Munkaviszony bejelentése az új szabályok tükrében

Vasas János Dátum Legutoljára frissítve: 2021.05.13

Olvasási idő: 5


Ez a tartalom 1065 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A munkavállalót foglalkoztatónak számos kötelezettsége van a munkaviszony létrejöttével kapcsolatban, melyek közül alighanem kiemelkedik a bejelentéssel összefüggő dokumentumok és határidők szabályszerű intézése.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerint, munkáltatónak bejelentési kötelezettsége van az adóhatóság felé. Az egyablakos rendszer kialakításával a foglalkoztató kizárólag, az illetékes elsőfokú adóhatóságnak köteles elektronikus úton vagy papír alapú adathordozón a munkavállaló személyi adataira vonatkozóan a biztosítási jogviszony kezdetét bejelenteni.

A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan, biztosítási jogviszony első napját megelőző napon kell bejelenteni. Ha a jogviszony nem előzetes megállapodás alapján jött létre, a biztosítási jogviszony első napját követő 15 napon belül kell a bejelentést teljesíteni.

Az ellenőrzési gyakorlatban előfordult, hogy a munkáltató munkaviszony keretében, a munkaviszonnyal kapcsolatos bejelentési, valamint adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget téve, de írásba foglalt szerződés nélkül foglalkoztatta a munkavállalót. Ebben az esetben a foglalkoztatás ténye is munkaviszonyt keletkeztető jogi tény, hiszen az írásbeliség elmulasztása csak részleges érvénytelenséget eredményez. Az ilyen érvénytelenségre kizárólag a munkavállaló és csak a munkába lépést követő 30 napon belül hivatkozhat. 

 
 

Ezeknél az eseteknél az érdeksérelem ott jelentkezik, hogy az írásbeliség elmulasztása miatt vitatható a munkaviszony létrejötte és az is, hogy milyen munkakörben, és mennyi bérért kerül foglalkoztatásra a munkavállaló. Munkaügyi vita esetén a bírósági gyakorlat szerint az ilyen esetekben bizonyítási eljárásnak van a helye, ami elsősorban tanúbizonyítást jelent, másodsorban a bíróság az adott munkáltatónál hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat veszi összehasonlítási alapul.

A munkaügyi hatóság a munkaviszony, írásba foglalására kötelezés mellett a bejelentés tényét bírságcsökkentő tényezőként értékelheti.

A foglalkoztatás bejelentésének a hiányát önállóan csak akkor állapítja meg a hatóság, ha a felek munkaszerződést kötöttek, de a bejelentés nem történt meg a foglalkoztatás megkezdése előtt. 

A bejelentés nélküli foglalkoztatás beleolvad a munkaszerződés nélküli foglalkoztatás miatti elmarasztalásba. A hatóság a munkaviszony fennállását megállapító határozatot hoz és egyidejűleg a munkaviszony bejelentésére kötelezi a munkáltatót, a jogsértés miatt pedig munkaügyi bírságot szab ki.

A bejelentésre vonatkozó új szabályok

A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés feltételrendszerét 2021. március 11. napjától - az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján - a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szabályozza.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján Költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 
Az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése szerint kell eleget tenni a bejelentési kötelezettségnek. 

A munkavállaló foglalkoztatását legkésőbb a munkába állás előtt be kell jelenteni, a jogviszony megszűnését, a szünetelés kezdetét és befejezését pedig az azt követő nyolc napon belül kell teljesíteni. 

A munkáltatónak az alábbi adatokat kell bejelenteni a foglalkoztatottról:

  • a foglalkoztatott családi és utónevét, 
  • adóazonosító jelét,
  • születési idejét,
  • biztosítási jogviszony kezdetét, a jogviszony kódját,
  • biztosítási jogviszonyának megszűnését, a biztosítás szünetelésének időtartamát,
  • a heti munkaidejét,
  • a FEOR számát.

Jogutódlás esetén a fentieken túl be kell jelenteni:

  • a jogelőd nevét, adószámát,
  • a jogutódlás tényét, és napját. 

A biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentést és változás bejelentést az adóhatóság T1041-es adatlap kitöltésével, elküldésével kell teljesíteni. 

Több munkáltató által létesített munkaviszony esetén az adókötelezettség teljesítésére kijelölt munkáltató a saját nevében köteles a bejelentést teljesíteni, és köteles ugyanazon munkaviszony tekintetében a további foglalkoztatók nevét, adószámát, székhelyét, valamint a több munkáltató által létesített munkaviszonyban a munkaviszony kezdetét, és a végét bejelenteni.