Bejelentkezés

Mezőgazdasági földterület végrendeleti öröklése tulajdonszerzés nélkül

Az öröklés bekövetkezéséig olyan függő jogi helyzet áll fenn, amelyre az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezése alapján nem lehet alapjogi védelmet alapítani. A földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény nem alkotmányellenes, mivel rendelkezik az örököst megillető kártalanításról arra az esetre, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az örökös javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, és a földtörvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül.

Az Alkotmánybíróság elutasította a mező -és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló (Földforgalmi tv.) és a hagyatéki eljárásról szóló törvény (Hetv.) egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

Az alkotmánybírósági eljárás alapjaként szolgáló ügyben az indítványozó végrendelet alapján várományosa volt egy mezőgazdasági földterületnek, a hagyatéki eljárás során azonban a Földforgalmi tv.  rendelkezéseire tekintettel a mezőgazdasági földterületeket nem örökölte meg, azok az államra szálltak. 

A hagyatéki eljárást lezáró bírói döntés, valamint a Földforgalmi tv. rendelkezése ellen az indítványozó már alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. A korábbi eljárás során hozott határozatában az Alkotmánybíróság a sérelmezett jogszabályi rendelkezést illetően jogalkotó mulasztást állapított meg, a rendelkezést és a bírói döntést megsemmisítette. Tekintettel arra, hogy a jogalkotó a jogalkotási feladatának határidőben nem tett eleget, az indítványozó hagyatéki eljárás megismétlése iránti kérelmet terjesztett elő, azonban a közjegyző a korábbi közjegyzői hagyatékátadó végzést, amellyel kapcsolatban az Alkotmánybíróság az alaptörvény-ellenességet megállapította, hatályában fenntartotta. 
Az indítványozó újabb, jelen döntés alapjául szolgáló alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy véleménye szerint a Hetv. és a Földforgalmi tv. vitatott rendelkezései és a sérelmezett végzések alaptörvény-ellenesen korlátozzák az örökléshez való jogát. Nézete szerint a jogbiztonságot sérti, hogy a polgári jog öröklésre vonatkozó rendelkezései, a Földforgalmi tv., valamint a Hetv. érintett rendelkezései között a jogalkalmazók számára felismerhető ellentmondás van.

Az Alkotmánybíróság már a korábbi határozatában kiemelte: az öröklés bekövetkezéséig olyan függő jogi helyzet áll fenn, amelyre az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezése alapján nem lehet alapjogi védelmet alapítani. 

A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet kiküszöbölő jogalkotást tartalmaz, kiegészítette a Földforgalmi tv-t egy olyan rendelkezéssel, amely az örököst megillető kártalanításról szól, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja az örökös javára a tulajdonszerzés jóváhagyását, és a földtörvény erejénél fogva az állam tulajdonába kerül. 

Az Alkotmánybíróság határozatában foglaltak szerint nem állapítható meg, hogy a Hetv. vitatott rendelkezése az elbíráláskor hatályos jogszabályi környezetben az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító cikkét sértené, tekintettel arra is, hogy a módosító törvény az indítványozó ügyére kiható hatállyal oldotta fel a Földforgalmi tv. [34. § (1)-(2) bekezdés] és a Hetv. vitatott bekezdése [71. § (6) bekezdés] által a jogrendszerben keletkezett ellentmondást. Az öröklés bekövetkezéséig olyan függő jogi helyzet áll fenn, amelyre az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezése alapján nem lehet alapjogi védelmet alapítani. – (az Alkotmánybíróság IV/1227/2020. számú alkotmányjogi panaszt elutasító határozata)

Dr. Veress Júlia (2021-04-08)