Bejelentkezés

Ez a tartalom 300 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Utazási csomagok fogyasztóvédelmi szabályai az Európai Unióban

A turisztikai szabályozás az Európai Unió szabályozásának csupán egy kis, ugyanakkor nagyon fontos területe. Jogi szempontból mégis kiemelten fontosak azok a szabályozások, irányelvek és döntések, amelyek a fogyasztói jogokat rendezik, mivel ezek közvetett vagy közvetlen módon kihatnak a tagállamokra, ezáltal az ott működő vállalkozásokra is.

A fogyasztók védelme az Unió kiemelt politikájaként fogható fel. Ennek megvalósulása megköveteli a tisztességes piaci versenyt. A kettő metszetében a fogyasztók (vásárlók) és a szolgáltatók (eladók, közvetítők) közötti szerződéses viszony szabályozása, valamint a szabályozások uniós szinten történő koherens összehangolása áll. A szervezett utazásokkal kapcsolatos fogyasztói jogokat kifejezetten a 2015/2302 EU rendelet szabályozza, azonban összhangban a fogyasztók védelmét ennél széleskörűbben és általánosságban, átfogóbban szabályozó 2011/83/EU irányelv módosítással.
Az utazási csomagokról és szolgáltatásegyüttesekről szóló irányelv fő célja egy olyan egységes, a fogyasztóvédelmet a legmagasabb szinten megvalósító szabályozás bevezetése, mely a hagyományos szerződések mellett a digitális fejlődéssel hozott online foglalások szabályozására is kiterjed. 

Ez a feltétele a fentebb már említett tisztességes piaci működés kialakulásának, a belső piac megfelelő működésének. Az irányelv a tagállamok saját törvényi rendelkezéseit, a különböző hatályos rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket igyekszik közelíteni egymáshoz.

A szabályozás kiterjed az utazók részére a kereskedők/szervezők által értékesítésre kínált vagy értékesített utazási csomagokra és az utazók részére kereskedők által elősegített utazási szolgáltatásegyüttesekre egyaránt. 

Nem tartoznak a hatálya alá azok a csomagok vagy szolgáltatásegyüttesek, melyek 24 óránál rövidebb időtartamot ölelnek fel, kivéve, ha éjszakai szállást is tartalmaznak. Szintén nem esik a szabályozás alá az olyan utazási csomagok szervezése és kínálása, mely szolgáltatásegyüttesek non-profit alapon, alkalomszerűen valósulnak meg, továbbá az olyan utazási csomagok és utazási szolgáltatásegyüttesek, melyeket üzleti út megszervezésére irányuló olyan általános megállapodás alapján vásárolnak, mely a kereskedő és a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége céljából eljáró természetes vagy jogi személy között jön létre.
Fontos kiemelni, hogy – eltérő szabályozás hiányában – a tagállamok nem hozhatnak, tarthatnak fenn nemzeti jogukban az irányelvben megfogalmazott szabályoktól eltérő rendelkezéseket, függetlenül attól, hogy az ebben az irányelvben foglalt szabályozásokhoz képest szigorúbb vagy engedőbb rendelkezéseket tartalmaznának az utazók tekintetében.

Utazási szolgáltatás, utazási csomag

Az irányelv többek között meghatározza, hogy mit kell érteni utazási szolgáltatás, utazási csomag, utazási csomagra vonatkozó szerződés, utazási szolgáltatásegyüttes, utazó, kereskedő, utazásszervező, utazásközvetítő, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények, nem szerződésszerű teljesítés fogalma alatt. A fogalommeghatározásoknak a jogszabályok gyakorlati alkalmazása és jogértelmezés szempontjából kiemelt jelentősége van.

Utazási szolgáltatásegyüttes: ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez vásárolt legalább két különböző típusú szolgáltatás, amely nem alkot utazási csomagot, és az egyes utazási szolgáltatókkal külön szerződések megkötését eredményezi, amennyiben:

 • az értékesítési pontjának egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy azzal való kapcsolatfelvétel során elősegíti az utazók számára az egyes utazási szolgáltatások külön-külön való kiválasztását és kifizetését;
 • célzott módon elősegíti legalább egy további utazási szolgáltatásnak egy másik kereskedőtől való megvásárlását, feltéve, hogy ez utóbbi kereskedővel az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolása után legkésőbb 24 órával szerződés jön létre.

Utazási csomag: legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás kombinációja ugyanazon utas vagy üdülés részeként, ha:

 • az érintett szolgáltatásokat egy adott kereskedő kombinálja (akár az utazó kérésére is);
 • az érintett szolgáltatásokat egyetlen helyen, összesített, vagy egy összegben meghatározott ár fejében, csomag vagy más hasonló néven hirdetik vagy értékesítik;
 • az utazó az egymáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat különböző kereskedőktől vásárolja meg, de az a kereskedő, akivel az utazó elsőként köt szerződést, az utazó adatait a többi kereskedőnek továbbítva, s velük az első szerződés megkötésének visszaigazolása után, 24 órán belül szerződés jön létre.

