Fuvarozási és szállítmányozási ügyletek alkalmával felmerülő káresetek és kezelésük

Slabéczi Ivett Dátum Legutoljára frissítve: 2022.12.07

Olvasási idő: 11 perc


Ez a tartalom 590 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A nemzetközi árufuvarozást végző fuvarozók és szállítmányozó vállalatok számára elengedhetetlen a felelősségbiztosítás. A CMR nemzetközi árufuvarozói felelősségbiztosítás nyújt fedezetet olyan esetekre, amelyekben egy szállítmánykár esetén a fuvarozó felelőssége megállapítható. A biztosítás csak a fuvarozó által okozott károkra vonatkozik, a vis maior események esetében a szállítmánybiztosítás nyújthat védelmet a megbízó részére.

Áruérték adatok, fuvarozói felelősség felső határa

Az áruérték a szállítandó árura vonatkozó, a megbízó/feladó/áru tulajdonosa által közölt érték, amelynek meghatározása a fuvarfeladat megszervezésének kezdetén szükséges. Az áruérték meghatározása a fuvarszervezési folyamat nélkülözhetetlen eleme, hiszen a szállítmányozó/fuvarozó az áruérték alapján tud megfelelő kártérítési limittel rendelkező gépjárművet delegálni a fuvarfeladat teljesítéséhez, illetve magas áruérték esetén a szállítmánybiztosítás megkötését javasolni a megbízó részére. 
A fuvarozói kártérítés alapja az áru feladáskori (számla szerinti) értéke, de maximum 8,33 SDR/bruttó kg (körülbelül 10 EUR/bruttó kg). A kártérítési összeg maximalizálása miatt a nemzetközi fuvarozási szerződések megkötése során célszerű elvégezni egy egyszerű kalkulációt az áruérték/bruttó tömeg vonatkozásában. Amennyiben az érték meghaladja a körülbelül 10 EUR/bruttó kg értéket, akkor az áru „túlértékesnek” minősül, ezért szállítmánybiztosítás megkötése javasolt. Ezen esetekben a szállítmányozó/fuvarozó vállalkozásnak fel kell hívnia a megbízó figyelmét arra, hogy az áru túlértékes, ezért szállítmánybiztosítás megkötésének lehetőségét javasolja.

Szállítmánybiztosítás

A Nemzetközi Közúti Árufuvarozói Egyezmény (CMR) rendelkezik a kártérítés mértékéről és limitjéről, amely sérülés, elvesztés/megsemmisülés esetén az áru minden kilogrammja után 8,33 SDR. A kártérítésre kifizethető maximális összeg fuvarozónként és biztosításonként változik. Mindez azt jelenti, hogy káresemény során a károsult a fuvarozói felelősségbiztosítás maximumáig, illetve 10 EUR/bruttó kg mértékig számíthat kárrendezésre. A szállítmánybiztosítás olyan biztosítási forma, amelynek megkötése a CMR egyezmény kártérítési limitjét meghaladó áruérték esetén javasolt minden nemzetközi kereskedelmi tevékenységet végző vállalat számára, különösen abban az esetben, amikor a szállított áru értéke meghaladja a kártérítési limitet. 

Fuvarozói felelősségbiztosítás – CMR biztosítás és BÁF biztosítás

A CMR biztosítási szerződés alapján a biztosító társaság vállalja, hogy nemzetközi viszonylaton teljesített fuvarfeladatok esetén a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a CMR egyezmény alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik. 
A BÁF (belföldi árufuvarozói) biztosítási szerződés alapján a biztosító társaság vállalja, hogy belföldi viszonylaton teljesített fuvarfeladatok esetén a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik. A káreseményenkénti kártérítési limitnek fedeznie kell az áru felrakáskori értékét, ezért fontos a felrakás időpontja előtt meggyőződni az áru értékéről.

Mi a teendő árukár vagy áruhiány esetén?

