21/2006. (V. 18.) IM rendelet
a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. §
(1)
A cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jogszabályban meghatározott elektronikus kérelem formájában (a továbbiakban: nyomtatványon) kell előterjeszteni. A bejegyzési kérelmet és az ahhoz csatolt elektronikus úton létrejött vagy jogi képviselő által elektronikus okirattá alakított mellékleteket minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.
(2)
A nyomtatványok tartalmi elemeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3)
A nyomtatványokon az egyes rovatokat arab szám jelöli.
(4)
A bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon
a)
a székhely- vagy lakóhelyadatot a következő bontásban kell szerepeltetni:
aa)
országkód,
ab)
irányítószám,
ac)
város/község, kerület,
ad)
közterület neve, közterület jellege (út, utca, tér stb.),
ae)
házszám / helyrajzi szám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó;
b)
időpontot kizárólag számmal, a következő bontásban lehet megadni: évszám (négy számkarakter), hónap (két számkarakter), nap (két számkarakter).
(5)
Külföldi székhely vagy lakóhely esetén a (4) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti adatot szükség szerint kell kitölteni.
1/A. §
(1)
A létesítő okirat a 4-12. számú melléklet szerinti szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető
a)
a közkereseti társaság,
b)
a betéti társaság,
c)
a korlátolt felelősségű társaság,
d)
a zártkörűen működő részvénytársaság,
e)
az egyéni cég,
f)
a végrehajtói iroda
alapítása során.
(2)
A kitöltés során a szerződésmintából rendelkezéseket, szerződéses pontokat abban az esetben sem lehet elhagyni, ha annak kitöltése a cég esetén nem szükséges.
(3)
A szerződésminta csak abban a részében és csak olyan adatra vonatkozóan bővíthető, amelyet a szerződésminta kifejezetten lehetővé tesz. A szerződésminta egyebekben nem bővíthető.
(4)
A korlátolt felelősségű társaság online alapítás esetén is elkészítheti a létesítő okiratát e rendelet szerinti szerződésminta (minta) megfelelő kitöltésével.
2. §
(1)
A bejegyzést kérőnek a cégbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatvány első - általános - részében a Ctv. 24-25. §-ában, valamint 30-31. §-ában meghatározottak közül azokat az adatokat kell feltüntetnie, amelyekkel nem a cégbíróság egészíti ki hivatalból a cégjegyzéket. A bejegyzési nyomtatványon azt is fel kell tüntetni, ha a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült.
(2)
A nyomtatvány második részében a bejegyzést kérőnek a választott cégformától függő adatokat kell a megfelelő rovatokban feltüntetnie (Ctv. 27-29. §),
(3)
Ha az összes adat feltüntetésére a megfelelő rovat nem tartalmaz elegendő helyet, a további adatokat ugyanazon rovatszám alatt, a következő alszámmal megjelölve a kiegészítő lapon kell folytatólagosan feltüntetni. Amennyiben a cégbejegyzési kérelem kitöltését segítő számítógépes program ezt lehetővé teszi, a rovat kiegészítése - a bejegyzést kérő választása szerint - kiegészítő lapon vagy a rovat további alszámmal történő megnyitásával történhet.
(4)
A nyomtatványon az értéket, mennyiséget vagy egyéb számszerű adatot számmal és betűvel is ki kell írni.
(5)
Székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely megjelölése esetén utca, illetve házszám hiányában a nyomtatványon a házszám helyén a helyrajzi számot kell feltüntetni.
(6)
Magyarországi székhely (telephely, fióktelep) vagy lakóhely esetén a közterület elnevezését rövidítés használata nélkül, a közterület jellegét a lakcímnyilvántartás szerint kell megjelölni, rövidítés használata nélkül. Helyrajzi számot tartalmazó címet a „hrsz.” megjelölés valamint ezt követően a helyrajzi szám alfanumerikus feltüntetésével kell megadni.
(7)
A nyomtatványban a céginformációs szolgálat honlapján közzétett sémadefiníció használható.
