Bejelentkezés

Ez a tartalom 243 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mezőgazdasági földterület végrendeleti öröklése tulajdonszerzés nélkül

Az öröklés bekövetkezéséig olyan függő jogi helyzet áll fenn, amelyre az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezése alapján nem lehet alapjogi védelmet alapítani. A földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény nem alkotmányellenes, mivel rendelkezik az örököst megillető kártalanításról arra az esetre, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az örökös javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, és a földtörvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Az Alkotmánybíróság elutasította a mező -és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló (Földforgalmi tv.) és a hagyatéki eljárásról szóló törvény (Hetv.) egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

Az alkotmánybírósági eljárás alapjaként szolgáló ügyben az indítványozó végrendelet alapján várományosa volt egy mezőgazdasági földterületnek, a hagyatéki eljárás során azonban a Földforgalmi tv.  rendelkezéseire tekintettel a mezőgazdasági földterületeket nem örökölte meg, azok az államra szálltak. 

A hagyatéki eljárást lezáró bírói döntés, valamint a Földforgalmi tv. rendelkezése ellen az indítványozó már alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. A korábbi eljárás során hozott határozatában az Alkotmánybíróság a sérelmezett jogszabályi rendelkezést illetően jogalkotó mulasztást állapított meg, a rendelkezést és a bírói döntést megsemmisítette. Tekintettel arra, hogy a jogalkotó a jogalkotási feladatának határidőben nem tett eleget, az indítványozó hagyatéki eljárás megismétlése iránti kérelmet terjesztett elő, azonban a közjegyző a korábbi közjegyzői hagyatékátadó végzést, amellyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság az alaptörvény-ellenességet megállapította, hatályában fenntartotta. 
Az indítványozó újabb, jelen döntés alapjául szolgáló alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy véleménye szerint a Hetv. és a Földforgalmi tv. vitatott rendelkezései és a sérelmezett végzések alaptörvény-ellenesen korlátozzák az örökléshez való jogát. Nézete szerint a jogbiztonságot sérti, hogy a polgári jog öröklésre vonatkozó rendelkezései, a Földforgalmi tv., valamint a Hetv. érintett rendelkezései között a jogalkalmazók számára felismerhető ellentmondás van.

Az Alkotmánybíróság már a korábbi határozatában kiemelte: az öröklés bekövetkezéséig olyan függő jogi helyzet áll fenn, amelyre az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezése alapján nem lehet alapjogi védelmet alapítani. 

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet kiküszöbölő jogalkotást tartalmaz, kiegészítette a Földforgalmi tv-t egy olyan rendelkezéssel, amely az örököst megillető kártalanításról szól, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az örökös javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, és a földtörvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül. 

Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltak szerint nem állapítható meg, hogy a Hetv. vitatott rendelkezése az elbíráláskor hatályos jogszabályi környezetben az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító cikkét sértené, tekintettel arra is, hogy a módosító törvény az indítványozó ügyére kiható hatállyal oldotta fel a Földforgalmi tv. [34. § (1)-(2) bekezdés] és a Hetv. vitatott bekezdése [71. § (6) bekezdés] által a jogrendszerben keletkezett ellentmondást. Az öröklés bekövetkezéséig olyan függő jogi helyzet áll fenn, amelyre az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezése alapján nem lehet alapjogi védelmet alapítani. – (az Alkotmánybíróság IV/1227/2020. számú alkotmányjogi panaszt elutasító határozata)

Dr. Veress Júlia (2021-04-08)