A CMR egyezmény 17. Cikke szabályozza a fuvarozó felelősségét. A fuvarozó felelős az áru teljes vagy részleges elveszéséért vagy megsérüléséért, ha az elveszés vagy megsérülés az áru átvételének és kiszolgáltatásának időpontja között következett be, valamint felelős a késedelmes kiszolgáltatásért. A fuvarozó mentesül azonban a felelősség alól, ha az elveszést, a megsérülést vagy a késedelmet a rendelkezésre jogosult vétkessége, a rendelkezésre jogosultnak a fuvarozó vétkességére vissza nem vezethető utasítása, az áru sajátos hibája, vagy olyan körülmény okozta, amelyet a fuvarozó nem kerülhetett el, és amelynek következményeit nem állott módjában elhárítani. A fuvarozó a felelősség alóli mentesítés érdekében nem hivatkozhat sem annak a járműnek hibás állapotára, amelyet a fuvarozás végrehajtásához használt, sem pedig annak a személynek vagy e személy megbízottjának vétkességére, akitől a járművet bérelte.

A kár észlelésekor a fuvarozó/szállítmányozó, valamint a címzett az alábbi azonnali teendők ellátására köteles, amennyiben az árukár a lerakóhelyen, a küldemény kiszolgáltatását megelőzően tapasztalható: a beazonosíthatóság érdekében fénykép készítése még a raktérben, lehetőség szerint oly módon, hogy a jármű rendszámtáblája is látható legyen. A fotók mellett kiemelt szerepe van a CMR fuvarlevélre/szállítólevélre tett megjegyzésnek/fenntartásnak, amelyet az érintettek aláírásával ellátva kell igazolni. 

A fenntartás mellett javasolt részletes kárfelvételi jegyzőkönyvet készíteni a sérülések jellegéről, mértékéről. A jegyzőkönyvet a gépjárművezető jelenlétében kell felvenni, amelyet a gépjárművezetőnek is el kell látnia aláírásával. 

Amennyiben az esetről jegyzőkönyv készül, de a gépjárművezető elutasítja felelősségét a felmerült árukárt, áruhiányt illetően, úgy köteles megjegyzést tenni ezzel kapcsolatban a jegyzőkönyvre, amennyiben idegen nyelven kerül felvételre a jegyzőkönyv, a gépjárművezető köteles megjegyzést tenni a jegyzőkönyvre arról, hogy nem érti annak tartalmát.

Az esetleges biztosítói kárszemle miatt a sérült áru elkülönítése szükséges, a sérült termék javítása, megsemmisítése a kárszemlét megelőzően csak fényképekkel és jegyzőkönyvvel dokumentált módon történhet, a munka- és javítási folyamatok részletes ismertetése mellett. 

Vannak olyan esetek, amikor nagyobb megrendelők/megbízók/címzettek meglévő konszern biztosítással rendelkeznek, ekkor a károsult köteles bejelenteni az ügyet a konszern biztosítást kezelő biztosítótársaság felé, a bejelentésről pedig tájékoztatni a károkozót. Amennyiben szállítmányozó vállalkozás az alvállalkozója bevonásával teljesíti a fuvarfeladatot, úgy a káresemény felmerülését követően azonnal felelősségben tartó levél küldése szükséges az alvállalkozó részére, amelyben egyrészt megtörténik az alvállalkozó értesítése arról, hogy az eset miatti felelőssége fennáll, másrészt az alvállalkozó utasítást kap arra vonatkozóan, hogy az esetet jelentse be biztosítótársasága felé.

