A befogadott számlákra vonatkozó adatszolgáltatás

Bonácz Zsolt Dátum Legutoljára frissítve: 2020.01.23

Olvasási idő: 6 perc


Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal! Olvassa el itt!

Egy tavaly év végén megszavazott törvénymódosítás alapján 2020. július 1-jétől, módosul az Áfa tv. 10. számú melléklete, jelentősen megváltoztatva a számlákat érintő adatszolgáltatás előírásait. Az új szabályozás értelmében minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, amelyre az adózó adólevonási jogot gyakorol, függetlenül attól, hogy a számla milyen összegű áthárított áfát tartalmaz. Mutatjuk a további részleteket is!

A számlaadás rejtett buktatóit tárgyaló eddigi írásaink folytatásaként ezúttal a kiállított számlákról való adatszolgáltatás kötelezettségeit illetve annak év közepén esedékes változásait vizsgáljuk.
Az online adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat az Áfa tv. 10. számú melléklete tartalmazza. Az Országgyűlés még tavaly decemberben fogadta el a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvényt (a továbbiakban: Módosító tv.). Ennek keretében 2020. július 1-jétől, valamint 2021. január 1-jétől módosul az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 10. számú melléklete.

A 2020. június 30-ig hatályos szabályozás 

Amennyiben az adóalany az adott számlára adólevonási jogot gyakorol, akkor arra vonatkozóan az áfa bevallás M alnyomtatványán adatszolgáltatásra kötelezett, feltéve, hogy az abban áthárított adó összege a 100 ezer forintot eléri vagy meghaladja.
Az áfa bevallás egyes „M” alnyomtatványainak „02” lapján nem a ténylegesen levont áfát kell feltüntetni, hanem a számlában áthárított áfát. Ha az adózó a levonható adót az előzetesen felszámított adó arányosítása útján határozta meg, vagy annak meghatározott százalékát (telefonszolgáltatás; személygépkocsi üzemeltetését, fenntartását szolgáló szolgáltatás; személygépkocsi bérleti díját terhelő áfa, ha a bérlő nem az általános szabályok szerinti adólevonási szabályok alapján gyakorol adólevonási jogot) vonta le, akkor az adatszolgáltatásban feltüntetendő áthárított adó összege meghaladja a bevallásban levont áfát. 

Példa:
„X” Kft. több személygépkocsit bérel „Y” Kft-től. A felek által megállapított havi bérleti díj 500 eFt + 135 eFt áfa. „X” Kft. az Áfa tv. 124. § (4) bekezdés b) pontját alkalmazva az áthárított áfa 50%-át számolta el levonható adóként.
Bár a levont áfa nem érte el a 100 eFt-ot, de „X” Kft-t adatszolgáltatási kötelezettség terhelte, mivel olyan számlára alapított adólevonási jogot, amelyben az áthárított áfa elérte a 100 eFt-ot.
„X” Kft. áfa bevallásában 67,5 eFt levonható adót számolt el, de az „Y” Kft-re vonatkozó „M” alnyomtatvány „02” lapján 500 eFt adóalapot és 135 eFt áfát köteles feltüntetni. 

Módosító számlával kapcsolatban akkor keletkezik adatszolgáltatási kötelezettség, ha a számlában áthárított adó akár a módosítást megelőzően, akár azt követően, vagy a módosítást megelőzően és azt követően is eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Ebben az esetben az M lapon nyilatkozni kell a módosítással érintett számláról, valamint a módosítás számszaki hatásáról az adóalap és az áthárított adó tekintetében, valamint a módosító számla sorszámáról.
Az adatszolgáltatást abban a bevallásban kell teljesíteni, amelyben a módosító számla alapján a levonható adó korrekcióját elszámolták.

Az M alnyomtatvány „02-K” lapján a módosító számla negatív adóalapját és negatív áfáját kell feltüntetni, függetlenül attól, hogy a számlabefogadó csak a negatív áfa egy részével köteles a levonható adóját csökkenteni.

