VB-tag, átjelentkezés, mozgóurna: a választással összefüggő legfontosabb feladatok

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2022.03.18

Olvasási idő: 10 perc


Ez a tartalom 379 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A jegyző vezetésével működő helyi választási irodák előtt számos feladat áll a soron következő, április 3-ára kitűzött választással összefüggésben. Az alábbiakban a leginkább kiemelésre számot tartó feladatokat tekintjük át.

A helyi választási irodák (a továbbiakban: HVI) 2022. április 3-ra kitűzött, népszavazással egybekötött országgyűlési képviselő-választással összefüggő feladatait több cikkünkben is összefoglaltuk. Az első kiemelt feladat a megbízott választási tagok bejelentése.

A megbízott tag bejelentése

Legkésőbb a szavazás napját megelőző kilencedik napon, azaz 2022. március 25-én 16:00 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját pedig a HVI vezetőjénél. 

A szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának bejelentését egyébként személyesen a HVI fekvése szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetőjénél is be lehet nyújtani, melyet az OEVI vezetője továbbít HVI vezetőjének.

A megbízott tag bejelentésének tartalmaznia kell 

 • a megbízó nevét,
 • a megbízott tag nevét, 
 • magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját,
 • a választási bizottság megjelölését.

A megbízott tag választójogát a HVI ellenőrzi.

A szavazatszámláló bizottságba – illetőleg az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba, amely az országgyűlési képviselő-választáson ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait is – a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság tagjának megbízására.

A választási bizottságnak nem lehet – sem választott, sem megbízott – tagja

 • a köztársasági elnök,
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 • jelölt.

Ha a választási bizottságba delegált személy megbízása nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek, a választási bizottság a bejelentéstől számított három napon belül határozattal dönt a megbízás visszautasításáról. Ha a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjának megbízása nem megfelelő, a megbízást a HVI vezetője utasítja vissza határozattal.
A választási bizottság tagja a bejelentését követő öt napon belül, a szavazatszámláló bizottság tagja pedig legkésőbb a szavazást megelőző második napon – azaz 2022. április 1-én, pénteken – esküt vagy fogadalmat tesz. (Az országgyűlési képviselők választásán és az országos népszavazáson az egy szavazókörös településeken a helyi választási bizottság végzi a szavazatszámláló bizottság feladatait, így az egy szavazókörös települések delegáltjai a bejelentést követő öt napon belül, a több szavazókörös települések szavazatszámláló bizottságába delegáltak pedig legkésőbb 2022. április 1-én, pénteken tesznek esküt.) 
A szavazatszámláló bizottság és a helyi választási bizottság tagja, így a megbízott tag is a polgármester előtt tesz esküt. Ha az eskü vagy fogadalom kivételében a polgármester akadályoztatva van, az esküt a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester is kiveheti. A megbízott tag legkésőbb az eskütételét megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség.
Ha a választási bizottság megbízott tagjának megbízatása valamilyen okból megszűnik, a megbízó új tagot bízhat meg helyette a fenti kilenc napos határidőn belül is.

Átjelentkezés

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, a szavazást megelőző kilencedik napon, azaz 2022. március 25-én 16:00 óráig kell beérkeznie a HVI-hez. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár

 • nevét,
 • születési nevét,
 • születési helyét,
 • személyi azonosítóját,
 • annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

A kérelem alapján a választópolgárt törölni kell a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg fel kell venni a megjelölt település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe. (Azokon a településeken, ahol egynél több szavazókör működik, ki kell jelölni azt a szavazókört, amelyikben a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. E szavazókörben szavazhatnak az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok is.)

Az átjelentkezési kérelem visszavonható illetőleg módosítható. A visszavonás illetőleg a módosítás határideje a visszavonó illetve módosító kérelem előterjesztésének módjától függ. Ha a választópolgár a kérelmet 

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton nyújtja be, a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16:00 óráig,
 • személyesen vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus úton nyújtja be, a kérelemnek 2022. április 1-én 16:00 óráig
  kell beérkeznie a HVI-hez.

