Munkavállalói nyilatkozat felmondási tilalomról

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2023.06.07.
Mintát készítette: Vasas János

Felmondási korlátozás és tilalom

Munkáltatói felmondás 

A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti felmondással. A felmondásra vonatkozó szabályoktól sem kollektív szerződésben, sem a felek megállapodásában nem lehet eltérni. A felek viszont korlátozásként megállapodhatnak akként, hogy legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.
A felmondás az egyik félnek a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozata, amely a közléssel hatályos. A munkáltatói jognyilatkozat tételére, a felmondás közlésére, a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. Amennyiben a jognyilatkozatot nem az arra jogosult személy (szerv, testület) gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következhetett az eljáró jogosultságára.

A felmondás közlése
A felmondás akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza.
A postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint, ha tértivevény szolgáltatással feladott küldeményként kézbesítette a jognyilatkozatot, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta, vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlése napján, egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).
A felmondás elleni jogorvoslatnak bírósági eljárásnak lehet helye, ezért a kézbesítési vélelem megdöntése iránt, az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg, a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, de legkésőbb a vélelem beálltától számított hat hónapon belül terjeszthető elő kérelem a bíróságnál. Vita esetén a jognyilatkozatot tevő felet terheli annak bizonyítása, hogy a közlés szabályszerűen megtörtént.

A védett kor 

A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállaló a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak az alábbi okokból szüntetheti meg:
a) ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Ez az ún. védett kor. Továbbá a védett korban lévő munkavállaló munkaviszonya, a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál, a munkavállaló munkahelyén nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességének, végzettségének, gyakorlatának megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

Gyermekét egyedül nevelő anyag

A felmondási korlátozás másik esete, ha az anya, vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig kívánja a munkáltató felmondással megszüntetni a munkaviszonyát, feltéve, hogy a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe, csak az alábbi okokból szüntetheti meg:
a) ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Továbbá a munkavállaló munkaviszonya, a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál, a munkavállaló munkahelyén nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességének, végzettségének, gyakorlatának, megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

A munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.
 

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi I. törvény
Munkavállalói nyilatkozat felmondási tilalomról