Szálláshely-minősítés 10 lépésben

Jogkövető szerkesztőség Dátum Legutoljára frissítve: 2022.06.28

Olvasási idő: 15 perc


Ez a tartalom 275 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Alaposan felborult a magán- és az egyéb szálláshelyek megszokott élete az utóbbi pár évben. Az újabbnál újabb adminisztrációs terheket követte a magasabb informatikai tudást feltételező adatszolgáltatási kötelezettség. Az idei év „slágereként” pedig jön a szálláshely-minősítés feladata. Összefoglaltuk a komoly téttel bíró folyamat főbb lépéseit.

Melyek a legfontosabb jogszabályi változások?

A Kormány 501/2021. (VIII. 18.) rendeletével módosította a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet, és hatályon kívül helyezte az 1. sz. mellékletet, a következő rendelkezéseket helyezve a jogszabályba:

 • A minősítés kizárólagos joga és lehetősége a szakmai szervezetektől egy új szálláshely-minősítő szervezethez került át, a Magyar Minőségtanúsító Testület Non-profit Kft.-hez (MTMT). Az MTMT a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdte meg.
 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenység csak minősítés birtokában folytatható.
 • A meglévő minősítés érvényes, annak lejártakor kell új minősítést kérni – a napraforgós és a hasonló nemzeti tanúsító védjegy minősítésekre ez sajnos nem igaz, mivel a HotelStars Union kivételével nem teremtették meg a kompatibilitásukat az újonnan bevezetett csillagos minősítési rendszerrel.
 • Működő szolgáltatónak kérnie kell a minősítést, ha még nincs neki.
 • Új szolgáltató még a jegyzőnek való bejelentés előtt köteles kérni a minősítést.

Azoknak tehát, akik újként csak most indítják szolgáltatásukat, már egy az egyben alkalmazkodniuk kell a módosításokhoz, vagyis az új eljárásrendhez.

A legfontosabb tennivalók, kötelezettségek

A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett, azaz érvényes működési engedéllyel (regisztrációval) rendelkező falusi, magán- és egyéb szálláshelyek ugyanakkor egy év haladékot kaptak, de pár dolgot – legkésőbb 2023. január 1-ig – rendezniük kell.

 • Minden olyan korábbi regisztrációt helyesbíteni kell önkormányzatnál és másutt, amelyben egy természetes (adószámos) magánszemély, illetve egyéni vállalkozó nyilvántartásában Egyéb szálláshely üzemeltetése szerepel, hiszen ők csak Magánszálláshelyet működtethetnek. Ez fordítva is igaz, ha egy társas vállalkozás, költségvetési intézmény stb. engedélyében véletlenül nem Egyéb szálláshely besorolás olvasható, kérniük kell a módosítást.
 • A magán- vagy egyéb szálláshelyek üzemeltetőinek az első szálláshely-minősítést legkésőbb 2023. január 1-ig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől.
 • Az imént említett év végi határidő csak akkor használható ki, ha a nyilvántartott adatok a bejelentettekhez képest folyamatosan változatlanok. Ha mégis bármilyen okból változnának, akkor a bejelentést össze kell kapcsolni a minősítési eljárás előre hozott lefolytatásával. Ilyen ok lehet pl. a szálláshely nevének, kapacitásának változása, a szálláshelyet új üzemeltető veszi át stb.
 • A szálláshely-minősítő szervezet az első szálláshely-minősítési eljárást valamennyi magán- és egyéb szálláshely esetében 2024. december 31-ig köteles lefolytatni.

A szálláshely-minősítő szervezet, az MTMT a szálláshely-minősítéssel összefüggő feladatai keretében tehát az alábbi esetekben jár el:

 • az üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, új szálláshely létesítése esetén;
 • már nyilvántartásba vett, érvényes minősítéssel nem rendelkező szálláshelyek esetén;
 • az érvényességi időn belüli új minősítések kezdeményezése esetén.

