Ukrán állampolgárok egészségügyi ellátását érintő adatkezelése

dr. Radics Zsuzsanna Dátum Legutoljára frissítve: 2022.05.20

Olvasási idő: 10 perc


Ez a tartalom 493 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A Magyar Közlöny 73. számában jelent meg a 171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet, amely az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő ukrán állampolgárok adatainak kezelésével foglalkozik. Az alábbiakban ezt ismertetjük.

El kell különítenünk az ukrán betegek adatkezelése kapcsán a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (azaz Taj számmal) rendelkező és a TAJ számmal nem rendelkező beteget. Elsőként nézzük meg a Taj számmal rendelkező betegeket!

TAJ számmal rendelkező betegek

Ha a beteg TAJ számmal rendelkezik, de társadalombiztosítási jogviszonya nem rendezett, az egészségügyi szolgáltató köteles nyilatkoztatni arról, hogy menekülőnek minősül-e. Ha a beteg menekülőnek minősül, az egészségügyi ellátás adatait úgy kell rögzíteni, mint ahogy azt az alábbiakban foglalt, TAJ számmal nem rendelkezőknél meg kell tenni azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató a technikai azonosító helyett a beteg TAJ számát rögzíti.

Taj számmal nem rendelkező betegek

TAJ számmal nem rendelkező beteg esetében – a beteg közreműködésével – meggyőződik az egészségügyi szolgáltató arról, hogy a beteg menekülőnek minősül-e. Az egészségügyi szolgáltató ezen feladata ellátása során nyilatkoztatja a beteget. Azt a tényt, hogy a beteg menekülőnek minősül, a beteg nyilatkozata, valamint adott okmányai alapján alapján az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) közhitelesen tartalmazza.

Itt felmerül az a kérdés, hogy ki is minősül menekülőnek? 

Menekülő az ukrajnai magyar állampolgár, a menedékes személy és a menedékesként történő elismerését kérő személy.

Megjegyzés: A jogszabály az ukrajnai magyar állampolgárnak azt a személyt tekinti, aki olyan magyar állampolgár, aki Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkezik és 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkezett Magyarországra.

A menekülői minőség megállapítása érdekében az egészségügyi szolgáltató jogosult megtekinteni a beteg alábbi okmányait. Menekülőnek minősülő beteg esetén az egészségügyi szolgáltató megtekinti

 • a menedékesként elismerését kérő esetén a menekültügyi hatóság által humanitárius célból kiállított tartózkodási engedély számát vagy a menekültügyi hatóság által kiállított „Adatlap humanitárius okból történő tartózkodási engedély hivatalból történő kiadásához” okirat számát;
 • menedékesnek elismert esetén a menekültügyi hatóság által kiállított tartózkodási engedély számát, 
 • ukrajnai magyar állampolgár esetén a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány úti okmányának típusát, okmányazonosítóját
  azzal, hogy amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak, akkor azokat kezeli, és az EESZT-ben rögzíti. 

Megjegyzés: Menedékes személy a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a alapján az a személy, 

 • aki Magyarország által menedékesként a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 19. § a) pontja szerint védelemben részesített,
 • az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgár,
 • az a hontalan személy vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgár, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve
 • a fenti pontokban foglalt személynek – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló, 2022. március 4-i (EU) 2022/382 tanácsi végrehajtási határozat 2. cikk (4) bekezdése szerinti – családtagja.

Az egészségügyi szolgáltató valamennyi menekülőnek minősülő beteg esetén kezeli, és az EESZT-ben rögzíti az Ukrajna által kiállított úti okmányának okmányazonosítóját, típusát, ha azzal a beteg rendelkezik. 
Az EESZT működtetője az adatok rögzítése érdekében a beteg számára az EESZT-ben a beteg születési ideje, neme, állampolgársága alapján azonosítót (technikai azonosító) hoz létre, amelyhez az egészségügyi szolgáltató a következőket rögzíti:

 • azt a tényt, hogy a beteg menekülő,
 • a menekülőnek minősülő beteg fentiekben ismertetett okmányának okmányazonosítóját, és típusát,
 • a menekülőnek minősülő beteg természetes személyazonosító adatait.

Megjegyzés: A technikai azonosítót úgy kell kialakítani, és a menekülőnek minősülő beteg adatait az EESZT-ben úgy kell rögzíteni, hogy a menekülőnek minősülő beteg a fenti okmányazonosító adatai – azok változása esetén – folyamatosan nyomon követhetőek legyenek. A technikai azonosítót úgy kell továbbá kialakítani, hogy ha a menekülőnek minősülő beteg TAJ számot szerez, úgy az EESZT-ben a technikai azonosítóhoz tárolt adatai a TAJ száma útján is elérhetőek legyenek.

Az EESZT működtetője biztosítja, hogy amennyiben a beteg a technikai azonosító kialakítását megelőzően részesült Magyarországon ellátásban, az általa megadott adatok alapján a korábbi ellátásaira vonatkozó adatok a technikai azonosítóval is elérhetőek legyenek. A technikai azonosítót a beteggel írásban – szükség esetén a betegdokumentációjával együtt – közölni kell. 

A technikai azonosítót kizárólag a következők ismerhetik meg:

 • a beteg, 
 • a beteg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője, 
 • a beteget ellátó egészségügyi szolgáltató.

A technikai azonosítót – az adatkezelési cél fennállásáig, de legfeljebb az adatok megismerését követő 1 évig – az alábbi célból a következő szervek kezelhetik:

 • menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő esetében az egészségügyi ellátás finanszírozása, valamint a menedékes vagy a menedékesként elismerését kérő felkutathatósága és ellenőrzése céljából a menekültügyi hatóság, 
 • az egészségügyi ellátás finanszírozása céljából az egészségbiztosítási szerv, 
 • járványügyi feladatai ellátása céljából a járványügyi hatóság, 
 • a közbiztonság fenntartása, valamint az országban tartózkodó menekülők felkutathatósága, ellenőrzése, valamint a rendvédelem biztosítása céljából a rendészetért felelős miniszter, 
 • Magyarország katonai biztonságának megőrzése céljából a honvédelemért felelős miniszter megismerheti. 

A fenti szabályok 2022. május 14-én léptek hatályba.