Bejelentkezés

Ez a tartalom 288 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2022-10-04 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: Oroszország kitiltja az uniós közúti fuvarozókat

Gépjárművezető nélkül bérelt járművek a közúti árufuvarozásban

A bérelt járművek közúti árufuvarozásban történő használatáról a 2006/1/EK irányelv rendelkezik. A bérelt járművek használata több szempontból is előnyös a vállalkozások részére, mivel ezek használata csökkenti a fuvarozók költségeit, és növelheti működésük rugalmasságát. Mindezek hozzájárulnak a versenyképesség növeléséhez.

A 2006/1/EK irányelv a piacnyitás minimális szintjét határozza meg, és melynek értelmében minden tagállamnak engednie kell területén a másik tagállamban letelepedett vállalkozás által bérelt jármű használatát a tagállamok közötti közlekedés céljából abban az esetben, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

 • a járművet a másik tagállamban megfelelően nyilvántartásba vették vagy forgalomba helyezték;
 • a szerződés kizárólag gépkocsivezető nélküli jármű bérletére vonatkozik, amit nem kísér ugyanazzal a vállalkozással megkötött, foglalkoztatásra irányuló szerződés, ami a járművezető vagy kísérő személyzet igénybevételére vonatkozik;
 • a bérelt jármű a bérlet ideje alatt kizárólag a használó vállalkozás rendelkezésre áll;
 • a bérelt járművet a bérlő vállalkozás személyzete vezeti.

Előzők igazolására szükséges a bérleti szerződés vagy hiteles kivonatának rendelkezésre állása, amiben minimálisan az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

 • bérlő neve,
 • bérbeadó neve,
 • a szerződés megkötésének napja, időtartama,
 • a jármű azonosításához szükséges adatok.

Amennyiben a bérelt járművet nem a bérlő vezeti, úgy rendelkezésre kell állnia a gépjárművet vezető személy munkaviszonyát igazoló szerződésnek vagy ennek hiteles kivonatának, ami minimálisan a következő adatokat tartalmazza:

 • munkáltató neve,
 • munkavállaló neve, 
 • a munkaviszonyt igazoló szerződés napja, időtartama.

A munkaviszony igazolásának dokumentumai egy újabb keltű fizetési igazolással helyettesíthetők. Természetesen mind a bérbeadásra, mind a munkaviszonyra vonatkozó okmányok helyett elfogadható a tagállam illetékes hatósága által kiadott, előzőekkel egyenértékű okmány.

Meg kell említeni, hogy a bérelt járművek általában újabbak, ezért biztonságosabbak és kevésbé környezetszennyezők. Mindezen pozitívumok alapján a bérelt járművek használatára irányuló törekvéseket támogatni kell. A jelenlegi irányelv nem teszi lehetővé, hogy a vállalkozások teljes mértékben részesüljenek a bérelt járművek használatából fakadó előnyökből. Az irányelv nem írja elő kötelezően a tagállamok számára, hogy engedélyezzék területükön a bérelt járművek használatát abban az esetben, ha a járművet a bérlő vállalkozás letelepedési helyétől eltérő tagállam jogszabályaival összhangban vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba. 

Az Irányelv módosítása

Mindezek alapján az említett irányelv felülvizsgálata szükségessé vált, 2021. december 8-án Brüsszelben az Európai Tanács módosításokra vonatkozó álláspontja első olvasatban került közzétételre. A változások többek között eddig kevésbé szabályozott kérdésekre is megoldást nyújtanának. A rendelkezések értelmében lehetővé kellene tenni a vállalkozások számára, hogy ne csak letelepedésük helye szerinti, hanem más tagállamban bérelt járművet is használhassanak. Ez megoldást jelentene a szezonális vagy átmeneti jellegű megrendelésekre, valamint a meghibásodott járművek gyors pótlására. A módosító rendelkezések értelmében a tagállamok nem korlátozhatnák egy másik tagállam területén letelepedett vállalkozás által bérelt járművek használatát, ha azt megfelelően nyilvántartásba vették vagy forgalomba helyezték. 

