A fogyasztóvédelmi referens

dr. Zavodnyik József Dátum Legutoljára frissítve: 2023.10.24

Olvasási idő: 7 perc


Ez a tartalom 212 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A vállalkozás tevékenységében fontos szerepet tölthet be a fogyasztóvédelmi referens, akinek tevékenysége a vállalkozáson belül lehetőséget ad a fogyasztóvédelmi jogszabályok ismeretének elmélyítésére, ezáltal a vállalkozás jogkövető magatartására, a fogyasztókkal kialakuló viták elkerülésére, illetve rendezésére.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, valamint a vállalkozás alkalmazottai részére a fogyasztóvédelmi szemlélet erősítése. A jogszabály emellett felsorolja még az olyan feladatokat is, mint

 • a fogyasztóvédelmi szabályok ismeretének elmélyítését elősegítő fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés rendszeres szervezése,
 • kapcsolattartás a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.

A fogyasztóvédelmi referensre vonatkozó rendelkezéseket a fogyasztóvédelmi törvény (annak is elsősorban a 17/D. §-a) tartalmazza. A fogyasztóvédelmi referens szabályozásával a 2013. évi CLXXXIII. törvény egészítette ki a fogyasztóvédelmi törvényt, 2014. február 1-től. Ezt követően többször módosultak a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései.

Ki lehet fogyasztóvédelmi referens?

A fogyasztóvédelmi törvény meghatározza, hogy ki lehet fogyasztóvédelmi referens: az a magyar állampolgár vagy az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgára lehet, aki

 • államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítést vagy szakképzettséget szerzett, vagy
 • részére iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést követően képesítési bizonyítvány kiadására került sor.

A vállalkozás olyan fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles, akinek az államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítése, szakképzettsége vagy az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés során kiadott képesítési bizonyítványában szereplő szakiránya illeszkedik a foglalkoztató vállalkozás cégjegyzékben szereplő főtevékenységi köréhez.
Az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzésre az vehető fel, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A képzés megkezdéséhez szükséges, hogy a jelentkező a képzésre a meghatározott formában jelentkezzen, és a képzés díját megfizesse. E képzés szakmai követelményeit a fogyasztóvédelmi törvény 1. melléklete tartalmazza. A melléklet szerint a fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzés célja, hogy a vizsgázó birtokában legyen az alapvető és a területspecifikus fogyasztóvédelmi ismereteknek, valamint alkalmassá váljon a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátására, amellyel elősegíti a vállalkozás fogyasztóvédelmi szemléletének erősítését, illetve segíteni tudja az alkalmazottak fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozó ismereteinek elmélyítését.

 
 

A képzés során a fogyasztóvédelmi alapismeretek témaköreinek felvétele kötelező, mely mellé kötelezően választandó legalább egy szakirány:

 • a fogyasztóvédelmi alapismeretek kiterjednek a fogyasztóvédelem intézmény- és szabályozási rendszerre, a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályaira, a tisztességes kereskedelmi gyakorlatokra, az általános reklámtilalmakra és reklámkorlátozásokra, a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intézésére, a fogyasztót megillető jogokra, a tisztességes szerződési feltételek kialakítására, a speciális értékesítési formákra (távollévők között kötött szerződésekre, üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre) vonatkozó szabályokra, a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárásának szabályaira, valamint a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szerepére;
 • a következő választható szakirányok kerülnek meghatározásra: elektronikus hírközlés szakirány, idegenforgalmi szakirány, közszolgáltatások szakirány, kereskedelmi szakirány.

Melyik vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni?

Nem minden vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni, csak azok a vállalkozások, amelyek

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartoznak, de
 • nem tartoznak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá, azaz nem minősülnek kis- vagy középvállalkozásoknak.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra terjed ki. E törvény szerint KKV-nak minősül az a vállalkozás,

 • amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Melyik hatóság ellenőrzi a fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó előírások betartását?

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával összefüggő jogszabályi rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi és eljár azok megsértése esetén.

Az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2023. (VIII. 9.) IM utasítás rögzíti, hogy a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti fogyasztóvédelmi referensekkel összefüggő feladatokat a közjogi és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó Fogyasztóvédelmi Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály látja el.
Megjegyezzük, a fogyasztóvédelmi referensre vonatkozó szabályozás eredeti, 2014. február 1-jén hatályba lépett változata sokkal markánsabban jelenítette meg a fogyasztóvédelmi hatóság szerepét a fogyasztóvédelmi referensek ellenőrzésében, szakmai felügyeletében, azonban a későbbiekben a törvénymódosítások révén e téren változások következtek be, csökkent a fogyasztóvédelmi hatóság feladatköre.

A fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles vállalkozás hány fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni?

A fogyasztóvédelmi törvény alapján az erre kötelezett vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan vármegyében és a fővárosban, ahol

 • székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá
 • közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik.

A törvény értelmében a fogyasztóvédelmi referenst azon legnagyobb népességszámú településen kell foglalkoztatni, ahol a vállalkozás a fentiek szerinti székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy ügyfélszolgálattal rendelkezik.

Milyen formában lehet foglalkoztatni a fogyasztóvédelmi referenst?

Fogyasztóvédelmi referens nemcsak munkaviszony keretében foglalkoztatható. A fogyasztóvédelmi törvény akként rendelkezik, hogy a fogyasztóvédelmi referensi tevékenység megbízási szerződés keretében is ellátható.

(Cikkünket teljes terjedelmében a Vállalkozói Értesítő-Kereskedelem című lapunk novemberi számában olvashatják)