Munkaszerződés határozott időre teljesítménybérrel

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.01.06.
Mintát készítette: Vasas János

A Munka törvénykönyve (Mt. 42. §) a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre.
A munkaszerződés olyan megállapodás, amely alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.
A munkaszerződés főszabályként csak a munkavállaló javára térhet el az Mt-től, de ahol a jogszabály ezt kifejezetten megengedi, ott a felek a munkavállaló hátrányára is eltérhetnek (például a szabadság kiadása időpontjának a munkavállalóval történő közlése lehet kevesebb, mint 15 nap).

A munkaszerződés részei

A munkaszerződés kötelező alaki és tartalmi kellékei az írásba foglalás, az alapbér és a munkakör.
A munkaszerződés további, lehetséges tartalmi elemei:
- a munkavégzés helye;
- a munkaviszony tartama (határozott vagy határozatlan időtartam)?
- teljes munkaidő vagy részmunkaidő;
- próbaidő (legfeljebb 3 hónap, kollektív szerződés szerint legfeljebb 6 hónap);
- hátrányos jogkövetkezmény;
- versenytilalmi megállapodás;
- speciális díjazási formák, pl. prémium.

Munkaszerződésben meghatározott idő jelentősége
• Határozott idejű munkaviszony: a munkaszerződésben kikötött időtartamra létesül, és ezen időtartam elteltével automatikusan megszűnik.
• Időtartamát naptárilag (pl. 2022. december 31- ig), vagy más alkalmas módon kell meghatározni (pl. egy adott feladat ellátásáig, vagy egy adott munkavállaló távollét utáni újból munkába állásáig).
• Megszűnése esetén a munkavállalót végkielégítés akkor sem illeti meg, ha a jogviszony időtartama egyébként a három évet meghaladta.
• A jogellenesen létrehozott határozott idejű jogviszonyt a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, és a munkavállalónak annyi időre járó távolléti díjat megfizetni, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is.
• A munkaviszony akkor is véget ér a határozott idő lejártával, ha a munkavállaló akár csak egy munkanapot is tovább dolgozik.
• DE: A határozott idő letelte után teljesített, és a munkáltató által elfogadott munkavégzésért a munkavállaló díjazást követelhet.
• A határozott idejű munkaviszony azonos felek között történő hat hónapon belüli meghosszabbítására, vagy a határozott idejű munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül újabb határozott idejű munkaviszony létesítésére csak a munkaszervezéstől független, objektív ok fennállása esetén kerülhet sor és nem sértheti a munkavállaló jogos érdekét.

Mi az a teljesítménybér?

Teljesítménybér az a munkabér, amely a munkavállalót a kizárólag számára előre meghatározott teljesítménykövetelmény alapján illeti meg. A munkabért kizárólag teljesítménybér formájában meghatározni csak a munkaszerződésbe foglalt megállapodás esetén lehet (ettől sem a felek megállapodása, sem a kollektív szerződés nem térhet el). Ez megfelelően irányadó az idő- és teljesítménybér összekapcsolásával megállapított díjazás esetén is, ha az időbér nem éri el az alapbér összegét.

Teljesítménykövetelmény
A teljesítménybérhez kapcsolódó fogalom a teljesítménykövetelmény. A teljesítménykövetelményt olyan előzetes – objektív mérésen és számításon alapuló – eljárás alapján köteles a munkáltató meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő száz százalékos teljesíthetőségének vizsgálatára (ez gyakorlatilag megegyezik a korábbi szabállyal). A teljesítménykövetelmény megállapítása vagy az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozó munkavállalói csoportok meghatározása során tekintettel kell lenni a munkáltató működési körébe tartozó feltételekre, így különösen a munkavégzésre, a munkaszervezésre és a technológiára.
A teljesítménykövetelmény megállapításával kapcsolatos vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a teljesítménykövetelmény objektív számításon alapul, és figyelembe veszi a munkavégzési, technológiai szempontokat.
A teljesítménykövetelményt és a teljesítménybér-tényezőt alkalmazásuk előtt írásban közölni kell a munkavállalóval.

Teljesítménybér-tényező
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje.
Az új Mt. mellőzi a teljesítménybér-kiigazításra vonatkozó kötelezettséget, ugyanis a munkáltatónak eleve úgy kell megállapítania a teljesítménybér-tényezőt, hogy azáltal a munkavállaló megfelelő díjazásban részesüljön. A kizárólag teljesítménybérrel díjazott munkavállaló esetén legalább az alapbér felét elérő garantált bér megállapítása is kötelező. Ettől kollektív szerződés – a munkavállaló javára – eltérhet.

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi I. törvény

Kapcsolódó iratminta

Munkaszerződés alap rendelkezésekkel
Munkaszerződés határozott időre teljesítménybérrel