Példa:
„X” Kft. több személygépkocsit bérel „Y” Kft-től. A felek által megállapított havi bérleti díj 500 eFt + 135 eFt áfa. „X” Kft. az Áfa tv. 124. § (4) bekezdés b) pontját alkalmazva az áthárított áfa 50%-át számolta el levonható adóként.
„X” Kft. „Y” Kft. által kiállított számla alapján a 2019. II. negyedévi áfa bevallásában 67,5 eFt áfát vont le.
A bevallás benyújtását követően „X” Kft. kézhez vette „Y” Kft. által kiállított módosító számlát, amelyen – 200 eFt adóalap és – 54 eFt áfa, valamint – 254 eFt bruttó összeg szerepel.
„Y” Kft. a módosító számlát amiatt állította ki, mert a felek a bérleti díjat a számlázással érintett időszakra vonatkozóan csökkentették, de „X” Kft. a számlázás során ezt figyelmen kívül hagyta.
„X” Kft. a következő áfa bevallásában a levonható adót 27 eFt-tal köteles csökkenteni, de az „Y” Kft-re vonatkozó „M” alnyomtatvány „02-K”-es lapján a módosító számlára való hivatkozással – 200 eFt adóalapot és – 54 eFt áfát köteles feltüntetni. 
Tegyük fel, hogy „Y” Kft. a számla módosítását két lépésben végzi. Kiállít egy érvénytelenítő számlát, majd egy új számlát bocsát ki 300 eFt + 81 eFt áfáról.
Ebben az esetben az érvénytelenítő számlát és az új számlát egyaránt szerepeltetni kell a „02-K” lapon.

Érvénytelenítő számlával kapcsolatban akkor keletkezik adatszolgáltatási kötelezettség, ha a számlában áthárított adó az érvénytelenítést megelőzően eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Ebben az esetben az M lapon nyilatkozni kell az érvénytelenítéssel érintett számláról, valamint az érvénytelenítés számszaki hatásáról az adóalap és az áthárított adó tekintetében, valamint az érvénytelenítő számla sorszámáról.
Az adatszolgáltatást abban a bevallásban kell teljesíteni, amelyben az érvénytelenítő számla alapján a levonható adó korrekcióját elszámolták.
Az M alnyomtatvány „02-K” lapján az érvénytelenítő számla negatív adóalapját és negatív áfáját kell feltüntetni, függetlenül attól, hogy a számlabefogadó csak a negatív áfa egy részével köteles a levonható adóját csökkenteni.

A 2020. július 1-jétől hatályba lépő szabályozás 

Minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, amelyre az adózó adólevonási jogot gyakorol, függetlenül attól, hogy a számla milyen összegű áthárított áfát tartalmaz.
Az adatszolgáltatást abban a bevallásban kell teljesíteni, amelyben a számla alapján levonható adót számolnak el.

Minden olyan módosító számláról adatot kell szolgáltatni, amelyre az adózó adólevonási jogot gyakorol, vagy korábban bevallott, illetve az adott bevallási időszakban elszámolt levonható áfát módosítja, függetlenül attól, hogy a módosítással érintett számla milyen összegű áthárított áfát tartalmaz.
Az adatszolgáltatást abban a bevallásban kell teljesíteni, amelyben a módosító számla alapján levonható adót számolnak el, vagy annak alapján a levonható adót korrigálják.

Minden olyan érvénytelenítő számláról adatot kell szolgáltatni, amely alapján a korábban bevallott, illetve az adott bevallási időszakban elszámolt levonható áfát módosítják, függetlenül attól, hogy az érvénytelenítéssel érintett számla milyen összegű áthárított áfát tartalmaz.
Az adatszolgáltatást abban a bevallásban kell teljesíteni, amelyben az érvénytelenítő számla alapján a levonható adót korrigálják.

2020. június 30-ig az előleg beszámítását tartalmazó, befogadott végszámla esetében a teljes adóalapot és az azt terhelő áfát kell jelenteni az adóhatóság felé, feltéve, hogy a végszámlában áthárított áfa eléri, vagy meghaladja a 100 ezer forintot, és arra az adózó adólevonási jogot alapít.

2020. július 1-jétől az előleg beszámítását tartalmazó végszámla tekintetében a különbözetről kell adatot szolgáltatni, feltéve, hogy a végszámlára az adózó adólevonási jogot alapított, függetlenül a végszámlában áthárított adó összegszerűségétől.

