Az online adatszolgáltatás speciális esete

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2020.06.16

Olvasási idő:


Ez a tartalom 1201 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak. Legfrissebb tartalmainkat itt érheti el.

Az Áfa-törvény értelmében az adóalany köteles a termékértékesítéséről és szolgáltatásnyújtásáról számlát kibocsátani. Számla kibocsátása esetén mindig meg kell vizsgálni az adatszolgáltatási kötelezettség fennállását, ami máshogyan alakul, ha a vállalkozás a számlát nem termékértékesítésnek, és nem is szolgáltatásnyújtásnak minősülő gazdasági eseményről állítja ki. A július 1-étől esedékes változások ezen a téren nem hoznak újdonságot.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 159. § (1) bekezdése alapján az adóalany köteles – ha az Áfa tv. másként nem rendelkezik – a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni.

Számla kibocsátása esetén mindig meg kell vizsgálni az adatszolgáltatási kötelezettség fennállását.

Az Áfa tv. 10. számú melléklet 5. pontja alapján az adóalany termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számlákról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege
a) a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja, de az 500 ezer forintot nem éri el, a számla kibocsátását követő 5 naptári napon belül,
b) az 500 ezer forintot eléri vagy meghaladja, a számla kibocsátását követő naptári napon belül számlánként köteles a számla Áfa tv. 169. § szerinti tartalmáról adatot szolgáltatni.

Az idézett jogszabályi rendelkezés nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla esetén akkor írja elő az adatszolgáltatási kötelezettséget, ha a számla termék értékesítését, vagy szolgáltatás nyújtását foglalja magában.

Amennyiben a vállalkozás a számlát nem termékértékesítésnek, nem szolgáltatásnyújtásnak minősülő gazdasági eseményről (pl. a neki járó kártérítésről) adókötelesen állítja ki, és azt nyomdai úton előállított nyomtatvány felhasználásával teszi, akkor az Áfa tv. 10. számú melléklet 5. pontja alapján nem keletkezik adatszolgáltatási kötelezettség.

Még akkor sem, ha a számlában áthárított áfa eléri, vagy meghaladja a 100 ezer forintot.
Természetesen az áfa felszámítására nem volt jogalap. Emiatt az áfa felszámításával kiállított számla mindenképpen korrekcióra szorul.

Az Áfa tv. 10. számú melléklet 7. pontja szerint számla nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával történő módosítása esetén a módosító számlával kapcsolatban adatot kell szolgáltatni, ha a módosítással érintett számlában áthárított áfa eléri, vagy meghaladja a 100 ezer Ft-ot.
Az Áfa tv. 10. számú melléklet 8. pontja alapján számla nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával történő érvénytelenítése esetén az érvénytelenítő számlával kapcsolatban adatot kell szolgáltatni, ha az érvénytelenítéssel érintett számlában áthárított áfa eléri, vagy meghaladja a 100 ezer Ft-ot.
Az Áfa tv. 10. számú melléklet 7-8. pontja az adatszolgáltatási kötelezettséget nem ahhoz köti, hogy a korrekcióval (módosítás, érvénytelenítés) érintett számla termék értékesítését, vagy szolgáltatás nyújtását foglalja magában. Az adatszolgáltatási kötelezettség csupán azon alapul, hogy a korrekcióval érintett számlában áthárított áfa összege elérte, vagy meghaladta-e a 100 ezer Ft-ot.

Az előzőek alapján az Áfa tv. 10. számú melléklet 5., 7-8. pontjának szó szerinti értelmezése alapján a helyzet a következő:
– a korrekcióval érintett számlára vonatkozóan a jogalap nélkül felszámított áfa összegétől függetlenül nincs adatszolgáltatási kötelezettség;
– a korrekciós számla esetében van, ha az eredetileg kiállított számlában jogalap nélkül felszámított áfa összege eléri, vagy meghaladja a 100 ezer Ft-ot.

Az adatszolgáltatás rendszere akkor zárt, ha az vonatkozik az eredeti számlára és az azt korrigáló számlára is. Ezt figyelembe véve az a jogértelmezés ésszerű, hogy az eredeti számlára is vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség, ha az abban felszámított áfa eléri, vagy meghaladja a 100 ezer Ft-ot. Az nem releváns, hogy a számlában foglalt gazdasági esemény az Áfa tv. szerint nem adóztatható, azaz nem minősül sem termékértékesítésnek, sem szolgáltatásnyújtásnak.

2020. július 1-jétől az adatszolgáltatási kötelezettség minden más adóalany részére kiállított számlára, korrekciós számlára vonatkozik, függetlenül attól, hogy a számla milyen összegű áfát tartalmaz, vagy áfát nem foglal magában.
Továbbra is az a jogértelmezés ésszerű, hogy az adatszolgáltatás a más adóalany részére kibocsátott számlára akkor is vonatkozik, ha a számlában foglalt gazdasági esemény az Áfa tv. szerint nem adóztatható, azaz nem minősül sem termékértékesítésnek, sem szolgáltatásnyújtásnak.

Számlázó programmal, online számlázó rendszerrel kiállított számlára eltérő szabályok vonatkoznak.

Az Áfa tv. 10. számú melléklet 6. pontja szerint az adóalany külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon számlánként adatszolgáltatást teljesít a NAV részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kiállított számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja. Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít. Szintén külön jogszabályban meghatározott módon kell elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni azon módosításokról, amikor a módosítást követően éri el vagy haladja meg a 100 ezer forintot a számlában áthárított adó. 
Az Áfa tv. 10. számú melléklet 6. pontja az adatszolgáltatási kötelezettséget a számlázás tényéhez és a számlában áthárított áfa nagyságrendjéhez köti. Az már nem releváns, hogy a számlában foglalt gazdasági esemény az Áfa tv. szerint termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak minősíthető-e, vagy sem.

A korrekciós számlánál az adatszolgáltatási kötelezettség ugyancsak azon alapul, hogy a korrekcióval érintett számlában áthárított áfa összege elérte, vagy meghaladta a 100 ezer Ft-ot. Lényegtelen, hogy a korrekcióval érintett számlában foglalt gazdasági esemény az Áfa tv. szerint termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak minősíthető-e, vagy sem. 

A számlázó programmal, online számlázó rendszerrel kiállított számla esetében a helyzet 2020. július 1-jétől sem változik meg.