Tájékoztatási kötelezettség

A fogyasztóvédelem alapjának tekinthető, hogy az utazás megkezdése, egészen pontosan az utazási szerződés megkötése előtt az utazásszervező korrekt módon és kellő részletességgel tájékoztassa a potenciális utast az utazási csomag legfontosabb elemeiről és az utazással kapcsolatos legfőbb tudnivalókról. 

A kötelezően nyújtandó információk köréhez tartoznak

1. Az utazási szolgáltatások lényeges jellemzői:

 • úti cél/célok, útvonal, tartózkodás időtartama, éjszakázások száma (amennyiben a szállás is az utazási csomag részét képezi);
 • közlekedési eszközök, szállítóeszközök, ezek jellemzői és kategóriái, indulás pontos helye és időpontja, esetleges közbenső megállók (tranzit) helye, időtartama, esetleges tranzitszállások, közlekedési csatlakozások;
 • szálláshely elhelyezkedése, kategóriája, főbb jellemzői, célország szerinti kategóriája/besorolása;
 • étkezési szolgáltatások, étkezési rend;
 • látogatások, kirándulások, vagy egyéb olyan szolgáltatások, melyek a csomagár tartalmát képezik;
 • a csoport várható létszáma, illetve azon szolgáltatások meghatározása, melyeket az utas csoport tagjaként vehet igénybe;
 • nyújtott szolgáltatások nyelve;
 • tájékoztatás arról, hogy az utazás megfelel-e a csökkent mozgásképességű személyeknek, illetve az utazó esetleges egyéni szükségleteknek.

2. Az utazásszervező és adott esetben az utazásközvetítő kereskedelmi neve és elérhetőségi adatai.
3. Az utazási csomag teljes, adókkal növelt ára, valamint annak pontos meghatározása, hogy az utazó irányában felmerülő esetleges további díjak, illetékek, költségek lehetőség szerinti pontos, de legalább hozzávetőleges meghatározása.
4. Fizetési feltételek, fizetési mód, ütemezés, esetleges pénzügyi biztosítékok.
5. Az utazási csomag indításához szükséges minimum résztvevői létszám, illetve ennek hiányában azon határidő, ameddig az utazásszervező a minimális utaslétszám el nem érésére hivatkozva felmondhatja a szerződést.
6. Útlevél- és vízumelőírások, egyéb, az utazáshoz szervesen kapcsolódó beutazási szabályok.
Megjegyzés: Jelenleg a COVID19 járvány miatti, adott esetben országonként eltérő beutazási, tranzitálási és hazautazási szabályok, valamint az utazásokhoz kapcsolódó, a közlekedési szolgáltatók által előírt egyéb elvárások az utazók irányába (oltottság, PCR vagy antigén teszt, maszkhasználat, távolságtartás). Ezek a szabályok nem jelen irányelv szövegezésében találhatók, hanem ehhez kapcsolódóan, ezzel együttesen értelmezendők.
7. Az utazó lemondási feltételei, az ezzel kapcsolatban fizetendő lemondási díj.
8. A szerződés az utazó részéről történő felmondása költségeinek vagy baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, ezen belül a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosításról.

Fontos további tudnivaló, hogy szerződés köttethet szóban, telefonos kapcsolaton keresztül. Ennek tartalmi elemeit képezik a fentiek, egy az irányelv mellékletében szereplő formanyomtatvány alapján (irányelv I. Mellékletének B. része). Emellett az információk átadásának világosnak, átláthatónak és érthetőnek kell lennie. Írásbeli szerződéskötés feltétele továbbá az olvashatóság biztosítása.
Az utazási szolgáltatások lényeges jellemzői mellett az utazási csomag tejes ára, a fizetési feltételek, a minimális utaslétszám és az utazó lemondási feltételei az utazási csomag szerves részét képezik, így azokat csak a felek kifejezett hozzájárulásával lehet módosítani.
Amennyiben az utazásszervező, adott esetben utazásközvetítő az utazás teljes díján felül várható többletköltségekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja a szerződés megkötését megelőzően, az utazó ezen többletköltségek megfizetésére és viselésére nem kötelezhető.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződésnek tehát világosnak, jól érthetőnek és a fenti kötelező elemeket tartalmazónak kell lennie. 

A szerződés visszaigazolása a fenti tartalmi elemek mellett kitér továbbá:
1. azon különleges utazói igényekre, melyeket az utazásszervező elfogadott;
2. az utazásszervező teljesítési felelősségére;
3. esetleges fizetésképtelenség esetére, a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért felelős szervezet, valamint az utazásszervező helyi képviselőjének, kapcsolattartó pontjának, vagy egyéb szolgáltatnak az elérhetőségeire;
4. az arra vonatkozó tájékoztatásra az utazó irányába, hogy a nem szerződésszerű teljesítést haladéktalanul jelezni köteles;
5. kiskorú utazása esetén információt tartalmaz arról, hogy milyen módon létesíthető közvetlen kapcsolat a kiskorúval vagy a kiskorú tartózkodási helyén tartózkodó, a kiskorúért felelős személlyel;
6. információt tartalmaz a rendelkezésre álló belső panaszkezelési és alternatív vitarendezési lehetőségekről;
7. információt arról, hogy az utazó a szerződést más utazóra ruházhatja át.

