Bejelentkezés

Miért felel és miért nem – A felelős műszaki vezető szerződése

A vállalkozó kivitelező és a felelős műszaki vezető közötti szerződés talán legfontosabb része a felelős műszaki vezető feladatának pontos meghatározása. Az építkezés során felmerülő esetleges hibák és szabálytalanságok miatti felelősség köreinek elhatárolásakor ezt a megállapodást veszik alapul. Az alábbiakban felhívjuk a figyelmet azokra a feladatkörökre, amelyeket feltétlenül érdemes belefoglalni a műszaki vezető szerződésébe. Tekintse meg az írásunkhoz kapcsolódó szerződésmintát és a tudástárunkban található további, építési szerződéssel kapcsolatos iratmintát is!

"Megbízási szerződés (felelős műszaki vezető)" - DOKUMENTUM LETÖLTÉSE

A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó/alvállalkozó kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. A kivitelező a szerződésben megfogalmazott feltételek alapján megbízza a felelős műszaki vezetőt a kivitelezés kapcsán megvalósuló építési-szerelési munkák teljes körű, komplex felelős műszaki vezetői feladatainak ellátásával. 

A megbízási szerződésnek tartalmaznia kell
- a kivitelező nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá 
- a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és elérhetőségét, 
- a felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét, 
- a felelős műszaki vezető díját, a díj fizetésének módját, határidejét, 
- a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását. 
 
Hasonlóan a szerződések többségéhez a felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges szerződést is írásban kell megkötni.
 
Érdemes mindjárt a szerződés elején rögzíteni, hogy a felelős műszaki vezető rendelkezik építésirányítási és felelős műszaki vezetői tapasztalatokkal, illetve megfelelő felelős műszaki vezetői végzettséggel és szakmagyakorlási jogosultsággal. Mindenképpen rögzíteni kell, hogy a felelős műszaki vezetőt mely kivitelezési tevékenység végzésénél szeretnék megbízni. A szerződésbe kell foglalni a kivitelezési tevékenység helyét, várható kezdési és befejezési időpontját, továbbá a felelős műszaki vezetőnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén kívüli további feladatait és felelősségét. 
 
A szerződés lényeges, és talán legfontosabb, része a felelős műszaki vezető feladatának pontos meghatározása (az Étv. és a Kivitelezési Kódex 13. és 14. §-a alapján).  
 
Mindenek előtt: a szerződés minél részletesebben kell, hogy tartalmazza a kivitelező és a felelős műszaki vezető jogait és kötelességeit, hogy egy későbbi vita esetén pontosan el lehessen határolni a felelősségi köröket.  
 
Ha a felelős műszaki vezető a kivitelező megbízása alapján vezeti az elektronikus építési naplót, ezt a feladatát a szerződésben mindenképpen rögzíteni kell, hogy egy esetleges építésfelügyeleti ellenőrzés során ne az esetleges, nem szabályszerű naplóvezetés miatti felelősség kérdésében (az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése esetén a kivitelezőt sújthatják az építésfelügyeleti bírság megfizettetésével). Elő lehet írni a felelős műszaki vezető számára, milyen módon tájékoztatja a kivitelezőt a naplóba történő bejegyzésről, előfordulhat ugyanis, hogy a kivitelező nem ellenőrzi napi gyakorisággal az e-naplót. 
 
Az új Ptk. már nem tartalmazza az eltakarással kapcsolatos szabályokat. A Kivitelezési Kódex szerint a kivitelező feladata a saját munkájához kapcsolódó elkészült munkarészek ellenőrzése, az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének építési naplóban történő rögzítése. A kivitelezőre rótt ilyen jellegű feladatokat végezheti a felelős műszaki vezető is, ezért érdemes ezt a kérdést pontosan rendezni a szerződésben.  
 
A felelős műszaki vezető feladata annak ellenőrzése, hogy az általa felügyelt építési kivitelezési tevékenység alatt az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, valamint feladata a szakszerű beépítés ellenőrzése. Előfordulhat, hogy nem lehet beszerezni a tervező által meghatározott építési terméket. Ebben az esetben a felelős műszaki vezető feladata, hogy a megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési terméket válasszon a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével. Mindezeket az e-naplóba is rögzíteni kell. 
 
Fontos eleme a szerződésnek a felelős műszaki vezető és a kivitelező közötti dokumentáció kezelése. A kivitelező feladata, hogy biztosítsa a személyi és tárgyi feltételeit annak, hogy a kivitelezési dokumentumok műszaki feltételeit lehetőség szerint az építési területen, illetve a kivitelező székhelyén biztosítsa. 
 
Azt is érdemes a szerződésbe foglalni, hogy milyen döntések tartoznak a kivitelező hatáskörébe ( pl. műszaki megoldások, tervdokumentációk, költségtervek jóváhagyása, vállalkozási feltételek véglegesítése, szerződések megkötése, közvetlen beszállítók ütemtervhez igazodó koordinálása, alvállalkozók kiválasztása, szerződéskötés stb.). Javasolt a felelős műszaki vezető tevékenységéhez szükséges állásfoglalások, döntések, jóváhagyások kivitelező általi biztosítása annak előterjesztéstől számított hét – sürgős esetben három – napon belül. Érdemes a szerződésbe belefoglalni – a kivitelező érdekében –, hogy a felelős műszaki vezető azon döntéseknél, melyeket saját hatáskörben hoz meg, felelősséget és garanciát vállal. 
 
A felelős műszaki vezető szempontjából javasolt a szerződésbe belefoglalni, hogy nem felel a kivitelező alvállalkozásában foglalkoztatott munkásokért. A munkavédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai és tűzvédelmi szabályok betartásáért minden esetben az adott vállalkozó, alvállalkozó munkaadója a felelős, amit a kivitelezőnek rögzítenie kell az alvállalkozóval kötött szerződésében.
 
A kivitelező feladataként érdemes meghatározni, hogy biztosítja az építési helyszínen a konténerhasználatot, az internetet és nyomtatási lehetőséget. A kivitelező feladata az építkezésre szállított, ott felhasznált alap- és segédanyagok minőségtanúsító bizonyítványainak beszerzése és helyszínen tartása, illetve ezeknek a felelős műszaki vezető rendelkezésére bocsátása, ha szükséges, digitális formátumban. 
 
2016-04-25

A dokumentum ingyenes letöltéséhez kérjük, adja meg alábbi adatait!

A gomb megnyomásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.