Példa
„A” Kft. 2 000 eFt + 27% áfa vételár fejében termékeket értékesített „B” Kft. részére.
„A” Kft. 635 eFt előleget kapott „B” Kft-től. 

Megnevezés

M alnyomtatvány „02” lapjának tartalma

a végszámlával kapcsolatban

2020. június 30-ig

2020. július 1-jétől

Adóalap

2.000 eFt

1.500 eFt

Áthárított áfa

540 eFt

405 eFt

Az előlegszámlával kapcsolatos adatszolgáltatás tartalma nem változik 2020. július 1-jétől, a jelentendő adóalap 500 eFt, a jelentendő áfa 135 eFt.

Az adózó adólevonási jogot alapíthat olyan számla alapján is, amelyet a pénzforgalmi adózás szabályai szerint adózó bocsátott ki. Az adólevonási jogot abban az időpontban és olyan mértékben lehet gyakorolni, amikor és amilyen összegben a számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége keletkezik.
Továbbra is az áfa bevallás M alnyomtatványán az adatszolgáltatást egyszer, és abban a bevallásban kell megtenni, amelyben a számla alapján első ízben adólevonási jogot gyakorolnak.
Pénzforgalmi adózást választó adóalanynak termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén az M alnyomtatványon az adatszolgáltatást ugyanazon számláról csak egyszer, abban a bevallásban kell teljesítenie, amelyben ezen számla alapján első alkalommal adólevonási jogot érvényesít.

Átmeneti rendelkezés

A 2020. június 30. napján hatályos szabályokat kell alkalmazni azon számla esetén, amely alapján az adóalany 2020. június 30. napját magában foglaló adómegállapítási időszakban gyakorol levonási jogot. A 2020. június 30. napján hatályos szabályokat kell alkalmazni azon számlával egy tekintet alá eső okirat (módosító, érvénytelenítő számla) esetén, amely alapján az adóalany a levonható adót 2020. június 30. napját magában foglaló adómegállapítási időszakban módosítja.
Az adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából nem releváns, hogy az adólevonási jog 2020. július 1-je előtt nyílt meg.

Ha az adózó havi áfa bevallásra kötelezett, akkor a 2020. július havi bevallásban elszámolt levonható adó tárgyi feltételét képező számlákkal kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy a számla milyen összegű áthárított áfát tartalmaz.

Amennyiben az adózó havi áfa bevallásra kötelezett, akkor a 2020. július havi bevallásban figyelembe vett, befogadott módosító, érvénytelenítő számlákkal összefüggésben adatszolgáltatási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy a módosítással, érvénytelenítéssel érintett számla milyen összegű áthárított áfát tartalmaz.
Ha az adózó negyedéves áfa bevallásra kötelezett, akkor a 2020. III. negyedévi bevallásban elszámolt levonható adó tárgyi feltételét képező számlákkal kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy a számla milyen összegű áthárított áfát tartalmaz.
Amennyiben az adózó negyedéves áfa bevallásra kötelezett, akkor a 2020. III. negyedévi bevallásban figyelembe vett, befogadott módosító, érvénytelenítő számlákkal összefüggésben adatszolgáltatási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy a módosítással, érvénytelenítéssel érintett számla milyen összegű áthárított áfát tartalmaz.
Ha az adózó 2020-ra éves bevallás benyújtására kötelezett, akkor a 2020. június 30. napján hatályos szabályokat köteles alkalmazni mindazon számla esetében, amelyre bevallásában adólevonási jogot gyakorol. Továbbá minden számlával egy tekintet alá eső okiratról (módosító, érvénytelenítő számla), amelyre adólevonási jogot alapít, vagy azzal korábbi, illetve 2020. évi bevallásában levont áfát korrigálja.
 

Az eÁFA M2M rendszer bevezetése forradalmi lépés az adózási folyamatokban. A digitalizáció révén a NAV új, könnyen használható eszközöket kínál az adózóknak, segítve őket az áfa-bevallások pontosabb és gyorsabb elkészítésében, minimalizálva a hibalehetőségeket és növelve az átláthatóságot. A digitális átalakulás új kihívások elé állítja az adózókat. Kattintson ide, és tájékozódjon részletesen az eÁFA rendszer előnyeiről a Menedzser Praxis Adó és Tb Különszámában!