A szerződés visszaigazolását tekintve fontos a kereskedő és az utazásszervező közötti biztos és pontos kommunikáció és fennálló tájékoztatási kötelezettség, hiszen a fenti információk az utazásszervező szerződésszerű teljesítésének és kötelezettségei teljesítésének alapját jelentik. 

Az utas számára a szerződés egy példányát, valamint az arról szóló visszaigazolást a szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul a rendelkezésére kell bocsátani nyomtatott formában vagy tartós adathordozón. A vitás esetben a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a kereskedőt terheli.

Az utazási csomagra vonatkozó szerződés módosítása az utazási csomag megkezdését megelőzően

A jogalkotó többek között lehetővé teszi az utazó (jogosult) számára, hogy amennyiben az utazás megkezdése előtt észszerű idővel tartós adathordozón a szervezőt arról tájékoztatja, jogosult átruházni az utazási csomagra vonatkozó szerződést egy olyan személyre, aki a szerződési feltételeknek megfelel. 

Az észszerű idő alatt a jogalkotó az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal korábbi időpontot tekint észszerű időn belüli közlésnek.

Szintén ebben a fejezetben kerül tárgyalásra az ár módosítása mint lehetőség. Áremelésre a szabályozás szerint csak akkor van lehetőség, ha a szerződésben ennek lehetősége kifejezetten meghatározásra került, ugyanakkor ez csak akkor emelhető be lehetőségként a szerződésbe, ha az az árengedmény lehetőségét is biztosítja az utas részére. Mind az áremelés, mind a kedvezmények személyszállítás és/vagy üzemanyag-árakból, átváltási árfolyamokból vagy harmadik személy által kivetett adók, díjak, illetékek változásából adódhatnak. Az utazási kedvezmények a szervező adminisztratív jellegű költségterheivel csökkentetők, ezt azonban igazolni köteles. Az áremelés mértéke a legtöbb esetben legfeljebb 8% lehet, melyről az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt legalább 20 nappal köteles értesíteni az utazót. E fejezethez tartozik továbbá az utazási csomag egyéb feltételeinek módosítása is. Egyoldalúan a szervező csak akkor módosíthatja a csomagra vonatkozó szerződési feltételeket, ha e jogát a szerződésben kifejezetten fenntartotta, a változás nem jelentős változás, valamint, ha a módosításról érthető, világos módon, tartós adathordozón tájékoztatja az utazót.

Jelentős változásnak számít, ha a szerződés a szolgáltatás korábban már említett valamely fő jellemzőjére irányul, vagy ha a szolgáltató a szerződésben korábban vállalt különleges igényeket nem tudja teljesíteni, ahogy a csomag árának több mint 8%-kal történő áremelési javaslata is. 

Ezekben az esetekben a fogyasztónak lehetősége van a módosítások elfogadására, vagy a szerződés felmondására a lemondási díj megfizetésének terhe nélkül, esetlegesen a felmondott szerződés helyett másik utazási csomag elfogadása. Ezekről a lehetőségekről a szolgáltatónak kell tájékoztatnia az utazót, ahogy az utazó számára fennálló döntési határidőről, valamint az utazó döntésének közlése elmaradásának következményeiről is.
Az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondása, az elállási jog gyakorlásának lehetősége szintén e fejezet szabályozása alá esik. Amennyiben az utazó saját érdekkörében felmerült okból felmondja az utazási szerződést, a szervezőt az utazási szerződésben meghatározott méltányos és indokolt felmondási díj illeti meg. Kivétel ez alól, ha az utazás szerinti célállomás helyén olyan rendkívüli és/vagy elháríthatatlan, rendkívüli körülmények merülnek fel, melyek az utazási csomag szerződésszerű teljesítésére jelentős mértékben hatással vannak. Ebben az esetben az utazó a csomag fejében befizetett teljes összeg visszafizetésére jogosult, ugyanakkor további kártérítést nem igényelhet. 
Az utazási szerződés felmondására kártérítés fizetése nélkül azonban a szervező is jogosult, ha a résztvevők száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot, illetve ha őt a szerződés teljesítésében elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják és arról késedelem nélkül tájékoztatja az utazót. A visszafizetést az utazó részére a szerződés felmondásától számított 14 napon belül teljesíteni kell. Kitételként szerepel, hogy a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az utazók a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhatnak a szerződéstől.
 

Kundi Viktória (2022-02-03)