Részletesen elemezzük a távmunka legújabb rendkívüli szabályait

dr. Jónás Tünde Dátum Legutoljára frissítve: 2021.12.01

Olvasási idő: 8 perc


Ez a tartalom 905 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A veszélyhelyzet lehetséges, 2022-től érvénybe lépő megszűnésétől függetlenül érvényesek a távmunka legújabb, rendkívüli szabályai. A vonatkozó jogszabály értelmében a Kormány a veszélyhelyzet fennállásától függetlenül elrendelheti a távmunkavégzés különös szabályait, ezen belül a munkavédelmi törvény egyes szabályainak mellőzését is. Nézzük most pontosan és tüzetesen a részleteket!

Kihirdetésre került veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről rendelkező törvény. A törvény értelmében a veszélyhelyzet megszűnésétől függetlenül az átmeneti szabályok – meghatározott kivételekkel – 2021. december 1.-jén hatályba lépnek. Ennek értelmében decembertől a Kormány – figyelemmel a járványügyi készültségre – elrendelheti, a távmunkavégzés különös szabályait. A rendkívüli szabályok szerint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény távmunkavégzésre vonatkozó előírásait (86/A. §) nem kell alkalmazni. 

Górcső alatt a távmunkavégzés egészségügyi válsághelyzetben elrendelhető különleges szabályai

2021. november 17-én, a Magyar Közlöny 208. számában jelent meg „A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.).

A Módtv. a Törvény hatálybalépésének főszabályaként 2021. december 1. napját állapítja meg, azzal, hogy a Módtv. 2. §-a hatályba nem lépő rendelkezéseket sorol fel, a 3. §-a pedig egy rendelkezés tekintetében 2022. január 1-jei hatálybalépési időpontról rendelkezik. A Módtv. 4. §-a eltérő szöveggel hatályba lépő rendelkezéseket rögzít, míg utolsó érdemi, 5. §-a Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt (a továbbiakban: Eütv.) kiegészítő paragrafusokat állapít meg. Utóbbiak között található a jelen írásunk témáját képező távmunkavégzésre vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásának lehetővé tétele. 

Egész pontosan az Eütv. az alábbi 232/G. §-sal egészül ki 2021. december 1. napjától: 
232/G. § (1) Járványügyi készültség keretében egészségügyi válsághelyzetben a Kormány elrendelheti, hogy a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseket az e § szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni. Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.
(3) Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.
(4) A munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek.

 
 

Érdekességképp észrevételezzük, hogy a Törvény 2021. november 30-ig hatályos időállapota szerinti 216. §-a a fent idézett szakaszok tartalmával megegyezően egészítette ki az Eütv.-t (sorszámilag a 232/P. §-sal). Ezt a szakaszt azonban a Módtv. 2. § 25. pontja hatályon kívül helyezte, és az 5. §-sal az Eütv. 232/G. §-aként állapította meg a korábbival azonos tartalommal (technikailag azért így, mert a Törvénynek az Eütv.-t kiegészítő rendelkezései közül többet nem tartott fenn a Módtv.).

2021. december 1-jétől tehát lehetővé válik a Kormány számára, hogy amennyiben egészségügyi válsághelyzet áll fenn, a távmunkavégzésnek a Módtv.-ben meghatározott – más törvényektől – eltérő szabályait tegye kötelezővé. 

Az egészségügyi válsághelyzet elrendeléséről a Kormány intézkedhet az országos tisztifőorvos javaslatára, a miniszter előterjesztése alapján törvényben meghatározott okok fennállása esetén legfeljebb hat hónapra, amely meghosszabbítható.  A jelenleg hatályos szabályok szerint Magyarország egész területére kiterjedően egészségügyi válsághelyzetet rendelt el a Kormány járványügyi készültség keretében, 2021. december 18. napjáig.  Tehát a távmunkavégzésre a Módtv. által bevezetett rendelkezések 18 napig biztosan alkalmazhatóak lesznek (és a jelenlegi vírushelyzetre tekintettel tovább is), ha a Kormány így rendelkezik. 

Milyen munkavédelmi szabályokat NEM KELL alkalmazni?

A módosítás szerint a távmunkavégzésre a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)  86/A. §-át nem kell alkalmazni. 

Így amennyiben a Kormány úgy dönt, az alábbi munkavédelmi szabályokat nem kell alkalmazni a távmunkavégzésre:  
1) A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz biztonságos állapotáról, amelynek fenntartásáról a munkavállaló gondoskodik. 
2) A munkahelyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket. 
3) A munkáltató vagy megbízottjának ellenőrzése indokolt, ha az a munkáltató meggyőződését szolgálja arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. 
4) A 3) pont szerinti ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén. 
5) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat. 
6) A munkavédelmi hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi. 
7) Távmunkavégzés esetén munkahely az a munkaszerződésben a felek által meghatározott helyiség, ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi. 

