Munkaszerződés alap rendelkezésekkel (munkavállalói biztosítékkal)

Feltöltve: 2021.11.19.
Utoljára módosítva: 2022.01.07.
Mintát készítette: Vasas János


A Munka törvénykönyve (Mt. 42. §) a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre.
A munkaszerződés olyan megállapodás, amely alapján a munkavállaló köteles a munkáltató irányítása szerint munkát végezni, a munkáltató pedig köteles a munkavállalót foglalkoztatni és munkabért fizetni.
A munkaszerződés főszabályként csak a munkavállaló javára térhet el az Mt-től, de ahol a jogszabály ezt kifejezetten megengedi, ott a felek a munkavállaló hátrányára is eltérhetnek (például a szabadság kiadása időpontjának a munkavállalóval történő közlése lehet kevesebb, mint 15 nap).
A munkaszerződés kötelező alaki és tartalmi kellékei az írásba foglalás, az alapbér és a munkakör.
A munkaszerződés további, lehetséges tartalmi elemei:
- a munkavégzés helye;
- a munkaviszony tartama (határozott vagy határozatlan időtartam)?
- teljes munkaidő vagy részmunkaidő;
- próbaidő (legfeljebb 3 hónap, kollektív szerződés szerint legfeljebb 6 hónap);
- hátrányos jogkövetkezmény;
- versenytilalmi megállapodás;
- speciális díjazási formák, pl. prémium.

A munkavállalói biztosíték

 felek írásbeli megállapodása alapján a munkáltató részére biztosítékot ad a munkavállaló, ha
a) munkaköre ellátása során más munkavállalótól vagy harmadik személytől pénzt, más értéket vesz át, vagy részükre ilyen kifizetést, átadást teljesít, vagy
b) az a) pontban foglaltak teljesítését közvetlenül ellenőrzi. Tipikusan ilyen munkakör a biztosítási ügynök vagy a pénztáros.

A biztosíték összege nem haladhatja meg a munkavállaló egyhavi alapbérének összegét és az alapbér növekedése miatt a munkáltató nem követelheti a biztosíték összegének kiegészítését.
A munkáltató a biztosítékot legkésőbb az annak átvételét követő munkanapon köteles az általa választott hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál e célra elkülönített számlán elhelyezni.
A munkáltató a biztosíték jegybanki alapkamattal növelt összegét haladéktalanul köteles a munkavállalónak visszafizetni, ha a munkaköre megváltozásával a biztosíték adására vonatkozó törvényi feltétel vagy a munkaviszonya megszűnik.
A biztosíték – kizárólag a kártérítési igény kielégítésére – a munkabérből való levonás szabályai szerint használható fel. A munkabérből való levonás részletes szabályait az Mt. és a bírósági végrehajtásról szóló törvény tartalmazza.

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi I. törvény
Munkaszerződés alap rendelkezésekkel (munkavállalói biztosítékkal)