Bejelentkezés

Munkaviszony megszüntetése felmondással – szerény garanciák

A munkaviszonyt felmondással mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti. A törvény ugyanakkor több garanciát is kínál a felmondással történő – elsősorban munkáltatói – munkaviszony-megszüntetéssel szemben.

"Felmondás a munkaviszony lehetetlenné válása miatt (határozott idejű jogviszony)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A munkaviszony a törvény szerint megszűnik
- a munkavállaló halálával,
- a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
- a határozott idő lejártával,
- ha a munkavállaló gazdasági egységét átvevő munkáltató nem a munka törvénykönyve hatálya alá tartozik és
- törvényben meghatározott más esetben.

A munkavállalót a munkáltató felmondása esetén meghatározott munkavégzés alóli felmentés idejére járó távolléti díjnak megfelelő összeg illeti meg, ha a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével vagy a határozott idő lejártával szűnik meg. Kivételt képez az az eset, ha a felmentés tartamára a munkavállaló munkabérre nem lenne jogosult, vagy jogszabály másképp rendelkezik.

A munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással és azonnali hatályú felmondással. A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja.

A munkaviszonyt felmondással mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti. A felek megállapodása esetén – legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig – a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.

Felmondással szembeni védelem
A törvény a munkavállalót felmondási védelemben részesíti meghatározott esetekben. A munkáltató nem szüntetheti meg felmondással a munkaviszonyt
a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (A gyermek harmadik életévének betöltéséig, illetve a gyermek tízedik életéve betöltéséig, a gyermekgondozási segély folyósítása alatt ténylegesen igénybe vett fizetés nélküli szabadság. Ha mindkét szülő igénybe veszi a fizetés nélküli szabadságot, mindkettejüknek jár a felmondási védelem is.),
d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap 
tartama alatt.

A védelem alkalmazása szempontjából a felmondás közlésének, csoportos létszámcsökkentés esetén a tájékoztatás közlésének időpontja az irányadó.
A munkavállaló a várandósságra és az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésére akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta. A felmondás közlését követő munkavállalói tájékoztatástól számított tizenöt napon belül a munkáltató a felmondást írásban visszavonhatja. Arra nincs törvényi határidő, hogy a munkavállaló a bejelentést milyen határidőn belül teheti meg a felmondás közlése után. Erre csak az általános magatartási követelmények vonatkoznak, így például a tájékoztatással nem lehet visszaélésszerűen, vagy rosszhiszeműen késlekedni. Nincs azonban akadálya, hogy a bejelentésre csak a felmondási idő lejárta után, tehát már a munkaviszony megszűnését követően kerüljön sor. Ilyen esetben a jogviszonyt - hasonlóan, mint a jogellenes munkaviszony megszüntetés egyes eseteiben - helyre kell állítani, a köztes időszak pedig úgy minősül, mintha a munkaviszony fennállt volna. Így erre az időre elmaradt munkabérként távolléti díj jár, és jogszerző időnek minősül a felmondási idő és a végkielégítés szempontjából is.

Előzetes hozzájárulás
A munkáltató a felmondással történő munkaviszony-megszüntetés esetén köteles előzetesen kikérni az alábbi szervek előzetes hozzájárulását:
a) üzemi megbízott esetén a munkavállalók, 
b) az üzemi tanács elnöke esetén az üzemi tanács,
c) védett szakszervezeti tisztségviselő esetén a közvetlen felettes szakszervezeti szerv,
d) munkavédelmi képviselő esetén a munkavédelmi bizottság, ennek hiányában a választásra jogosult munkavállalók,
e) munkavállaló felügyelőbizottsági küldött esetén a jelölő üzemi tanács  
A hozzájárulás meg nem adása esetén a munkavállaló munkaviszonya felmondással nem szüntethető meg.

Indokolási kötelezettség
A munkáltató felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Kizárólag a munkáltató személyében bekövetkező változás illetve a 99. § (3) bekezdése, a 109. § (2) bekezdése vagy a 135. § (3)-(4) bekezdése szerinti megállapodás munkavállaló általi felmondása nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául.

Öregségi nyugdíjkorhatár
A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással az Mt. 78. § (1) bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg.

Az Mt. 78. § (1) bekezdés értelmében a munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél
- a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
- egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló munkaviszonya a képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.
A munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.

Határozott idejű munkaviszony
A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti
a) a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy
b) a munkavállaló képességére alapított okból vagy
c) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.
A munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül.

A munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonyának felmondását nem köteles indokolni.
(2) A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

A felmondási idő
A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik. A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:
a) a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év,
b) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
c) a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság.

A felmondási idő harminc nap.

A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött
a) három év után öt nappal,
b) öt év után tizenöt nappal,
c) nyolc év után húsz nappal,
d) tíz év után huszonöt nappal,
e) tizenöt év után harminc nappal,
f) tizennyolc év után negyven nappal,
g) húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.
A felek hosszabb, legfeljebb hathavi felmondási időben is megállapodhatnak.
 

2019-08-01

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.