1. Regisztráció

A magán- vagy egyéb szálláshely tulajdonosa vagy üzemeltetője a kapcsolattartó és a szálláshely adatainak megadásával köteles regisztrálni a www.szallashelyminosites.hu weboldalon elérhető elektronikus formanyomtatvány kitöltésével. A szálláshely a sikeres regisztrációról 3 munkanapon belül e-mail-ben és rendszerüzenetben visszaigazolást kap.

2. Kérelem benyújtása

A magán- vagy egyéb szálláshely a sikeres regisztrációt követően köteles a minősítést kezdeményezni az általa a regisztráció során megadott adatokból automatikusan létrehozott kérelem jóváhagyásával. 

Ezáltal a kérelem benyújtásra kerül, amelyről a kérelmező 3 munkanapon belül e-mail-ben és rendszerüzenetben visszaigazolást kap. Az adatokban bekövetkezett változások/hibák kérelemmel módosíthatók.
A szálláshely-minősítési folyamatot a jegyzőhöz intézett bejelentést legalább 90 munkanappal megelőzően szükséges elindítani. Vagyis aki ma kéri újonnan indítandó szálláshelyének a minősítését, számítson rá, hogy legkorábban csak 3-4 hónap múlva tudja a jegyzőnek bejelenteni a tevékenységét, és kérni a nyilvántartásba vételt, mert szálláshely-minősítés nélkül a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatónál, az NTAK-nál sem működik már a regisztráció, a minősítés megtörténtét is igazolni kell. A szálláshely pedig nyilvántartásba vétel nélkül nem fogadhat vendégeket legálisan.

3. Önértékelés 

A szálláshely a kérelem benyújtását követően megkapja a hozzáférést az önértékelő felülethez, melyről e-mailt és rendszerüzenetet kap. A www.szallashelyminosites.hu weboldalról előzetesen letöltött és áttanulmányozott kritériumrendszer szerint elvégzett önértékelés alapján a szálláshely regisztrált kapcsolattartója a saját felületére belépve látja a kritériumok szerint elért kategóriát. A teljes és naprakész kritériumrendszer folyamatosan változhat, ezért új minősítési pályázat benyújtása előtt feltétlenül töltsék le újra és újra, mert csak innen tudható meg minden aktuális elvárás az előírt méretekről, felszereltségről és szolgáltatásokról (hálószobák, alváskomfort, vendégkommunikáció, panaszok kezelése stb.).

Nyitásra készülő szálláshelynél az üzemeltető érdeke, hogy amint megkapja a hozzáférést, minél előbb készítse el az önértékelést. 

 
 

A már 2022. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vett és működő, de minősítéssel még nem rendelkező szálláshely az önértékelést a felülethez történő hozzáférés biztosításáról szóló rendszerüzenet kézhezvételétől számított 45 munkanapon belül köteles elvégezni, miközben a vendégek fogadása zavartalan. 
Ugyanez a határidő vonatkozik azokra a már működő és érvényes minősítéssel rendelkező szálláshelyekre, amelyek a minősítésük lejárata előtt kezdeményeznek új minősítést pl. azért, mert a meglévőnél több csillagot szeretnének.
Amennyiben a rendszerüzenet a kiküldésétől számított 5 munkanapon belül nem kerül kézhezvételre, az átvettnek minősül. A kiküldéstől számított 20 munkanapon túl a mulasztással szemben igazolási kérelemnek helye nincs.

4. Helyszíni ellenőrzés előkészítése, várható ütemezése

Az eljárásrend értelmében a helyszíni ellenőrzés célja az önértékelés során tett megállapítások teljeskörű megfelelőségének vizsgálata. A helyszíni ellenőrzés nem az önértékelések beérkezési sorrendjében történik. A helyszíni ellenőrzés időpontjáról a szálláshely-minősítő szervezet előzetesen e-mail-ben és rendszerüzenetben értesítést küld a magánszálláshelynek, legalább 5 munkanappal az ellenőrzést megelőzően. Nyitásra készülő új szálláshelynél a helyszíni ellenőrzésre a szálláshely általi önértékelés elvégzésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor. 