A közúti szállítás adóztatásának mértéke az Európai Unión belül még mindig jelentős eltérést mutat. Az irányelv módosításánál bizonyos korlátozó intézkedések bevezetése lenne indokolt az adórendszerek torzulásának megelőzése érdekében. Ennek érdekében a tagállamoknak lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy korlátozzák azt az időtartamot, amíg területükön belül letelepedett vállalkozások egy másik tagállam területén bérelt járművet használhatnának. A bérelt jármű ugyanazon közúti fuvarozási vállalkozás általi, egy adott naptári évben legalább két egymást követő hónapon keresztüli használata esetében korlátozhatná területén a bérelt jármű használati idejét a tagállam; ez esetben a tagállam előírhatná, hogy a bérleti szerződés időtartama ne legyen hosszabb, mint az említett tagállam által megszabott határidő.

A tagállamok számára meg kell adni azt a lehetőséget, hogy előírják a bérelt jármű használat országa szerinti kötelező nyilvántartásba vételt, ha a jármű legalább 30 napig közlekedett az ország területén. Mindezek mellett az adott országban letelepedett vállalkozások által más tagállamban üzembe helyezett bérelhető járművek számát a vállalkozás rendelkezésére álló, nem más tagállamból bérelt járműveinek arányában korlátozhatnák. A korlátozásra akkor lenne lehetőség, ha az engedélyezett járművek minimális száma legalább a vállalkozás rendelkezésére álló tehergépjármű-állomány 25%-át kiteszi, vagy a bérelt jármű használatát megelőző év december 31-én, vagy azon a napon, amikor a vállalkozás megkezdi a bérelt jármű használatát, a tagállam által meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha a vállalkozás járműállománya egynél több és négynél kevesebb járműből áll, legalább egy ilyen jármű használatát engedélyezni kell.

A tagállamok számára lehetővé kellene tenni, hogy előírják, hogy más tagállam területén történő használat esetén a bérleti szerződés időtartama ne haladja meg a szóban forgó jármű használatára engedélyezett időtartamot. A bérelt jármű rendszámát is tartalmazó közösségi engedély másolatának időtartamát összhangba lehetne hozni a bérleti szerződés időtartamával.

A 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a nemzeti elektronikus nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell a fuvarozási vállalkozások rendelkezésére álló járművek listáját. Ezt a nyilvántartást a javaslat értelmében úgy szükséges bővíteni, hogy a más tagállamban bérelt járművekre is kiterjedjen, és ezen adatokhoz más tagállamok illetékes hatóságai is hozzáférhessenek. Az információ cseréjének a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett nemzeti elektronikus nyilvántartásokon (European Registers of Road Transport Undertakings, ERRU) keresztül kell majd megtörténnie.

Az irányelv módosítása a saját számlás fuvarozási műveletekre is kitér. Kiemeli, hogy a továbbiakban nem megengedhető, hogy a tagállamok tiltsák a bérelt járművek ilyen műveletekre történő használatának lehetőségét. Viszont az esetleges adóügyi problémák elkerülése érdekében korlátozási lehetőségeket alkalmazhatnak a tagállamok azon járművek esetében, melyet nem az azokat használó vállalkozás letelepedése helye szerinti tagállamban vettek nyilvántartásba.
Utólagosan, az irányelv nemzeti jogba történő átültetését követően vizsgálni kell a módosítások hatását, különös tekintettel a járművek életkorára, típusösszetételére, környezetre, adóbevételekre, kabotázs szabályok betartására vonatkozóan. 

Amennyiben fenti módosítások jóváhagyásra kerülnek, úgy a közeljövőben a más tagállamban bérelt járművek kapcsán az előzőkben említett módosításokra számíthatunk.

Kovács Nikoletta (2022-02-15)