számos új adminisztrációs lehetőséget biztosítanak a jövőben.

a) eAzonosítás: az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosságának ellenőrzésére szolgál, az azonosítás során a felhasználó hordozható eszközének valamely biometrikus biztonsági funkcióját (például arckép, újnyomat) is felhasználja,

b) eAláírás: minősített elektronikus aláírásnak minősül, azaz teljes bizonyító erejű magánokirat és közokirat létrehozására is alkalmas,

c) ePosta: ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatási címnek megfelelő elektronikus tárhelyet biztosít, lehetővé teszi az elektronikus dokumentumok küldését, igazolja a kézbesítés sikerességét vagy sikertelenségét, és a kézbesített dokumentum címzett fél általi letöltését,

d) eDokumentumkezelés: hiteles elektronikus dokumentum előállítását teszi lehetővé,

e) eFizetés: közteher-, bírság- és díjfizetési, valamint egyéb, a felhasználó által teljesítendő fizetési kötelezettségek megfizetésére szolgál, a természetes személy ugyanis jogosult, míg a gazdálkodó szervezet köteles az ilyen jellegű fizetési kötelezettségeit elektronikus úton teljesíteni.

A keretalkalmazás, az eAláírás és az eAzonosítás szolgáltatás 2024. szeptember 1-től, míg az az ePosta, az eDokumentumkezelés és az eFizetés szolgáltatás 2026. január 1-től lesz elérhető.

Az életesemény-alapú szemlélet már megjelent a hazai közigazgatásban, de az E-ügyintézési törvény eddig nem tartalmazott ezzel kapcsolatos rendelkezéseket. A Dáptv. alapján viszont a digitális szolgáltatás nyújtására köteles szerv feladat- és hatáskörébe tartozó digitális szolgáltatásokat elsődlegesen életesemények köré rendezetten kell biztosítani. Az életesemény-alapú szolgáltatások kataszterét kormányrendelet állapítja majd meg. Mivel az „életesemény” kifejezés a gazdálkodó szervezetek esetében nem értelmezhető, számukra vállalkozási-ügyviteli események köré rendezett szolgáltatások alakíthatók ki.

Életesemény-alapú szolgáltatások

A törvény indokolása az életesemény-alapú szolgáltatásokkal kapcsolatban kiemeli, hogy a közigazgatási ügyintézés hagyományos megközelítésében az igazgatás középpontjában a hatósági ügy fogalma áll, így az ügyfél feladata, hogy az életében bekövetkezett valamely változáshoz vagy tevékenységhez kapcsolódóan intézendő ügyeket azonosítsa, és az ügyben érintett hatóságoknál a szükséges eljárásokat megindítsa. Ezzel szemben az életesemény-alapú ügyintézés során az ügyfél az adott élethelyzet azonosítását követően egyetlen lépéssel el tud indítani több ügyintézési folyamatot, amelynek eredményeként az érintett hatóságnál vagy hatóságoknál több, egymáshoz kapcsolódó eljárás is megindul.
Az adott életeseménnyel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező szervek az úgynevezett szakmai közreműködők, de mivel az életesemény-alapú ügyintézés több szervezet több típusú ügyét is érinti, szükséges egy központi szolgáltató kijelölése is, amely az élethelyzetet komplexitásában vizsgálja és aköré szervezi az egyes érintett szakmai közreműködőket, és azok ügyintézési folyamatait. A központi szolgáltató megtervezi az életesemény-alapú szolgáltatást, dönt a szükséges fejlesztések koncepcionális irányairól, tartalmáról, kialakítja a leghatékonyabb műszaki megoldásokat, az optimális ügymenetet és a keretalkalmazáson keresztül elérhetővé teszi a szolgáltatást. Az érintett szakmai közreműködők pedig továbbra is a hatáskörüknek megfelelően végzik el a hatósági üggyel kapcsolatos feladataikat. Az életesemény-alapú szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat szintén a törvény végrehajtási rendelete állapítja majd meg.