A főszabály szerint egy már működő, de minősítéssel még nem rendelkező szálláshelynél a helyszíni ellenőrzésre a szálláshely általi önértékelés elvégzésétől számított 120 munkanapon belül kerül sor. 

Az átmeneti és hatályba léptető rendelkezések ugyanakkor ez alól egyből kivételt tesznek, és csak azt mondják ki, hogy az MTMT az első szálláshely-minősítési eljárást valamennyi magán- és egyéb szálláshely esetében 2024. december 31-ig köteles lefolytatni.

Egy már működő és érvényes minősítéssel rendelkező szálláshelynél a helyszíni ellenőrzésre az önértékelés elvégzésétől számított 180 munkanapon belül kerül sor. 

Szezonálisan nyitva tartó szálláshelyek esetében a szálláshely szezon végi zárása esetén a helyszíni ellenőrzés főszabály szerint nem folytatható le. Ilyen esetben a helyszíni ellenőrzésre nyitva álló határidő megszakad a szálláshely újbóli nyitásáig. A szezonális nyitvatartás tényéről a szálláshelynek az önértékelés benyújtása során nyilatkoznia kell. Amennyiben mégis szeretnék, hogy a minősítésre a szezon végét követően is sor kerüljön, ezt a kérést az önértékelés benyújtásakor jelezni kell. Az MTMT ezt a kérelmet a benyújtástól számított 5 munkanapon belül elbírálja és az adott szálláshely elektronikus felületén rögzíti.
A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshelyek minősítésének sorrendjét a szálláshelyek önértékelésének benyújtási időpontja, a földrajzi elhelyezkedés, továbbá a minősítési eljárások lefolytatásának hatékony megszervezését indokoló szempontok figyelembevételével határozza meg. 
Alapból a második és további minősítési eljárás lefolytatására a 3 éves érvényességi idő lejártakor kerül sor, kivéve, ha az érvényes minősítéssel rendelkező szálláshely új eljárást kezdeményez még az érvényességi határidő lejárta előtt, mert pl. kategóriát szeretne váltani.

Minden helyszíni ellenőrzést a Minősítő Bizottság 2 független szakértő tagja (auditora) végez el, a szálláshely tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, vagy az általuk, az elektronikus felületen elérhető formanyomtatvány kitöltése által meghatalmazott munkatárs segítségével.

A helyszíni ellenőrzés során az auditorok jogosultak a szálláshely területére belépni, a szálláshely-minősítés érdekében a külön meghatározott dokumentumokba betekinteni, a helyszíni ellenőrzés során tapasztaltakról fényképfelvételt készíteni. A helyszíni ellenőrzésről elektronikus formában jegyzőkönyv készül, amelyet a szakértők az ellenőrzés helyszínén az online felületen rögzítenek. A jegyzőkönyv megállapításaira a szálláshely tulajdonosa, üzemeltetője vagy a képviseletükben eljáró személy is észrevételt tehet online, a szálláshely saját felhasználói fiókján keresztül. Ezt követően a jegyzőkönyv a helyszínen, az online rendszerben történő jóváhagyással lezárásra kerül a helyszíni ellenőrzés valamennyi résztvevőjénél.

A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor a következő dokumentumokat kell bemutatni:

 • Az objektum alaprajza (a szobák és a fürdőszoba méretének ellenőrzésére).
 • A szálláshely szobáinak listája (adott esetben jelölhető az objektum alaprajzán).
 • Házirend.

