Közzétételi kötelezettség teljesítése a Központi Információs Közadat-nyilvántartásban

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2023.02.20

Olvasási idő: 2 perc


Ez a tartalom 423 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) törvény alapján a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek továbbá a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok kötelesek a Központi Információs Közadat-nyilvántartásban közzétenni a nettó ötmillió forintot meghaladó összegű hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló adatokat.

Kötelező a:

-    költségvetési támogatások,
-    árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések,
-    nem alapfeladataik ellátására (pl. egyesület támogatására, érdek-képviseleti szervek számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységét segítő szervezet támogatására) fordított kifizetések adatait.


A szerződések esetében az egy költségvetési évben ugyanazzal szerződő féllel kötött, azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani, vagyis közzé kell tenni azoknak az egyedileg az ötmillió forintos összeghatárt el nem érő szerződéseknek az adatait is, amelyeket ugyanazzal a szerződő féllel kötött a szervezet, ha azok együttes értéke elérte az ötmillió forintot. E szerződések tekintetében a közzétételt az utolsó megkötött szerződést követő adatszolgáltatással kell teljesíteni. Az egy évnél hosszabb időtartamra vagy határozatlan időre kötött szerződések esetében az érték meghatározásához az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.


A Központi Információs Közadat-nyilvántartás működésére és a közzétételre vonatkozó részletes szabályokat a 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet állapítja meg. A rendelet alapján a felületet a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Kft. (a továbbiakban: NAVÜ Kft.) üzemelteti. Az alábbiakban a közzététellel kapcsolatos tudnivalókat ismertetjük.
A Közadat-nyilvántartás a https://kif.gov.hu/ honlapon érhető el. Innen tölthető le az adatszolgáltatáshoz szükséges Excel táblázat, amelyben megadhatók a közzétételre kerülő adatok. A táblázatban a következő adatokat kell megadni:


I. Alapadatok
a)    a közzétételre kötelezett szervezet neve,
b)    a szerződés típusa (az Infotv. 37/C. § (2) bekezdés a)-c) pontja szerint: szerződés, támogatás vagy kifizetés),
a szerződés jogalapja (annak a jogszabálynak a megjelölése, amelyik alapján a jogviszony létrejött, pl.: Ptk., Áht.),
a szerződés formája (írásbeli),
c)    a szerződő fél, kedvezményezett megnevezése,
d)    a szerződő fél/kedvezményezett természetes személynek minősül-e?
e)    a nem természetes személy szerződő fél/kedvezményezett székhelye,
f)    a szerződő fél/kedvezményezett adószáma,
g)    a szerződés/támogatás tárgya,
h)    a megvalósítás/teljesítés helye,
i)    a teljesítés kezdő időpontja,
j)    a teljesítés záró időpontja,
k)    a szerződés értéke/támogatás összege és pénzneme,
l)    a kifizetés időpontja (amennyiben az adatszolgáltatást megelőzően már megtörtént, több kifizetés esetén valamennyi kifizetés időpontját időrendi sorrendben, sorszámmal ellátva kell feltüntetni),
m)    az EU-s forrás aránya (%),
n)    a hazai forrás aránya (%),
o)    az ajánlattevő(k) száma és neve,
II. Közbeszerzés eredményeként kötött szerződések adatai
p)    az eljárás EKR azonosítója,
q)    az eljárás részletes adatainak ekr.gov.hu weboldalon található pontos elérhetősége (link),
r)    a nevesített alvállalkozó neve (amennyiben bevonásra került), továbbá a nevesített gyártó neve (amennyiben értelmezhető),
s)    az alvállalkozói díj összege (amennyiben a nevesített alvállalkozó díja meghatározott),
III. Állami támogatások adatai (az Info tv. 2. mellékletében meghatározott esetekben)
t)    a kedvezményezett besorolása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3-5. §-a alapján,
u)    a kedvezményezett azon tevékenységének szakágazati besorolása (TEÁOR-szám, ennek hiányában ÖVTJ-kód), amely keretében a támogatást felhasználja (ha nincs, főtevékenység szakágazati besorolása),
v)    a támogatás formájának megjelölése,
w)    a támogatás odaítélésének napja,
x)    a támogatás 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti kategóriája,
y)    a támogatás európai bizottsági hivatkozási száma,
IV. Egyéb adatok
z)    megjegyzés.


A szerződésekre, támogatásokra, kifizetésekre vonatkozó adatok kizárólag a személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: SZÜF) található elektronikus űrlap (iForm) kitöltésével, és a kitöltött Excel adatlap csatolásával küldhetők be az üzemeltető – vagyis a NAVÜ Kft. – hivatali tárhelyére. A benyújtási felületet elérhető a https://kif.gov.hu/ oldalról, de közvetlenül is megtalálható a www.magyarorszag.hu portálon a Közigazgatás/Jog kategórián belül az Adatkezelés, adatszolgáltatás alpontban (Központi Információs Közadat-nyilvántartásba történő adatszolgáltatás).


Az adatlap ügyfélkapus azonosítást követően tölthető fel, beküldéséhez előzetes regisztráció vagy meghatalmazás nem szükséges. Az iForm űrlap kitöltését megelőzően meg kell adni azon szervezet hivatali kapujának a rövid nevét, amelynek a nevében a feltöltő a közzétételt kezdeményezi. Ezt követően kell kitölteni az űrlapon a feltöltő email címét és telefonszámát, majd az adatszolgáltatást teljesítő szerv nevét, székhelyét és adószámát, továbbá – mivel a feltöltést nem feltétlenül a közzétételt jóváhagyó személy végzi – az adatszolgáltatást jóváhagyó személy nevét és beosztását, továbbá az adatszolgáltatás dátumát. Az űrlap beküldését követően a rendszer a kitöltő adatainál feltüntetett e-mail címre visszaigazoló levelet küld a beküldésről.


Az első adatszolgáltatás teljesítésének határideje 2023. február 28. Eddig a napig azoknak a szerződéseknek, támogatásoknak és kifizetéseknek az adatait kell feltölteni, amelyek 2022. november 29-én vagy azt követően keletkeztek. (2022. november 29-én lépett hatályba az Info tv. Közadat-nyilvántartásra vonatkozó módosítása.) Ha a kötelezett az első adatszolgáltatást már február 28-át megelőzően teljesíti, akkor az adatszolgáltatást a 2022. november 29-től az első adatszolgáltatás benyújtásának napjáig terjedő időszakra kell teljesíteni.


Február 28-át követően az adatszolgáltatást kéthavi rendszerességgel kell teljesíteni, az adatlapot a további adatszolgáltatások esetében, kizárólag a korábbi adatszolgáltatást követően keletkezett vagy megváltozott adatokkal kell kitölteni. Az adatszolgáltatás rendszerességéért, teljességéért, pontosságáért, hitelességéért és annak valóságtartalmáért a közzétételre kötelezett felelős, a NAVÜ Kft. a beküldött adatlapot tartalmi szempontból nem ellenőr