Az orvosi kamarai tagságra vonatkozó új szabályok

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2023.03.06

Olvasási idő: 10 perc


Ez a tartalom 499 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

2023. március 2-ától kell alkalmazni azt a jogszabályt, amely jelentősen megváltoztatja az orvosi hivatásrend rendeltetését, egyben az etikai eljárásra is más szervezet került kijelölésre. Az egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerinti Magyar Orvosi Kamarának. ennek megfelelően a Magyar Orvosi Kamarai tagság a törvény erejénél fogva, 2023. április 2-án megszűnik.

Elsőként áttekintjük a kamarai tagságra vonatkozó új szabályokat, majd ezt követően az etikai vétség esetén alkalmazandó eljárásra és az új szakmai-etikai szabályzatra vonatkozó szabályozást mutatjuk be.

Kamarai tagság

A 2023. évi I. törvény úgy rendelkezik, hogy az orvosok, fogorvosok, továbbá a nem orvos- és egészségtudományi képzési területen szerzett alap-szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozók egészségügyi tevékenységet akkor is végezhetnek, ha nem tagjai a szakképesítésük szerinti szakmai kamarának, azaz a Magyar Orvosi Kamarának. A Magyar Orvosi Kamarai tagság a törvény erejénél fogva, 2023. április 2-án megszűnik.

 Hogy maradhat fenn a tagság a Magyar Orvosi Kamarában?

A Magyar Orvosi Kamara tagja 2023. április 1-jével bezárólag – a Magyar Orvosi Kamara országos elnökségéhez intézett – egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal nyilatkozhat arról, hogy fenntartja a kamarai tagsági viszonyát. A tagságot fenntartó nyilatkozat érvényességéhez a Magyar Orvosi Kamara külön elfogadó nyilatkozata nem szükséges.

Megjegyzés: A Magyar Orvosi Kamara a feladatát kizárólag a tagjai tekintetében gyakorolja. 

Akik a fentiek alapján nem maradnak tagjai az orvosi kamarának, azoknak az éves tagdíjuk arányosan fennmaradó része a tagsági viszonyuk megszűnését követő 8 napon belül visszatérítésre kerül. A tagsági viszonyukat fenn nem tartó kamarai tagok személyes adatait a kamarai tagsági nyilvántartásokból haladéktalanul - adott iratok és adatok átadását követően - törölni kell.

Etikai vétség esetén alkalmazandó szabályok

Az etikai büntetések kapcsán alkalmazandó szabály a következő:

  • a kizárás etikai büntetés jogerőre emelkedésétől számított 2 évig nem végezhet egészségügyi tevékenységet az, akit kizárás etikai büntetéssel 2023. március 2-át megelőzően a kamarából kizártak,
  • nem végezhet egészségügyi tevékenységet az, akivel szemben 2023. március 2-át megelőzően a Magyar Orvosi Kamara a tagsági viszony 1–6 hónapig terjedő felfüggesztése etikai büntetést hozott, a határozat jogerőre emelkedésétől számítva a határozatban foglalt ideig.

A folyamatban lévő etikai eljárásokat – tekintet nélkül arra, hogy az érintett kamarai tag vagy sem – az Egészségügyi Tudományos Tanács folytatja le. Az érintett taggal szemben folyamatban lévő etikai eljárások iratait és az etikai eljárással kapcsolatos adatokat – az etikai eljárás lefolytatása érdekében – a Magyar Orvosi Kamara 2023. március 17-éig átadja az  Egészségügyi Tudományos Tanács részére.

Az etikai eljárást – közfeladatként – az Egészségügyi Tudományos Tanács folytatja le. Első fokon az Egészségügyi Tudományos Tanács testülete, másodfokon az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöksége - legalább háromtagú bizottságként - jár el. Az ügyintézési határidő 45 nap.

Az orvosok tekintetében kiszabható etikai büntetések a következők:

  • a figyelmeztetés,
  • a megrovás,
  • a mindenkori legkisebb kötelező munkabér havi összegének tízszereséig (ami idén 2 320 000 forint) terjedő pénzbírság.

Egészségügyi Tudományos Tanács a fenti büntetések mellett vagy azok helyett megállapíthatja, hogy az orvos számára vezetői megbízás a határozat véglegessé válásától számított legfeljebb 2 évig nem adható. Ez esetben - büntetés hatálya alatt - az egészségügyi intézmény munkáltatója nem adhat vezetői megbízást az érintett orvosnak. A büntetés fennállásról az egészségügyi intézmény a működési nyilvántartást vezető szervtől – az érintett orvos természetes személyazonosító adatainak megjelölésével – adatot igényelhet.

Megjegyzés: Az etikai eljárás keretében kiszabott büntetésekről azok véglegessé válását követően haladéktalanul tájékoztatják a működési nyilvántartást vezető szervet. A tagsági viszonyukat fenn nem tartó kamarai tagokkal szemben a tagsági viszony megszűnése előtt kiszabott jogerős etikai büntetést a működési nyilvántartást vezető szerv annak elévüléséig nyilvántartja.

Az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak az etikai eljárás során hozott végleges döntésével szemben bírósági jogorvoslatnak van helye. A bíróságra a keresetlevél az etikai döntésről szóló határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül terjeszthető elő.

Etikai szabályzat

Az etikai gyakorlat egységességének biztosítása érdekében az Egészségügyi Tudományos Tanács elvi állásfoglalásokat adhat ki.

 Az orvosokra kiterjedő szakmai-etikai szabályzatot – kamarai tagságtól függetlenül – az Egészségügyi Tudományos Tanács a belügyminiszter jóváhagyásával adja ki. Az Egészségügyi Tudományos Tanács a szakmai-etikai szabályzatot – annak belügyminiszteri jóváhagyását megelőzően – megfelelő határidő tűzésével véleményezés céljából megküldi a Magyar Orvosi Kamara részére. Az Egészségügyi Tudományos Tanács a Magyar Orvosi Kamara véleményéről tájékoztatja a minisztert.

A szakmai-etikai szabályzatot a miniszter a központi kormányzati honlapon, valamint az Egészségügyi Tudományos Tanács a honlapján az elfogadást követő 8 napon belül közzéteszi. Az orvosokkal szembeni etikai eljárás részletszabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. Végezetül meg kell említeni, hogy ezen rendelet hatálybalépéséig, valamint a szakmai-etikai szabályzat kiadásáig az Egészségügyi Tudományos Tanács a hatáskörébe tartozó etikai eljárást felfüggeszti. A felfüggesztés alatt az elévülési idő szünetel.