Magánszálláshelyen a helyszíni ellenőrzés során valamennyi szabad szoba/lakóegység, illetve a kapcsolódó helyiségek ellenőrzésre kerülnek. Kapcsolódó helyiség: a konyha (továbbá az étkezésre szolgáló helyiség), valamint a fürdőszoba/WC.
Egyéb szálláshelyen a helyszíni ellenőrzés során 8 szoba 16 ágy kapacitásig valamennyi szoba és lakóegység + a kapcsolódó helyiségek kerülnek ellenőrzésre, ugyanúgy, ahogy a magánszálláshelyeknél. A 8 szoba és 16 ágy feletti kapacitásnál a szobák-lakóegységek 20%-át kell ellenőrizni (min. 5 szobát) és a kapcsolódó helyiségeket, de valamennyi szobatípust!
Kapcsolódó helyiség a konyha, az étkezésre szolgáló helyiség, illetve a fürdőszoba/WC.

5. Helyszíni ellenőrzés a gyakorlatban

A teljes és naprakész kritériumrendszer tehát az alap, amit az auditorok is követnek munkájuk során, de ettől függetlenül érdemes pár elvárást és kötöttséget kiemelni.

 • Minden kritérium teljesülése külön-külön, azaz tételesen kerül ellenőrzésre.
 • Valamennyi kritérium esetében – az átmeneti rendelkezésekben meghatározott kivételekkel – kötelező a 100%-os megfelelőség (az adott termék, illetve szolgáltatás minden szobára, lakóegységre stb. vonatkozik). A magán- és az egyéb szálláshelyeken egy kritérium akkor teljesül, ha az minden lakóegységben teljesül!
 • „M” azokat a termékeket, szolgáltatásokat jelöli, amely az adott kategória kötelezően előírt követelménye. Valamennyi kategóriában az ún. minimum kritériumoknak („M”) teljesülni kell, azok az alacsonyabb kategória minimum követelményeivel nem helyettesíthetőek, nem válthatóak ki.
 • A sikeres minősítéshez két szempontból kell megfelelni: minden kategóriában a minimum kritériumok (M) számát és a minimum pontszámot is el kell érni.

A „Berendezések és felszerelések” kritériumok csak akkor elfogadhatók, ha valamennyi lakóegységben teljesítettek. A vastag fekete vonallal összekapcsolt kritériumoknál a megpályázottnál magasabb kategória kritériumának teljesítése is elfogadott, de az összekapcsolt kritériumok közül csak egy jelölhető. 
A szálláshelyen igénybe vehető szolgáltatásokról/ házirendről vendégtájékoztató kihelyezése szükséges digitális vagy nyomtatott formában. A házirend fő funkciója a szolgáltatások ismertetése és nem a vendégek rendszabályozása! A sablonos, megszokott dolgoktól eltérő szobakialakítás, berendezés stb. leírásával sok vendégreklamáció megelőzhető. 

A házirendben előre jelezhető, hogy melyik „M” nem teljesül és miért. 

A szobák méretével kapcsolatos minimális követelményeket korábban a már említett kormányrendelet tartalmazta, de ez átkerült az MTMT felületén közzétett feltételrendszerbe. Nem árt tudni, hogy csak olyan szálláshely, illetve szoba adható ki, amelyik legalább az 1*-os kategóriának megfelel. Az egyágyas szoba esetén a minimum hasznos alapterület 8m2, kétágyasnál ez 12m2, a harmadik ágytól pedig további 4-4m2 szükséges ágyanként. Könnyít a helyzeten, hogy amennyiben a szálláshely egy lakóegységként (pl.: lakás) kerül értékesítésre, a legkisebb hálószoba alapterülete, és a fürdőszoba alapterületének egy hálószobára jutó aránya összeadódik. Ha tehát nincs minden szobához külön fürdőszoba, a lakóegységen belüli szoba és a hozzá tartozó fürdőszoba alapterületét össze kell számítani. 

 

Szálláshely-minősítés útmutató

 

Most már talán jobban érthető, hogy miért szükséges a helyszíni ellenőrzéshez a tulajdonos /üzemeltető rendelkezésére álló, meglévő tervdokumentáció, vagy a tulajdonos/üzemeltető által készített méretarányos alaprajz előkészítése, melyből a szobák négyzetméteradata egyértelműen meghatározható (kiindulási alap a legkisebb szoba).

