Oltási kötelezettség a háborús veszélyhelyzetben

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2022.06.07

Olvasási idő: 10 perc


Ez a tartalom 634 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A járványügyi veszélyhelyzet megszűnésével összefüggésben június elsejétől hatályosuló jogalkotás újraszabályozta a Covid-járvány talán legnagyobb figyelemmel övezett két területét, a kötelező munkavállalói oltás és az oltási igazolvány kérdésköreit is.

A 2022. évi V. törvény a koronavírus-járvánnyal összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályozási kérdésekről rendelkezik. A jogszabály új szabályokat állapít meg a koronavírus elleni kötelező védőoltással és a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban. 

A védőoltás foglalkoztatási feltételként történő előírása

Az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján a polgármester az önkormányzati fenntartásban működő bentlakásos ellátást nyújtó szociális szolgáltatónál és szociális intézményben írhatta elő alkalmazási feltételként a védőoltás felvételét. A 2022. évi V. törvény úgy rendelkezik, hogy – a munkáltató eltérő döntése hiányában – 2022. június 15-én megszűnik az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján elrendelt fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadság, és a foglalkoztatott tovább foglalkoztatható. A törvény átmeneti rendelkezése azonban megengedi, hogy a munkáltató a fenti intézményekben a veszélyhelyzet megszűnését követően is megkövetelje alkalmazási feltételként a védőoltás felvételét, és az ezt elmulasztó foglalkoztatottak fizetés nélküli szabadságát a védőoltás felvételéig, illetve a védőoltás felvételének elrendelésétől számított egy évig fenntartsa. Az erre vonatkozó döntést 2022. június 15-ig kell meghozni, és a döntésről elektronikus úton vagy papír alapon haladéktalanul tájékoztatni kell az érintett foglalkoztatottakat.

Ha a munkáltató a fizetés nélküli szabadság fenntartásáról dönt, akkor alkalmaznia kell az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) új, a védőoltás kötelező elrendelésére vonatkozó – az alábbiakban ismertetett – rendelkezéseit is azzal, hogy a határidők számítása nem kezdődik újra. Ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató már a veszélyhelyzet idején döntött a kötelező védőoltás elrendeléséről, és e döntését továbbra is fenntartja, a védőoltás felvételére rendelkezésre álló határidőt és a fizetés nélküli szabadság időtartamát nem érinti a veszélyhelyzet megszűnése.
A fizetés nélküli szabadság a járványügyi készültség megszűnéséig, de legfeljebb egy évig tarthat. (A veszélyhelyzet megszűnésétől függetlenül ugyanis a járványügyi készültség továbbra is érvényes, annak indokoltságát a Kormány három havonta felülvizsgálja.) Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság ideje alatt felveszi a védőoltást, és ennek tényét az Eütv-ben előírtaknak megfelelően igazolja, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti. Az a foglalkoztatott pedig, aki az oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesült a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a mentesülés megszűnését követően az Eütv. új szabályai alapján kötelezhető a védőoltás felvételére, és az oltás elmulasztása esetén vele szemben már az Eütv. szerinti jogkövetkezmények alkalmazhatók (természetesen csak abban az esetben, ha a járványügyi készültség a mentesülés megszűnésének időpontjában még fennáll).
Ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számítva egy év eltelt vagy a járványügyi készültség időközben megszűnik, és a foglalkoztatott a védőoltást még akkor sem vette fel, a munkáltató a jogviszonyt végkielégítésre való jogosultság nélkül felmentéssel vagy felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti, vagy a foglalkoztatottat tovább foglalkoztathatja. A jogviszony megszüntetése tehát nem kötelező, csupán lehetőség a munkáltató számára. A törvény rögzíti azt is, hogy ha a munkáltató a jogviszony megszüntetése mellett dönt, a jogviszony védőoltás felvételének elmulasztása miatti megszüntetése a foglalkoztatottnak felróható okból történő megszüntetésnek minősül.

A törvény átmeneti szabálya rendelkezik arról az esetről is, ha a foglalkoztatottal szemben – az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján – fizetés nélküli szabadság elrendelésnek volt helye, azonban a dolgozó a fizetés nélküli szabadság letöltését valamilyen okból nem kezdte meg. A törvény szerint ennek a foglalkoztatottnak is megszüntethető a jogviszonya a fenti szabályok alkalmazásával (2022. évi V. törvény 11. §).
A 2022. évi V. törvény kiegészíti az Eütv-t a védőoltás munkavégzési feltételként történő előírásának szabályaival. Az Eütv. új szabályai általános jelleggel felhatalmazzák a munkáltatót, hogy az állami vagy önkormányzati fenntartásban vagy tulajdonban működő szervnél, intézménynél vagy gazdasági társaságnál foglalkoztatottak számára – a fenntartó, illetve a tulajdonos jóváhagyásával – a munkavégzés feltételeként előírja a védőoltás kötelező felvételét az állami és önkormányzati feladatok folyamatos ellátásának biztosítása, valamint a foglalkoztatottak, az ügyfelek, a tanulók, a gondozottak, az ápoltak és egyéb ellátottak egészségének védelme érdekében. A védőoltás kötelező felvételének előírására járványügyi készültség elrendelése esetén van lehetősége a munkáltatónak. A törvény lehetőséget biztosít arra is a fenntartó illetve tulajdonos részére, hogy határidő tűzésével kötelezze a munkáltatót a védőoltás alkalmazási feltételként történő előírására, ha saját hatáskörben ezt nem kezdeményezné. 