A távmunka költségtérítése

A Módtv. rendelkezik a távmunkavégzéssel összefüggésben felmerült, igazolás nélkül elszámolható költségek mértékéről is, amelyre elsődlegesen a felek megállapodása az irányadó, azonban van egy törvényi felső korlát, amely havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 %-ának megfelelő összeg, azaz 2021-ben 16 740 Ft havonta.  2022-ben ez az összeg várhatóan havi 20 000 Ft-ra emelkedik.  Ha a munkavállaló nem végez egész hónapban távmunkát, akkor ezt az összeget arányosítani kell. 
Ez az összeg csak akkor fizethető ki igazolás nélküli költségként, ha a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben más költséget, mint internethasználati díjat, illetve a munkavégzési hely bérleti díját, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díját nem érvényesíti. Természetesen megállapodhatnak a felek úgyis, hogy a költségátalány helyett tételesen elszámolnak a költségekkel.

A Módtv. továbbá lehetőséget ad arra, hogy a felek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 196. §-ától, azaz az alábbi szabályoktól eltérjenek: 
196. § (1) Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.
(2) A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.
(3) A munkáltató - a 46. §-ban foglaltakon túlmenően - tájékoztatja a munkavállalót
a) a munkáltató általi ellenőrzés,
b) a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól, továbbá
c) arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.
(4) A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.
(5) A munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

A Módtv. az eltérés irányáról nem rendelkezik. 

Elképzelhető olyan megállapodás, amely távmunkavégzésnek minősíti az olyan munkavégzést, amelyre nem rendszeresen kerül sor a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen, illetve amelynek eredménye nem kizárólag számítástechnikai eszközzel végezhető és/vagy eredménye nem kizárólag elektronikus eszközzel továbbítható. Az attól való eltérés, hogy a felek ne munkaszerződésben állapodjanak meg a távmunkavégzésről, azaz a munkáltató akár egyoldalúan is elrendelhesse, némileg ellentmond a Módtv. igazolás nélkül fizethető költségtérítésre vonatkozó rendelkezéseitől, mivel az munkaszerződésbe foglalt távmunkavégzést említ. Eltérő megállapodás lehet még, hogy a munkáltatónak nem kell tájékoztatnia a munkavállalót az Mt. 196. § (3) bekezdésében felsorolt körülményekről, hogy a munkáltató nem köteles a nem távmunkában dolgozó munkavállalóval azonos tartalmú, teljes körű tájékoztatást adni a távmunkát végző munkavállalójának, illetve megállapodhatnak arról is a felek, hogy a munkáltató nem köteles biztosítani a távmunkát végző munkavállalójának a munkáltató területére történő belépést és más munkavállalókkal való kapcsolattartást.  

Kapcsolódó
tavmunka-2022

Távmunka 2022 – új elemekkel bővülhet a home office

A koronavírus-járvány egyik lehetséges foglalkoztatási utóhatása: az atipikusnak tekintett távmunka akár tipikussá is válhat olyan munkakörökben, ahol a munkaeszköz a számítógép és a munkavégzés eredménye elektronikusan továbbítható. Sőt: már nemcsak számítástechnikai eszközzel lehet távmunkában tevékenykedni, és a távmunkás az év egyharmadában akár a munkaadó irodájában is dolgozhat.

Az új szabályok viszonya a távmunkavégzés veszélyhelyzet alatti korábbi szabályaival

Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a Módtv. távmunkavégzésre vonatkozó szabályainak hatálybalépését, azaz 2021. december 1-jét követően 2021. december 31-ig a távmunkavégzésre a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) is irányadó, amely Kormányrendelet ugyanazon szakaszok tekintetében állapít meg a távmunkavégzésre eltérő, illetve párhuzamos szabályokat, mint a Módtv. 
A Kormányrendelet 1. §-a a veszélyhelyzet ideje alatt az Mvt. 86/A. §-a helyett az alábbi szabályokat rendeli alkalmazni: 
- A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.
- A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja az Mvt. VI. fejezetében meghatározott munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. 

A Módtv. kizárja az Mvt. 86/A. § alkalmazását, és a távmunkavégzés munkavédelmi vonatkozása tekintetében kizárólag tájékoztatási kötelezettséget ír elő a munkáltatónak. 

A Kormányrendelet a továbbiakban megállapít bizonyos szabályokat a számítástechnikai eszközzel és a nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunkára, azonban azt is lehetővé teszi, hogy munkaviszonyban a felek ezektől a szabályoktól eltérjenek. 
Az igazolás nélkül elszámolható költségek tekintetében a Módtv. és a Kormányrendelet azonos szabályokat állapít meg, tehát ebben a tárgykörben nem áll fenn ellentmondás, a szabályozás párhuzamos. 

Az Mt. 196. §-a tekintetében a Módtv. lehetővé teszi a munkáltatónak és a munkavállalónak, hogy ezen paragrafus rendelkezéseitől – bármilyen irányban - eltérjenek, ezzel szemben a Korm. rendelet az Mt. 196. §-ának alkalmazása helyett az alábbi konkrét szabályokat állapítja meg: 
- Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.
- A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.
- Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során
 a) a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
 b) a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
 c) a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát, és
 d) a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.
 - Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.
- A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít. 

A Módtv. és a Kormányrendelet távmunkára vonatkozó szabályai közötti ellentét, illetve olykor párhuzam egy indokolással oldható fel: a Módtv. rendelkezései egészségügyi válsághelyzetben csak akkor alkalmazhatók, ha azt a Kormány elrendeli. A cikk lezárásakor a Kormány ilyen irányú döntéséről nincs tudomásunk.