3. §
A kiskorú tag (tulajdonos) törvényes képviselőjére [Ctv. 25. § k) pont], valamint a külföldi személy kézbesítési megbízottjára [Ctv. 25. § l) pont] vonatkozó adatokat a nyomtatványhoz kapcsolódó pótlapon kell feltüntetni.
4. §
(1)
A cég jogi képviselőjére vonatkozó adatokat, aláírásának, a mellékletek fajtánként részletezett számának, az illeték megfizetésének stb. helyét a nyomtatványon elkülönített rész tartalmazza.
(2)
A Ctv. 1. számú melléklete I. részének 12. pontja alapján az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat a cégbejegyzési kérelem 1. számú mellékletének minősül, az a céginformációs szolgálat honlapján kerül közzétételre.
5. §
(1)
A cég jegyzett tőkéjét [Ctv. 24. § (1) bekezdés f) pont] minden esetben egész számra kerekítve kell meghatározni.
(2)
A Cégbejegyzési kérelem nyomtatványának általános részében a cég főtevékenységét (tevékenységi köreit) a KSH által kiadott mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerint kell felsorolni, a szám után feltüntetve a KSH közleményben szereplő évszámot (annak utolsó két számjegyét) is. Ha a bejegyzést kérő a nyomtatványon több tevékenységi kört is feltüntet, a nyomtatványon, illetve a tevékenységre vonatkozó cégjegyzékrovatban első helyen a cég főtevékenységének kell szerepelnie.
(3)
Ha a nyomtatványon bejegyezni kívánt külföldi természetes személy vagy - adóregisztrációs eljárás alá eső - külföldi szervezet kerül feltüntetésre, az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezés esetén a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon az állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító számot kell feltüntetni. Az állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító szám hiányában a külföldinek az illetősége szerinti államban kiadott, bármely közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számot kell feltüntetnie. Ha a külföldi illetősége szerinti államban közteherviseléssel kapcsolatos azonosító számmal nem rendelkezik, erre a kérelemben utalni kell. Azon személy esetében, akinél az adóazonosító jel megadására a természetes személyek nyilvántartásából történő adatigénylés miatt van szükség, az állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító jel hiányában a nyomtatványon jelölni kell, hogy magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik.
(3a)
Amennyiben a cég tagja, tulajdonosa a Magyar Állam, a cégjegyzékbe bejegyzett (bejegyezni kívánt) tag adóazonosító száma helyett a tulajdonosi joggyakorló adóazonosító számát kell feltüntetni.
(4)
Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványon a cégjegyzékbe bejegyezni kért természetes személy adataiban a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolandó okiratok aláírása és a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtásának napja között olyan változás történik, amely már a természetes személyek nyilvántartásában [Ctv. 38. § (2) bekezdés] is átvezetésre került, akkor a nyomtatványon a megváltozott adatot kell szerepeltetni.
6. §
(1)
A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cégbírósági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének [Ctv. 24. § (6) bekezdés] azt követően köteles eleget tenni, hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegyzett cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése előtt pedig a bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történő benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalmi rendelkezéseknek megfelelően igazolta.
(2)
A pénzügyi intézménynek a cégek pénzforgalmi számláinak cégenként külön-külön, a cég cégjegyzékszámára való hivatkozással történő, cégszerű aláírással ellátott bejelentése során közölnie kell a számla megnyitásának, illetve megszűnésének időpontját is.
7. §
A Ctv. 25. §-ának j) pontjával összefüggésben a nyomtatványon az illetékes kamara (kar) megnevezését, valamint a bejegyzést kérő kamara (kar)i azonosító számát kell feltüntetni.
7/A. §
(1)
A cég az elektronikus kézbesítési címét [Ctv. 24. § (1) bekezdés m) pont] a cég elektronikus elérhetőségére vonatkozó rovatban adja meg, jelölve egyben azt a tényt, hogy a megadott e-mail címen biztosítja az elektronikus úton megküldött hivatalos iratok átvételét.
(2)
A cég az elektronikus kézbesítési címén túl egy további e-mail címet [Ctv. 25. § (1) bekezdés e) pont] is megadhat.
