Használtautó-vásárlás fogyasztóvédelmi szempontból

dr. Kiss Benedek Damarisz Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.16

Olvasási idő: 6 perc


Ez a tartalom 796 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Tapasztalataink szerint sok kereskedő nem tudja, vagy nem helyesen tudja a használt autókra vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályokat. Gyakran halljuk az ún. „kapugarancia” kifejezést, azt, hogy a kereskedő csak a kereskedés kapujáig vállal felelősséget. A valóság az, hogy a kereskedő ilyenfajta tájékoztatása, hozzáállása jogsértő, és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet.

A Fogyasztóvédelmi Hatóság 2022-ben márciustól szeptemberig vizsgálja a fogyasztóvédelmi rendelkezések betartását a használtautó-kereskedésekben. Az ellenőrzések a fogyasztói panaszokban is jelzett problémák feltérképezését szolgálják, emellett a próbavásárlás lehetőségére is felhívták a figyelmet.
A Hatóság arról is tájékoztatást adott, hogy a 2021-eshez hasonló akcióban országszerte közel kétszáz kereskedést ellenőrzött, és sajnálatos módon a vállalkozások felénél tapasztalt jogsértést. A leggyakrabban a vásárlók könyvét nem találták, valamint a termékek és szolgáltatások árainak feltüntetésében is tártak fel hiányosságokat. Visszatérő mulasztásnak bizonyult, hogy a használt autók szavatossági idejét félrevezető módon az előírtnál rövidebb időben jelölte meg a kereskedő.

Kellékszavatosság

A Polgári Törvénykönyv úgy rendelkezik, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Tehát láthatjuk, hogy a jogszabály használt autó esetében minimum 1 éves kellékszavatossági kötelezettséget ró az eladó vállalkozásra. Ez a kötelezettség nem vállalás kérdése, hanem a jogszabály kötelezi erre a kereskedőt, ezzel ellenkező tájékoztatása a kereskedő részéről jogszabálysértő. A jelenleg hatályos szabályok szerint kellékszavatosság alapján a fogyasztó kérheti a vállalkozástól a javítást, árleszállítást, végső esetben a vételár visszafizetését.

Hibás teljesítés vélelme

A Polgári Törvénykönyv továbbá úgy rendelkezik, hogy a minimum 1 éves kellékszavatossági időn belül a 2022. január 1-je után vásárolt használt autó esetében az 1 éves időtartam alatt végig a vállalkozásnak kell bizonyítania azt, hogy a hiba oka a vásárlást követően keletkezett, és nem volt meg már a vásárlás előtt is. (2022. január 1. előtt vásárolt használt autóknál ez 6 hónap volt.) Főszabály szerint a kereskedő felel minden olyan hibáért, ami (vagy aminek közvetlen oka) megvolt a vásárlás pillanatában, és arról a fogyasztót a kereskedő nem tájékoztatta, a fogyasztó pedig kellő gondosság ellenére nem vehette észre (rejtett hiba). Az erre vonatkozó felelősség szerződéses kizárása semmis. Amikor az autónak a vásárlás előtt nem tisztázott, a megírt szerződésben nem szereplő, nem a természetes elhasználódásból adódó és szabad szemmel nem látható hibája keletkezik, a fogyasztó mint vevő joggal várja el a vállalkozástól a helytállást. Fontos tudni, hogy ebben a helyzetben a vállalkozás felelőssége objektív, így azzal sem védekezhet, hogy nem tudott a hibáról, illetve, hogy az a korábbi tulajdonosnál keletkezett, ezért nem mondta el a fogyasztónak.

Reklamáció esetén a vállalkozás teendői

Amennyiben a fogyasztóval szerződést köt a vállalkozás a használt autóra vonatkozóan, akkor tudnia kell, hogy minimum 1 évig a fogyasztó a fentebb említett kellékszavatosság miatt jogalappal jelezheti a hibát, és várhat helytállást. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló NGM rendelet alapján, amennyiben a fogyasztó minőségi kifogást jelez (hibát jelent be), akkor a vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelynek tartalmát is meghatározza a jogszabály.
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Amennyiben a vállalkozás a fogyasztó minőségi kifogására vitatja azt a vélelmet, hogy a hiba oka a vásárláskor is megvolt, csak nem derült ki, akkor a vállalkozásnak kell megdönteni a vélelmet, azaz bebizonyítania ezt. Egy objektívnek tekinthető szakértő személy véleményével tud a vállalkozás mentesülni a helytállási kötelezettsége alól. A korábban idézett rendelet 1. mellékletében pontosan leírja azt is, hogy mik a szakértői vélemény tartalmi elvárásai. A szakértő személyének kiválasztásakor, illetve a szakvélemény elfogadásakor javaslom, hogy a kereskedő ezen jogszabályi elvárásokra mindenképpen figyeljen.

Vásárlók könyve

A kereskedelemről szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.
Éppen ezért a használtautó-kereskedésekben is kell lennie a jogszabályban leírtak szerint vásárlók könyvének. Ahogyan a közleményében a hatóság is jelezte, hiányosság, jogsértés, ha nincs vásárlók könyve, vagy ennek használatában a fogyasztó akadályoztatva van. Mivel a vásárlók könyvébe való bejegyzés írásbeli panasznak minősül, ezért a jogszabály alapján harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.