6. Jóváhagyó döntés, esetleges hiánypótlás, pótellenőrzés

Amennyiben egy új szálláshely megfelel az önértékelésének és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a szálláshely önértékelésének megfelelő minősítési fokozatba sorolására, melyről a Bíráló Bizottság a helyszíni ellenőrzést követő max. 15 munkanapon belül dönt. A már működő szálláshelyeknél ez a határidő 60 nap.
Azokat a kritériumokat, melyek teljesítése nem történt meg, a Minősítő Bizottság két tagja a helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben rögzíti.

• Megismételt helyszíni ellenőrzés (pótellenőrzés) szükséges azon hiányosságok esetén, amelyek a tisztaságot és higiéniát, illetve az épület és berendezések állapotát, valamint az alváskomfortot érintik. Ezek a magánszálláshelyek esetén a 2, 3, 4, 25, 26, 60 sorszámú kritériumpontok.
• Minden, előző pontba nem tartozó hiányosság esetén a magánszálláshely számlával, fényképpel dokumentáltan igazolja a hiányok pótlását.
• A minősítési folyamaton belül 1 alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, illetve megismételt helyszíni ellenőrzésre (pótellenőrzésre).

Amennyiben a Minősítő Bizottság a helyszíni ellenőrzés során tett megállapításai szerint a magánszálláshely nem felel meg az önértékelés szerinti minősítési fokozatnak, a szálláshely az ellenőrzéskor készült jegyzőkönyv zárásakor elfogadhatja a helyszíni ellenőrzés során megállapított, auditorok által javasolt minősítési fokozatot. Ebben az esetben a Minősítő Bizottság a helyszíni ellenőrzés eredményeként ténylegesen elért fokozat szerint tesz javaslatot a minősítésre.
Ha a szálláshely nem sorolható fokozatba, vagy az üzemeltető nem kívánja elfogadni a ténylegesen elért fokozatnak megfelelő javaslatot, az MTMT 15 munkanapon belül, írásban hiánypótlásra hívja fel a magánszálláshelyet a hiányok 45 munkanapon belül történő pótlására, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett.
Ha a magánszálláshely pótolta a hiánypótlási felhívásban szereplő hiányosságokat, a Minősítő Bizottság a benyújtott dokumentumokat megvizsgálja vagy elvégzi a pótellenőrzést. Ha a magánszálláshely ennek eredményeképp megfelel az önértékelésének és a kategóriájára vonatkozó követelményeknek, akkor a Minősítő Bizottság írásban javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére önértékelés szerinti minősítési fokozatnak megfelelő minősítés elfogadására.
Amennyiben a magánszálláshely a hiánypótlásban foglaltakat a megadott határidőben nem teljesíti, illetve a hiánypótlás során benyújtott dokumentumok alapján vagy amennyiben pótellenőrzésre volt szükség, annak során sem felel meg az önértékelésnek megfelelő követelményeknek, a Minősítő Bizottság javaslatot tesz a Bíráló Bizottság részére a ténylegesen teljesülő, kritériumrendszernek megfelelő kategória szerinti minősítés elfogadására vagy a minősítés elutasítására.

7. Értesítés a minősítés eredményéről: matrica és tanúsítvány 

A Bíráló Bizottság döntése alapján az MTMT az elektronikus felületén tájékoztatja a szálláshelyet a minősítés eredményéről, amelyről a szálláshely egyúttal automatikus rendszerüzenetet és e-mailt is kap. Az értesítés a szálláshely nevét és az elért kategóriát tartalmazza. Az MTMT a minősítés eredményéről szóló értesítés megküldését követő 15 munkanapon belül kiállítja a minősítést igazoló dokumentumokat. A szálláshely-minősítési eljárás eredményeként a szálláshely-szolgáltató három dokumentumot kap meg:

 • igazolást a minősítésről, amely a jegyző számára igazolja azt, hogy a szálláshely rendelkezik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő minősítéssel, ennek alapján a működési engedély kiadásának nincs akadálya;
 • tanúsítványt, amely a szálláshely számára igazolja, hogy a szálláshely a minősítési eljárás során milyen kategóriába nyert besorolást, továbbá a minősítés érvényességi idejét;
 • táblát vagy matricát, amely a vendégek számára felismerhető módon tartalmazza a minősítési eljárás során elnyert kategóriát.