8. §
(1)
A korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság, valamint a zártkörűen működő európai részvénytársaság esetén, ha a tag (részvényes) szavazati jogának mértéke az 50%-ot meghaladja vagy a tag (részvényes) minősített többségű befolyással rendelkezik [Ctv. 27. § (3) bekezdés a) pont, (4) bekezdés bc) pont, 28. § (2) bekezdés bc) pont] a nyomtatványon fel kell tüntetni a részesedést szerző nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, és a többségi (minősített többségi) szavazati jog fennállásának tényét. A nyomtatványon e rovatot cégalapítás esetén is ki kell tölteni.
(1a)
Ha a korlátolt felelősségű társaság törzsbetétének több tulajdonosa van [Ctv. 27. § (3) bekezdés e) pont], a közös tulajdonú üzletrész esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni, hogy a tulajdonosokat közös képviselő képviseli. A tulajdonosok adatait külön rovatban kell kitölteni.
(2)
A cégbíróság a cég közhasznú szervezeti jogállását akkor jegyzi be a cégjegyzékbe, ha a cég a közhasznú jogállás megszerzésének feltételeit szabályozó jogszabályban foglalt követelményeket teljesíti.
(3)
Egyesülés esetén a nyomtatványon fel kell tüntetni a tag tagsági jogviszonya kezdetének és megszűnésének időpontját is.
(4)
Ha vállalat adatai változásának bejegyzését kérik, az adott cégformára irányadó adatként fel kell tüntetni a vállalat típusát és a vállalat irányítási formáját.
(5)
Ha a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének cégbejegyzését kérik a Ctv. 29. §-ában foglaltak alapján, a cégbejegyzési kérelem általános adatokat tartalmazó részében a cégformát az 1. rovatban, az európai gazdasági egyesülés nevét „magyarországi telephelye” toldattal a 2. rovatban, a telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az 5. rovatban, a telephelyet létesítő okirat keltét a 8. rovatban, a telephely főtevékenységét a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat pedig a 13. rovatban kell feltüntetni. Az európai gazdasági egyesülés szükség szerint feltüntetendő rövidített elnevezését és idegen nyelvű elnevezését az általános adatok 3., illetve 4. rovatában kell szerepeltetni. Az általános adatok többi rovatát a telephely esetén nem kell kitölteni. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés elnevezését, székhelyét, a nyilvántartását végző hatóságot és a nyilvántartási számot, az egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját a telephely külön adatlapján kell bejelenteni.
(6)
Ha az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a vállalatcsoport létrehozását a cégbíróságnak bejelenti, a cégbíróság az elismert vállalatcsoportként való működés tényét hivatalból jegyzi be a többi érintett cég (ellenőrzött cég) cégjegyzékébe.
8/A. §
Amennyiben a cégbejegyzési kérelemhez csatolják a cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, a melléklet elnevezése „hiteles cégaláírási nyilatkozat” vagy „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta” lehet azzal, hogy a melléklet elnevezésében a képviselő neve is feltüntetésre kerülhet. Egy melléklet csupán egy képviselő nyilatkozatát tartalmazhatja.
9. §
(1)
A cégbíróság által a cégbejegyzési kérelem benyújtásakor megállapított cégjegyzékszám [Ctv. 44. § (1) bekezdés] 10 számjegyű. Az első két szám a cégbíróság helyét (a vármegyét) jelöli, a második két szám a cég formájára utal, a további hat szám pedig sorszámként szolgál. A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2)
A cég európai egyedi azonosítója (EUID) az alábbi, egymást követő elemekből áll:
a)
rövidített országkód (HU);
b)
a cégnyilvántartás azonosítója (OCCSZ);
c)
a cég cégjegyzékszáma.
(3)
A cég cégjegyzékszámának változása együtt jár az EUID változásával is.
(4)
Ha a nyomtatványon a magyar cég adatai közül a cég EUID-ja nem vagy hibásan kerül feltüntetésre, a cégbíróság a kérelem adatainak a cégjegyzékben történő rögzítésekor - külön felhívás nélkül - a hibát vagy hiányosságot hivatalból javítja, illetve pótolja.
10. §
(1)
Ha e rendelet eltérő szabályozást nem állapít meg, a cégalapítás bejelentésére vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók a változás bejegyzése iránti kérelem benyújtása esetén is.