A védőoltás felvételének határideje

A védőoltás felvételének határideje – a veszélyhelyzet idején kiadott kormányrendeletekben foglaltakkal megegyezően – egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, többdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen. A munkáltató elektronikus úton vagy papír alapon köteles tájékoztatni a foglalkoztatottat a védőoltás előírásáról. A törvény alapján sem kötelezhető a védőoltás felvételére az a személy, aki számára egészségügyi okból ez ellenjavallt, és ezt a munkáltató felé igazolja. A védőoltás egészségügyi indokból történő ellenjavallatáról szóló orvosi szakvéleményt a munkáltató szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában pedig a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.
Ha a foglalkoztatott a védőoltást a rendelkezésére álló határidőn belül nem veszi fel, részére fizetés nélküli szabadságot kell elrendelni. Ha a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően felveszi a védőoltást, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot az igazolás benyújtását követően haladéktalanul megszünteti, és a dolgozó tovább foglalkoztatja. Az a foglalkoztatott, aki az oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesült a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a mentesülés megszűnését követően kötelezhető a védőoltás felvételére.

A védőoltás felvételét megtagadó munkavállaló

A kormányrendeletben megállapított szabályokkal megegyezően rendelkezik a törvény a védőoltás felvételét megtagadó – és a védőoltás felvétele alól egészségügyi okból sem mentesülő – foglalkoztatott jogviszonyával kapcsolatban. A dolgozó jogviszonya – végkielégítésre való jogosultság nélkül – felmentéssel, illetve felmondással, azonnali hatállyal megszüntethető a járványügyi készültség megszűnésének napjával, de legkorábban hat hónap elteltével, vagy a járványügyi készültség ideje alatt, ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számított egy év letelt. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszüntetése esetén a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony fentiek szerinti megszüntetése a foglalkoztatottnak felróható okból történő megszüntetésnek minősül.
Ha viszont a munkáltató nem szünteti meg a foglalkoztatott jogviszonyát, a járványügyi készültség utolsó napjával a fizetés nélküli szabadság megszűnik, és a dolgozó tovább foglalkoztatható. A törvény tehát a munkáltató döntésétől teszi függővé, hogy az oltás felvételének elmulasztását milyen mértékű kötelezettségszegésnek minősíti, azaz megszünteti vagy fenntartja-e az oltást visszautasító dolgozó jogviszonyát a járványügyi készültség megszűnését követően (Eütv. 42. §).

A védettségi igazolványra vonatkozó új szabályok

Az Eütv. módosítása általános jelleggel felhatalmazza a Kormányt, hogy az emberi egészségre kiemelten veszélyes vagy az emberi életre veszélyes, járványos megbetegedés okozására alkalmas fertőzés esetében rendeletben állapítsa meg a fertőző betegségből való felgyógyulás illetve a védőoltás felvétele igazolásának szabályait. 
A védettségi igazolvány kiadásának eljárási szabályai és a tartalmára vonatkozó előírások is beépülnek az Eütv-be. 
Az Eütv. felhatalmazása alapján a Kormány rendeletében meghatározhatja azon szolgáltatásokat, üzlethelyiségeket, egyéb helyeket, amelyek kizárólag érvényes védettség igazolásával vehetőek igénybe, illetve amelyekbe az érintett kizárólag érvényes védettség igazolásával léphet be. A Kormány rendeletében meghatározott esetekben továbbá a védettség igazolása mentesítést adhat jogszabályban előírt járványügyi korlátozó intézkedések betartása alól. A Kormány rendeletében meghatározhatja azon személyek körét is, akiknek nem kell védettséget igazolnia, és a védettségi igazolvány érvényességének időtartamát is Kormányrendelet állapítja meg. Az Eütv. alapján a védettségi igazolvány hivatalbóli kiállítása díjmentes, a kérelemre történő kiállításáért viszont igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A védettségi igazolvány hivatalból és kérelemre történő kiállításának eseteit viszont kormányrendelet állapítja meg (Eütv. 74/C-74/K. §). 

Az Eütv. védettségi igazolványra vonatkozó új szabályai alapján adta ki a Kormány a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról szóló 188/2022. (V. 26.) Korm. rendeletet. Az Eütv. felhatalmazása alapján a Korm. rendelet a SARS-CoV-2 koronavírus okozta megbetegedés elleni védettség igazolásával kapcsolatos szabályokat állapítja meg. A rendelet alapján védettség hivatalosan kizárólag oltottság esetén igazolható, a koronavírus betegségből történő igazolt felgyógyulásra tekintettel nem adható ki védettségi igazolvány. A védettség már a védőoltás beadásának – többdózisú oltóanyag esetén az első dózis beadásának – napjától érvényes. A Korm. rendelet alapján a védettség igazolása hatósági igazolvány illetve applikáció útján történik, a védettségi igazolvány és az applikáció adattartalmát és érvényességét is a rendelet állapítja meg.
A 2022. évi V. törvény a külföldön kapott Covid19 elleni védőoltás magyarországi regisztrációjával összefüggő szabályokat is megállapít, az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának részletszabályairól pedig a 189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.