Ismét veszélyhelyzet november 1-étől

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.11.01

Olvasási idő: 10 perc


Ez a tartalom 566 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Ismét veszélyhelyzetet hirdetett a Kormány, ezúttal az ukrán háborúra és annak következményeire tekintettel. A legújabb rendkívüli jogrend már a különleges jogrendek új rendszerére vonatkozó Alaptörvénymódosítással is összhangban van. A veszélyhelyzet 2022. november 1-jén lép hatályba és 30 napig van tart.

A Kormány – a korábbi veszélyhelyzet megszüntetésével – az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következ-ményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. A veszélyhelyzet 2022. november 1-jén lép hatályba és 30 napig van tart. A Kormány a ve-szélyhelyzet kihirdetésével együtt rendelkezett a korábbi veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatályának fenntartásáról és egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

Az Alaptörvény szerint a Kormány, szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény – különösen elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség – esetén, valamint ezek következmé-nyeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdethet ki. A veszélyhelyzet az úgynevezett kü-lönleges jogrend egyik formája. További különleges jogrend még (az Alaptörvény legújabb módosí-tása nyomán) a hadiállapot és a szükségállapot. Az említett kör 2022. november 1-jétől szűkítette a korábbi, összesen hatféle különleges jogrend körét:
– rendkívüli állapot – nemzetközi konfliktus esetén,
– szükségállapot – országon belüli lázongás vagy polgárháború esetén,
– megelőző védelmi helyzet – rendkívüli állapot kihirdetése előtti háborús veszély esetén,
– terrorveszélyhelyzet – váratlan külső támadás, valamint veszélyhelyzet (természeti vagy ipari ka-tasztrófa esetén).

A korábbi, hat különleges jogrendet magába foglaló időszakot három váltotta fel. A veszélyhelyzet alapvetően harminc napra hirdethető ki, de az Országgyűlés felhatalmazása alapján meghosszabbít-ható, ha a veszélyhelyzet kihirdetésére okot adó körülmény továbbra is fennáll.

Az Alaptörvény kimondja azt is, hogy a Kormány a különleges jogrendben – így a veszélyhelyzetben is – rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvé-nyek alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

Az újabb veszélyhelyzet kihirdetésére azért volt szükség, mert a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításá-ról szóló 2022. évi VI. törvény, amelyben az Országgyűlés felhatalmazta a Kormányt, hogy a ve-szélyhelyzetben a rendkívüli jogrendben alkotott kormányrendeletek hatályát a törvény hatályvesz-téséig meghosszabbítsa, 2022. november 1-jén hatályát veszítette. (Benyújtották továbbá az Ország-gyűléshez a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló T/1791. számú törvényjavaslatot, amelyben az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetet a törvény hatály-vesztéséig – november 1-jétől számított további 210 napra – meghosszabbítsa. A veszélyhelyzet en-nél korábban is megszüntethető.)

Az újabb veszélyhelyzettel meghosszabbították számos, a korábbi veszélyhelyzetek ideje alatt alkotott, rendkívüli jogszabály hatályát.