A munkahely nem kocsma

Adópraxis Dátum Legutoljára frissítve: 2019.12.28

Olvasási idő:


Ez a tartalom 1577 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

A munkavállaló ittassága, illetve kábítószer okozta bódultsága olyan körülmény, amely negatívan hat a munkavégzésre, annak minőségére és a munkabiztonságra. Az ittas vagy bódult állapotban való munkavégzés esetén megnövekszik az anyagi károkozás és a személyi sérülés kockázata.

A nem éber, kipihent és koncentrálni képtelen munkavállaló nem csak önmaga, hanem kollégái testi épségét is veszélyeztetheti, különösen igaz ez a motorizált vagy automatizált berendezésekkel rendelkező munkahelyen. A fehér galléros munkakörben dolgozó munkavállalók módosult tudatállapota talán kevesebb közvetlen veszéllyel jár, de a fokozott felelősségvállalás miatt az alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás az ő esetükben is számos nem kívánt következménnyel járhat.

Alkoholtilalom – kötelezettség vagy lehetőség?

A munka törvénykönyve szerint a munkáltató kötelezettsége, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítsa. Ennek értelmében a munkáltatónak nem csak érdeke, de feladata is, hogy mindent megtegyen a munkavállaló ittassága, valamint bódult állapota jelentette kockázatokat felmérésére és azok hátrányos következményeit megakadályozza, illetve lecsökkentse.

A munkáltató a munkavégzés folyamatait ismerve tudja megítélni, hogy annak teljes biztonságának érdekében szükséges-e, és ha igen, milyen mértékű alkoholtilalom bevezetése. Elképzelhető, hogy a munkavégzésnek velejárója az alkoholfogyasztás, ilyen például egy borkóstolók szervezésével foglalkozó munkatárs vagy egy üzletkötő, aki üzleti vacsorákat költ el. Amennyiben a munkáltató az elvégzett munka jellegére tekintettel úgy dönt, akár teljes – a különböző bódító, illetve kábító hatású szerek fogyasztásának teljes tilalmát is magában foglaló – alkoholtilalmat is elrendelhet. A munkáltatónak az alkoholtilalom bevezetését nem kell megindokolnia, arra az alkoholfogyasztás munkabiztonságra általánosan hátrányos volta miatt is sor kerülhet. A tilalom elrendelésekor meg kell határozni az annak ellenőrzését szolgáló eljárás szabályait is.

A tilalom elrendelése

A munkaadó megtilthatja az ittas állapotban való munkavégzést, a tilalom elrendeléséről belső szabályzatot, utasítást vagy tájékoztatót kell kiadnia és így kell egyértelművé tenni az alkoholfogyasztás elkerülésének kötelezettségét és a tilalom megszegésének következményeit. A munkavállaló később sem büntethető ittas, illetve bódult állapotáért, ha szabályzat nem került kiadásra, vagy annak rendelkezéseiről nem tájékoztatták. Az alkoholtilalmat a munkaszerződés is tartalmazhatja, az ellenőrzés rendjét azonban célszerű szabályzatba foglalni. Alkoholfogyasztási tilalom elrendelhető kollektív szerződés útján is.

A tilalom érvényesülési köre

Bár a munkavállalók szabadidejükben, élve önrendelkezési jogukkal, szabadon dönthetnek, isznak-e alkoholt és a munkáltató nem korlátozhatja ezt, mégis létezik kivétel. Ez arra vonatkozik, hogy a munkavállaló a szabadidejében is köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági érdekeit, a munkaviszony céljának megvalósulását nem veszélyezteti. Ehhez azonban az kell, hogy a dolgozó magatartása, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye, illetve munkakörének jellege miatt alkalmas legyen a fentiek megsértésére. A munkáltató azonban ezeknek az embereknek az esetében sem állapíthat meg a szabadidőre nézve kötelező tartalmú rendelkezést. Az alkoholtilalom bevezetésekor a munkaadónak célszerű végiggondolnia mindazokat a helyzeteket is, amelyek esetében a munkavállalók alkoholfogyasztása munkaidőben is megtűrt. Ilyen lehet a karácsonyi buli, a csapatépítő program.

A tilalom érvényesítése

Teljes alkoholtilalomról akkor beszélünk, ha az alkoholfogyasztás a munkavégzés ideje alatt, és a munkaidőt közvetlenül megelőző időszakban is tilos. A munkavállalók józanságát a munkáltató köteles rendszeresen ellenőrizni, amely azt biztosítja, hogy a tilalom a gyakorlatban is megvalósuljon.

A kiválasztott, alkoholszonda-vizsgálatra kötelezett munkavállaló köteles magát a procedúrának alávetni. Ha egy dolgozót túl gyakran ellenőriznek, akkor joga van az együttműködést megtagadni, ilyenkor őt hátrányos következmény nem érheti.

A munkavállaló akkor is megtagadhatja a vizsgálaton való részvételt, ha azt, erre fel nem jogosított személy rendeli el. A felhatalmazottak nevét belső előírásba foglalhatja bele. Amennyiben a munkavállaló jogosulatlanul tagadja meg az együttműködést, munkavégzéshez kapcsolódó kötelezettsége megszegése miatt vele szemben ugyanúgy kell eljárni, mint az ittasság megállapítása esetén. A dolgozót munkaidőben bármikor meg lehet szondáztatni. Azt szúrópróbaszerűen, a tilalom érvényesítéséhez szükséges időközönként kell elrendelni. Amennyiben felmerül az alkoholfogyasztás gyanúja, a vizsgálat azonnali elrendelése indokolttá válik.

Az alkoholtilalom, bármilyen csekély is a munkavállalónál kimutatott alkoholmennyiség, a 0-től eltérő érték már megalapozza a hátrányok alkalmazását. Ha a szondázás alkoholfogyasztást mutat ki, a munkavállalót tájékoztatni kell róla. A jegyzőkönyv átadásakor fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ha nem fogadja el a vizsgálat eredményét, a munkáltató elrendelheti az orvosi vizsgálatot. A jegyzőkönyv aláírásával a munkavállaló igazolja, hogy az alkoholszonda-vizsgálat eredményével egyetért, az alkoholfogyasztást elismeri. Ha a munkavállaló elismeri az alkoholfogyasztást, akkor minden további nélkül alkalmazhatók a jogkövetkezmények.

A szabályszegés jogkövetkezményei

Az ittas dolgozót a munkáltató eltilthatja a munkavégzéstől. Az eltiltás idejére őt munkabér nem illeti meg. Munkavégzéshez kapcsolódó kötelezettség megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezményeket mint a fegyelmi, kollektív szerződés híján csak a munkaszerződés állapíthat meg. A bizonyítható súlyos kötelezettségszegés a munkáltató azonnali hatályú felmondását is megalapozza. Ugyanazon kötelezettségszegés alapján azonban nem lehet hátrányos következményt alkalmazni és felmondani is, így a jegyzőkönyv felvétele után kell eldönteni, melyiket alkalmazzák. Gyakori, hogy a dolgozó nem a munkaidő alatt, hanem munkásszálláson vagy a munkahelyre való szállítás során okoz nehézségeket ittassága, vagy bódultsága miatt. Ilyen helyzetekben azonban sem ellenőrzni, sem büntetni nem lehet.

Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a munkavállaló bódító hatású szerekkel élt, a munkáltató joga feljelentést tenni, mivel az általa végzett ellenőrzéssel az nem igazolható. A kábítószer-fogyasztás a társadalomra veszélyes, birtoklása büntetendő. A rendőrségi eljárás eredményéhez mérten a munkáltató később intézkedhet.