A minősítési fokozatról szóló igazolást a szálláshely a saját felhasználói fiókjából töltheti le. A matricát és a tanúsítványt az MTMT juttatja el a szálláshely címére.

A szálláshely a táblát/matricát

 • amennyiben független épületként álló szálláshely, úgy a bejáratnál (kerítésen, vagy a ház falán a bejárat felől jól láthatóan), ennek hiányában az épület bejáratánál,
 • amennyiben a szálláshely háztömbben/lakótömbben található, úgy a lakás bejárati ajtaján, vagy annak közvetlen közelében, jól látható helyen köteles elhelyezni.
Kapcsolódó
szallashely-szolgaltatas-afa

Áfa kérdések szálláshely-szolgáltatással összefüggésben

Az ingatlan bérbeadás főszabály szerint adómentes szolgáltatás, de az adó alóli mentesség nem terjed ki a tartalmában kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősülő ügyletekre. A szálláshely szolgáltatás körében ráadásul felmerülnek további kérdések is például az ún. alapcsomaggal vagy az önálló értékkel nem bíró szolgáltatásokkal összefüggésben.

8. Panasz

Az a minősített szálláshely, amelyre nézve a szálláshely-minősítési eljárás jog- vagy érdeksérelemmel jár, az eljárással kapcsolatban postai úton írásban, panasszal fordulhat a szálláshely-minősítő szervezet vezetőjéhez a szálláshely-minősítő szervezet székhelyére: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. A szálláshely-minősítő szervezet tevékenysége ellen benyújtott panaszt a szálláshely-minősítő szervezet vezetője közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el. Panaszt a szálláshely-minősítési eljárás lezárásától, azaz a hivatalos értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni.

9. Eseti ellenőrzés

A szálláshely-minősítő szervezet a minősítéssel rendelkező szálláshelyet jogosult előzetes tájékoztatás nélkül, eseti jelleggel ellenőrizni, melynek célja az arról való meggyőződés, hogy a szálláshely a minősítés érvényességi ideje alatt folyamatosan megfelel a megítélt kategória követelményeinek. Az eseti helyszíni ellenőrzés folyamata megegyezik a normál eljárással, az előzetes értesítésre vonatkozó rendelkezés kivételével, vagyis azt nem kell előre bejelenteni.

