Külföldi munkáltató járulékfizetéssel összefüggő feladatai

dr. Futó Gábor Dátum Legutoljára frissítve: 2022.09.01

Olvasási idő: 7 perc


Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal! Olvassa el itt!

Külföldi vállalkozás az általa foglalkoztatott részére, a kifizetett jövedelem után társadalombiztosítási járulékot állapít meg és von le. Bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti.

A magyar jogszabályok szerint a külföldi vállalkozás javára biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző foglalkoztatott részére kifizetett járulékalapot képező jövedelem alapulvételével a külföldi vállalkozás társadalombiztosítási járulékot állapít meg és von le. 
A bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (a továbbiakban: külföldi vállalkozás) a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget az Air. szerinti pénzügyi képviselő, valamint adózási ügyvivő útján, ennek hiányában közvetlenül saját maga teljesíti.
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 19. §-a alapján adózási ügyvivőként kizárólag belföldi fióktelepe járhat el, ha a külföldi vállalkozás belföldi fióktelep alapítására köteles vagy egyébként ilyennel rendelkezik.

Az adózási ügyvivő teljesíti a külföldi vállalkozás belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat is.

A pénzügyi képviselő

Az Air. 20. §-a szerint a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg.
Pénzügyi képviselő az a korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság lehet, amelynek jegyzett tőkéje az 50 millió forintot eléri, vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával rendelkezik, továbbá az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs.
A pénzügyi képviselő a feltételek meglétét a képviselet elfogadásának bejelentésekor, illetve ezt követően a tevékenység folyamatos végzése alatt évente az adóhatóságnál igazolja. 
A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás képviseletére irányuló megbízás elfogadásától és a képviselet megszűnésétől számított tizenöt napon belül az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti a képviselet elfogadását, illetve megszűnését, a külföldi vállalkozás adatait, továbbá a külföldi vállalkozás adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi számlaszámát.
Az adóhatóság a bejelentés alapján a külföldi vállalkozást és pénzügyi képviselőjét nyilvántartásba veszi és a külföldi vállalkozás számára adószámot állapít meg.
A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat.
A pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el.

Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettséget közvetlenül teljesíti, a biztosítás kezdetét megelőzően köteles bejelentkezni az állami adó- és vámhatóságnál, és kérelmezni, hogy az állami adó- és vámhatóság foglalkoztatói minőségében vegye nyilvántartásba.

Ha a külföldi vállalkozás a járulékkötelezettségek teljesítésére nem rendelkezik Air. szerinti képviselővel, és az adóhatósághoz történő bejelentkezést is elmulasztja, az általa foglalkoztatott természetes személy biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget maga a foglalkoztatott teljesíti, és viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket (ide nem értve a mulasztási bírságot és az adóbírságot).

Kapcsolódó
belfoldi-szallaskoltseg

Külföldi ügyvezető és munkavállaló belföldi szállásköltsége

Egy magyar cégnek dolgozó cseh ügyvezető és szlovák munkavállaló tevékenységével összefüggésben merült fel több, számos jogterületet érintő, gyakori kérdés. Meddig tekinthető kiküldetésnek a foglalkoztatás? Milyen járulékkötelezettség terheli a magyarországi jövedelmeket? Hogyan alakul az adóügyi illetőség?

Bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség

Ha a munkavállaló magyarországi foglalkoztatására
a) kirendelés alapján kerül sor, és a munkáltatók megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendelték,
b) munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor, és a kölcsönbeadó külföldi vállalkozás,
e foglalkoztatással összefüggésben a bejelentés és nyilvántartás, valamint a járulék megállapításának, bevallásának és megfizetésének kötelezettsége az a) pont szerinti esetben azt a munkáltatót terheli, amelyhez a munkavállalót kirendelték, a b) pont szerinti esetben a belföldön bejegyzett kölcsönvevőt terheli.

A fentiek szerinti kötelezett a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig az alábbiakban meghatározott adattartalommal elektronikus úton teljesíti az állami adó- és vámhatóság részére.

A járulékbevallás tartalmazza:

  • a külföldi vállalkozás nevét, székhelyét, adóazonosító számát,
  • a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát,
  • a foglalkoztatott TAJ számát, adóazonosító jelét,
  • a járulékalapra, a járulék összegére, a biztosítási (foglalkoztatási) idő kezdetének és végének időpontjára vonatkozó adatot,
  • annak az időszaknak a megjelölését, amely alatt a biztosított természetes személy járulékalapot képező jövedelemmel nem rendelkezett, és
  • a külföldi vállalkozásnak az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát, ha a járulékkötelezettséget a foglalkoztatott teljesíti.

Magyarországon 2024. január 1-jétől hatályba lépett az új adó- és társadalombiztosítási szabályozás, amely szignifikánsan befolyásolja a társadalombiztosítási rendszer különböző aspektusait. Az intézkedések érintik a kiegészítő tevékenységeket, az átlagkeresetek számítását, az adózási szabályokat, továbbá más területeket.

Biztosítási jogviszony: A biztosítás nem terjed ki bizonyos külföldi munkáltatók által alkalmazott biztosítottakra.

Szünetelés alatt befolyt bevétel: Az egyéni vállalkozók szünetelése idején a szünetelést megelőzően végzett tevékenységből származó bevételre alkalmazni kell a Tbj. 31. § rendelkezéseit.

Kifizetőtől származó egyéb jövedelem: A kifizetőtől származó egyéb jövedelem esetén a kifizető köteles havonta megállapítani és megfizetni a szociális hozzájárulási adót.

Ezek a friss szabályok jelentős változásokat hoznak a magyar adó- és társadalombiztosítási rendszerben, így az érintettek számára kulcsfontosságú, hogy figyelemmel kísérjék azokat. A jogszabályok részletes tanulmányozását és szakértői tanácsadást ajánljuk a teljes körű információkért és részletekért.

Engedje, hogy a szakmai fejlődése előnyére váljon! Iratkozzon fel a Menedzser Praxis ingyenes Adó és Tb Különszámára – már több mint 10 ezren használták ki előnyeit. Legyen Ön is a lelkes, feltüzelt szakmai közönség tagja. Olvassa el a kiadványt most!