Ha a fenti határidőn belül a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel, a kérelmét egyben átjelentkezésre, illetve az átjelentkezés módosítására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. Ebben az esetben – attól függően, hogy a kérelmet hova nyújtották be – a választópolgár lakcíme szerint illetékes HVI vagy a mozgóurna kivitelére illetékes szavazatszámláló bizottság illetékességi területén működő HVI dönt az átjelentkezésről és a mozgóurna iránti kérelemről egyaránt.
Mivel közös eljárás esetén az átjelentkezésre irányuló kérelem a közös eljárás minden választására vonatkozik, az átjelentkezéssel kapcsolatban nem szükséges külön kérelmet előterjeszteni a két külön eljárásban. 

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékén szerepel, amelyen fel van tüntetve az az OEVK, ahonnan a választópolgár átjelentkezett, az átjelentkezéssel szavazó választópolgár ugyanis – az országos listás szavazólap mellett – a lakcíme szerinti OEVK szavazólapján szavaz. 

A választópolgár a szavazólapokat – az OEVK megjelölését tartalmazó – zöld borítékba helyezi, és a borítékot az urnában történő elhelyezés előtt lezárja. A lezáratlan borítékban elhelyezett szavazólap le nem adott szavazatnak számít! Közös eljárás esetén az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapja és az országos listás szavazólap mellett a népszavazás szavazólapját is a zöld borítékba helyezi. 
A szavazatszámláló bizottság ezeket a zöld borítékot a szavazatszámláláskor nem bontja fel, hanem külön szállítóborítékba helyezi és átadja a HVI-nek, aki a szállítóborítékot a szavazást követő napon – azaz 2022. április 4-én – az OEVI-be szállítja, amely azt a Nemzeti Választási Irodának továbbítja. A Nemzeti Választási Iroda a lezárt borítékokat országgyűlési egyéni választókerületenként szétválogatja és továbbítja az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák vezetőinek.

Mozgóurna iránti kérelem

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell

 • a szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurna kivitelét a választópolgár kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint
 • a mozgóurna-igénylés okát.

A mozgóurna iránti kérelem előterjesztésére egészen a választás napján 12:00 óráig van lehetőség, azonban az előterjesztés módjára eltérő határidők vonatkoznak. 

1. A levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton előterjesztett mozgóurna iránti kérelemnek 2022. március 30-án 16:00 óráig kell beérkeznie a HVI-hez. Ezeket a kérelmeket legkésőbb 2022. április 1-én, pénteken kell elbírálni. 
2. Személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-én 16:00 óráig terjeszthető elő mozgóurna iránti kérelem a HVI-nél, melyet legkésőbb szintén 2022. április 1-én kell elbírálni. Az eddig a határidőig előterjesztett kérelmek alapján a választópolgár a szavazóköri névjegyzékből átkerül a mozgóurnát igénylő választópolgárok névjegyzékébe.
3. 2022. április 1-én 16:00 órát követően a szavazás napján 12:00 óráig is nyújtható be mozgóurna iránti kérelem, ezt azonban már nem a HVI bírálja el. Az elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12:00 óráig előterjesztett kérelmeket a HVI átadja a szavazatszámláló bizottságnak, amely határozattal dönt a kérelemről. A választás napján 12:00 óráig – meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel – a szavazatszámláló bizottsághoz is benyújtható mozgóurna iránti kérelem, amelyet szintén a bizottság bírál el.

A választópolgár a szavazást megelőző második napig, azaz 2022. április 1-én 16:00 óráig a mozgóurna iránti kérelmét visszavonhatja. Ebben az esetben a HVI törli a választópolgárt a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékéből.

A névjegyzék lezárása

A Nemzeti Választási Iroda átvezeti a névjegyzéken az átjelentkezéseket és a mozgóurna iránti kérelmeket, majd 2022. április 1-én 16:00 órát követően lezárja a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét. Így az átjelentkezett választópolgárok már annak a szavazókörnek a névjegyzékén szerepelnek, ahová átjelentkeztek, valamint a mozgóurna iránti kérelmet 2022. április 1-én 16:00 óráig előterjesztő személyek a szavazóköri névjegyzék helyett a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén szerepelnek. A lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2022. április 2-án, szombaton kell kinyomtatni, és – a szavazólapokkal és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékekkel együtt – átadni a szavazatszámláló bizottság elnökének.