10. Egyéb, mégis fontos kikötések, ajánlások

 • Az online felületeken (honlap, OTA oldalak stb.) és egyéb megjelenési fórumokon (homlokzat, prospektus stb.) sehol nem szerepel a panzió/hotel/szálloda kifejezés.
 • A szálláshely nevének feltüntetése az épület és/vagy a szálláshely bejáratánál.
 • A szálláshely-szolgáltató nevének, elérhetőségének feltüntetése a szálláshelyen belül.
 • Lift egy 4 emeletes, vagy magasabb épületben (4–5*M), de a mentesítés elfogadható!
 • A 3*–5* kategóriákban a szobákban, közösségi terekben a stabilan használható vezeték nélküli internet-hozzáférés olyan minimum követelmény, amely alól felmentés adható, ha a technikai feltételek hiányoznak, vagy ha a Wi-Fi nem illeszkedik a szálláshely egyedi koncepciójához, és hiánya egyértelműen kommunikálva van a vendég felé. A szálláshelynek ilyenkor is meg kell oldania az online kapcsolattartást, és teljesítenie kell az adatszolgáltatási kötelezettségeit – pl. mobilinternet segítségével.
 • A szálláshely általános benyomásának összhangban kell állnia a kategóriával – ez annyira alapkövetelmény, hogy még pontot sem eredményez. Az elgondolás szerint ez a csillagok számából leszűrhető egyik legfontosabb üzenet a vendégek felé:
1* Egyszerű A berendezés és a felszereltség megfelelő és karbantartott.
2* Közepes A berendezés és felszereltség karbantartott és összehangolt.
3* Emelt szintű A berendezés és felszereltség folyamatosan karbantartott, formáiban, színeiben összhangban van. Az összhatás emelt komfortot tükröz.
4* Első osztályú A berendezés és felszereltség magas színvonalú, és első osztályú kényelmet nyújt. Az összhatást a jó minőségű anyagok, színek, formák harmóniája jellemzi.
5* Prémium A berendezés és felszereltség prémium jellegű és a legmagasabb színvonalú. Összhatásban a legmagasabb minőség mutatkozik meg, úgy anyagfelhasználás, mint stílus és egyediség tekintetében. Az összhang értendő a szálláshely belső és külső általános benyomására, ezért különös figyelemmel kell lenni a szálláshelyhez tartozó környezetre is.

Az értékesítés alapja a lakóegység, ezért érdemes tisztázni a különbséget szoba és lakóegység között. 
A 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet szerint szobának számít a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel rendelkező egysége, amely egy vagy több helyiségből áll, és egy vagy több vendég egyidejű elszállásolására alkalmas. A szoba a lakóegység értelmezésének alapja.
Egy szálláshelyen belül egy vagy több lakóegység alakítható ki. A lakóegység lényege, hogy egy lakóegység csak egyben kezelhető és értékesíthető, részenként semmiképpen sem. Egy lakóegységhez egyidejűleg több helyiség (hálószoba, nappali, fürdőszoba/WC stb.) is tartozhat, mint például a klasszikus apartmanoknál. Ha viszont az egy lakóegységbe kapcsolt szobáknál hiányzik a lakóegység egyedi hozzáférése, azaz a lakóegység nem szeparálható a többi lakóegységtől önálló és zárható bejárattal, akkor hiába ígéri az üzemeltető, hogy nem fogja kiadni külön-külön a szobákat, a dolog sántít. Ha például egy több szobához tartozó fürdőszoba csak a közös folyosóról vagy más közös helyiségen keresztül érhető el, az összekapcsolni gondolt szobák csak akkor tekinthetők egy lakóegységnek, ha ez egész emelet vagy épület képez majd egyetlen lakóegységet, így biztosítva az egyedi megközelíthetőséget.

Az Egyéb szálláshelyeken a lakóegység másféle értelmezése is előfordul, amely sokak számára szerencsére csak az irodalomból ismert ágyrajáró, ágybérlő fogalmát idézheti fel. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény az Egyéb szálláshelyeknél ugyanis megengedi az ágyankénti értékesítést! Ebből következően az üzemeltető minden így kiadni gondolt ágyat külön-külön, önálló lakóegységként vetethet nyilvántartásba – ráadásul valamennyi csillagos kategóriában. A lakóegységek kijelölése ugyanis a szállásadó döntése, ha egyébként a szálláshely minden szempontból összhangban van a minősítési kritériumokkal.

+1. Az a bizonyos akadálymentesség….

Az épített környezet akkor akadálymentes, ha annak kényelmes, biztonságos és önálló használata biztosított. A kritérium akkor értékelhető, ha a szálláshely akadálymentesen megközelíthető, van (legalább egy) akadálymentes lakóegység és az a közösségi terekkel együtt megfelel a jogszabályi előírásoknak. Hasznos lehet átnézni a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. kiadványt, amely szabadon letölthető a Magyar Elektronikus Könyvtárból a link segítségével.


 (Cikkünket teljes terjedelmében a Vállalkozói Értesítő-Vendéglátás és Turizmus 2022 áprilisi számában olvashatják)