Mindenkit érintő villamos biztonsági szabályok

Soltész Ilona Dátum Legutoljára frissítve: 2024.02.25

Olvasási idő: 6 perc


Amikor eladunk vagy bérbe adunk egy ingatlant, legtöbbeknél csak az utolsó pillanatban derül ki, hogy az ingatlanra villamos biztonsági felülvizsgálatot is kell készíttetni és a jegyzőkönyvet át kell adni a vevőnek. A bérlőnek vagy az új tulajdonosnak ilyenkor mindenképpen át kell adni a hat évnél nem régebbi felülvizsgálati jegyzőkönyvet. A vonatkozó jogszabály január 29-től módosult.

A villamos biztonsági szabályzatot jóváhagyó rendelet, a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet [1] már jó néhány éve hatályban van, azonban a köztudatban sokan nem ismerik. A jogszabályt legutóbb a 78/2023. (XII. 29.) GFM rendelet módosította. A jogszabály a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő villamos berendezésekre is vonatkozik, azonban néhány fontosabb előírás mellett, most elsősorban a lakásokra vonatkozó villamos biztonsági felülvizsgálat kötelező elvégzésével foglalkozunk.

A jogszabály meghatározott időközönként, illetve bizonyos alkalmakhoz köthetően előírja a villamos berendezések és a villamos hálózat felülvizsgálatát.

A jogszabály 1. melléklete az ún. „Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat”, amelynek 1.6. alpontja szerint:
„1.6. A villamos berendezésnek az e rendeletben meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek megfelelő állapotát ellenőrizni kell
a) a berendezés létesítésekor, az első üzembe helyezés előtt (első ellenőrzés);
b) rendkívüli eseményt követően;
c) átalakítás, javítás esetén annak üzembe helyezése előtt;
d) időszakosan, az e berendezés fajtájára a jogszabályokban előírt gyakorisággal és
e) bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor az 1. pont 1.13.2. alpont f) alpontjában meghatározott esetekben.”

A jogszabály 1. §-ának (értelmező rendelkezések) 16. pontja szerint:
„közeli felülvizsgálat: a robbanásveszélyes környezetben üzemelő berendezések esetén végzett olyan villamos biztonsági felülvizsgálat, amelynek módszere magában foglalja a szemrevételezés szempontjait, továbbá amely felfedi az olyan hibákat is, amelyek csak a hozzáférést elősegítő eszközök használatával észlelhetők”
A használatbavételt követően rendszeres, időszakos felülvizsgálatot kell végeztetni az üzemeltetőnek (az ingatlan tulajdonosának):

 • legalább 6 havonta részletes felülvizsgálatot kell végezni a fokozott igénybevételnek kitett elemeken potenciálisan robbanásveszélyes környezetben;
 • legalább évente legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő mozgatható (kézi, hordozható vagy szállítható) villamos gyártmányokon;
 • legalább 3 évenként legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésen;
 • legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni:
  • az épületnek nem minősülő műtárgy 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén;
  • a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott általános célú villamos berendezésen, kivéve a lakóépületek villamos berendezését;
 • legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálatot kell végezni a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat szerint lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül;
 • legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése a lakóépületek villamos berendezésén, kivéve, ha bérleménynek nem minősülő lakásról van szó, mert ebben az esetben az időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:
  • fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és
  • 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések;
 • a lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén villamos biztonsági felülvizsgálat végzése bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor, amennyiben a bérbeadás, illetve a tulajdonosváltás időpontjához képest 6 évnél nem régebben elvégzett felülvizsgálatot igazoló ellenőrzési dokumentum (minősítő irat) nem áll rendelkezésre;

Összefoglalóan: lakóépületek lakásaiban 6 évente kell villamos biztonsági felülvizsgálatot végezni – bizonyos kivétellel. Ha azonban bérbeadásra vagy eladásra kerül sor, akkor a bérlőnek vagy az új tulajdonosnak mindenképp át kell adni hat évnél nem régebbi felülvizsgálati jegyzőkönyvet, függetlenül attól, hogy esetleg az időszakos felülvizsgálat elhagyásának feltételei teljesültek.

Ez a korábbi szabályozáshoz képest szigorúbb előírás.

A villamos biztonsági felülvizsgálat szükségességét indokolja, hogy a tulajdonosváltáskor vagy új bérlő beköltözésekor villamos szempontból csak biztonságos ingatlan adható át a vevőnek, bérlőnek. Így, ha bármilyen baleset vagy műszaki probléma adódik, egyértelmű lesz, hogy ki a felelős érte.

A villamos biztonsági felülvizsgálat szabályai

A villamos biztonsági felülvizsgálatra vonatkozóan, számos magyar nemzeti szabvány előírásait kell figyelembe venni [pl. MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (IEC 60364-6:2016) (magyar nyelvű); MSZ HD 60364-6:2016/A12:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (módosítás, angol nyelvű)).

A vizsgálat azt jelenti, hogy a villamos berendezést, a lakóépületben lévő lakás villamos hálózatát, mindenre kiterjedően, az elosztótól a dugaszolóaljzatokon át, a lámpákig ellenőrizni kell, és erről iratot kell készíteni.

A nyilatkozat tartalmáért a felülvizsgáló felelős, ebben rögzíteni kell a feltárt hibákat, azok kijavításának határidejét.
A villamos biztonsági felülvizsgálatot csak arra feljogosított villamos szakember végezheti. Egy lakás esetében három-négy szakember legalább fél napot dolgozik a felülvizsgálat elvégzésekor. Általában egy lakás esetében 50-100 ezer Ft költséggel lehet számolni, illetve kb. 6-10 ezer Ft a lakás négyzetméterére vetített ár. A felülvizsgálat alapján meghatározzák, vannak-e közvetlen életveszélyt jelentő hibák vagy súlyos hibák, milyen munkákat kell elvégezni azonnal, rövid időn belül, illetve a következő felújítás alkalmával. Értelemszerűen a veszélyes, továbbá az azonnali munkák költsége is az eladót, bérbeadót terhelik.

A felülvizsgálati kötelezettség a napelemes rendszerekre is kiterjed, továbbá a felülvizsgálók képzésének körülményei is változtak.