Utólagos teendők egy felmerült káreset rendezése érdekében

A fuvarozó/szállítmányozó megvizsgálja, hogy került-e megkötésre szállítmánybiztosítás az adott fuvarfeladatra vonatkozóan. Amennyiben igen, úgy a káresemény bejelentése szükséges a szállítmánybiztosító társaság felé.
Ekkor a biztosító társaság megküldi az eset kivizsgálásához szükséges dokumentumigényét, amelyről a fuvarozónak/szállítmányozónak tájékoztatnia kell a megbízót/címzettet. A dokumentumigény a legtöbb esetben a következőket tartalmazza: felrakáskor és lerakáskor készült fotók egyaránt, illetve a lerakás előtt, a raktérben készült fényképek; CMR fuvarlevélre/szállítólevélre megjegyzés, aláírással ellátva; részletes kárfelvételi jegyzőkönyv a sérülések jellegéről, mértékéről, amelyet a gépjárművezetőnek is el kell látnia aláírásával. 
Általában szükség van a megbízó által küldött fuvarmegbízásra; a csomagolás és rögzítés módjának leírására; a tételes javítási kalkulációra vagy számlára a felhasznált erőforrások és azok egységárainak megjelölésével; selejtezési vagy megsemmisítési jegyzőkönyv; tételes kárigény és az abban szereplő tételek igazolása. Fontos dokumentumként szerepel az árutulajdonos nyilatkozata, amely tartalmazza, hogy rendelkezik-e külön szállítmánybiztosítással az árura vonatkozóan, illetve más biztosító felé bejelentésre került-e a káresemény. Az esetleges biztosítói szemle esetén kontaktszemély elérhetőségeinek bekérése is.

Felszólamlás és kereset 

A megbízó/feladó/címzett) teendője, hogy írásbeli felszólamlást küldjön a CMR egyezmény vonatkozó cikkelye alapján: nem látható sérülés esetén 3 napon belül, látható sérülés esetén azonnal (V. fejezet „Felszólamlás és kereset” 30. Cikk 1. és 2. pont).
Látható sérülés esetén a megbízó a CMR egyezmény vonatkozó pontja szerint azonnal köteles megjegyzést tenni a CMR fuvarlevélre. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy kárigénye elutasításra kerül a biztosítási, kárrendezési ügyintézés során.
Nem látható sérülés esetén a megbízó a CMR egyezmény vonatkozó pontja szerint 7 napon belül köteles jelezni kárigényét. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy kárigénye elutasításra kerül biztosítási, kárrendezési ügyintézés során.

Késedelmes teljesítés 

Visszautalva a CMR egyezmény 17. Cikkére, amely a fuvarozó felelősségét szabályozza; a fuvarozó felelős az áru teljes vagy részleges elveszéséért vagy megsérüléséért, ha az elveszés vagy megsérülés az áru átvételének és kiszolgáltatásának időpontja között következett be, valamint felelős a késedelmes kiszolgáltatásért. Késedelmes teljesítés áll fenn abban az esetben, ha az áru a megegyezés szerinti határidőn belül nem került kiszolgáltatásra. A késedelmes teljesítés felmerülhet megbízói hibából, amennyiben a fuvarozó az áru lerakóhelyen történő kiszolgáltatását a szerződéstől eltérő időpontban teljesíti önhibáján kívüli okok következtében, például: okmányok kezelésére történő várakozás, árura várakozás alkalmával. Felmerülhet fuvarozói hibából is, amennyiben a fuvarozó önhibájából, például: AETR szerinti vezetési idő helytelen tervezése, műszaki hiba vagy vis maior esemény következtében nem teljesít a szerződés szerinti lerakási határidőben. Felmerülhet továbbá szállítmányozói hibából, amennyiben a szállítmányozó bármely szerződésben nem megfelelő időpontot/rakodási helyet ad meg a fuvarozó alvállalkozó részére.
Amennyiben a fuvarozó/szállítmányozó a napi nyomon követés során azt az információt kapja a gépjárművezetőtől/alvállalkozótól, hogy a fuvarfeladat nem a megbízás szerinti időpontban, késedelemmel kerül teljesítésre, köteles ennek tényéről tájékoztatni a partnert.