(2)
A változásbejegyzési kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványon nem tüntethető fel az a tény, hogy a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült, a szerződésminta alkalmazása ebben az esetben eljárási jogkövetkezménnyel nem bír.
(2a)
A szerződésminta szövege változásbejegyzési eljárásban is használható a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elkészítése során. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratra vonatkozó szabályoknak megfelelően a létesítő okirat tartalmában történt változást ebben az esetben is egyértelmű módon kell jelölni, akkor is, ha az e rendelet szerinti szerződésminta szövegének cégjegyzékadatot nem érintő részére vonatkozik.
(3)
A változásbejegyzési kérelmet tartalmazó nyomtatványon fel kell tüntetni a cég nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát is.
(4)
A nyomtatványon fel kell tüntetni a bejegyzett adatot annak rovatszámával és alszámával együtt, és jelölni kell, hogy ezen adat törlését kérik. A rovat következő új alszáma alatt kell szerepeltetni a bejegyezni kért új adatot. Jogszabályban meghatározott esetben a változás időpontját is meg lehet jelölni.
(4a)
A kérelmet a céginformációs szolgálat visszaküldi [Ctv. 38/A. § (1) bekezdés] abban az esetben is, ha a kérelemben megjelölt adat változásának bejegyezni kért időpontja harminc nappal - átalakulás, egyesülés, szétválás esetén kilencven nappal - későbbi, mint a kérelem benyújtásának napja, ideértve azt az esetet is, ha a cég a kérelemben több adat változását is bejelenti, és abban olyan adat is van, amelynek a bejegyezni kért változási időpontja nem felel meg az előírásnak.
(5)
A jogi képviselő a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a Ctv. 51. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett feltünteti az okirat aláírásának időpontját és a létesítő okiratból törölt rendelkezések létesítő okiratbeli korábbi helyét is. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot olyan módon kell megszerkeszteni, hogy egyértelműen megkülönböztethető legyen az új vagy módosított szövegrész a változatlan szövegrészektől. Minden esetben ilyen szerkesztési módnak minősül a szövegkiemelő szövegszerkesztő eszközök, illetve lábjegyzet alkalmazása.
(6)
Ha a változás cégjegyzékbe történő bejegyzésére elektronikus úton, automatikusan kerül sor, a cégbíróság - a 6. §-ban foglalt eset kivételével - a cégbizonyítvány megküldésével értesíti a céget a változás bejegyzésének tényéről.
(7)
A cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásakor az állami adóhatóság elektronikus értesítése alapján a cégjegyzékben - a változás időpontjaként - feltüntetésre kerül a tevékenység megkezdésének, illetve a tevékenység végzése megszűnésének időpontja is.
(8)
A cég adatában bekövetkező változás más cég fennálló cégjegyzékadataiban történő automatikus átvezetésére [Ctv. 23. § (2) bekezdés] az adat változásának bejegyzésével, ha a cég által megadott változás időpontja a bejegyzést követő időpont, akkor az adatváltozás napjával kerül sor.
(10)
Ha a cég a cégjegyzékből jogutód nélkül kerül törlésre, és a törölt cég más cég fennálló cégjegyzékadatai között mint a Ctv. 24. § (1) bekezdés h) pontja szerinti személy szerepel, a törölt céget a cégbíróság automatikus végzéssel törli a cégjegyzékből. Más esetben az informatikai rendszer csupán jelzi a cégbíróság számára a cég törlésének tényét.
11. §
(1)
A cég elleni bírósági végrehajtás elrendelése esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés i) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a végrehajtást elrendelő bíróságot, a bírósági végrehajtási ügy bírósági ügyszámát (lajstromszám), valamint a bírósági végrehajtás elrendelésének időpontját.
(2)
Ha az (1) bekezdés szerinti bírósági végrehajtás biztosítási intézkedés, a cégjegyzékben annak is szerepelnie kell, ha az a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 193/A. §-án alapul, illetve annak is, ha az a Vht. 202. §-a szerinti bűnügyi zárlat.
(3)
Ha a cég ellen a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság zár alá vételt rendelt el, a cégjegyzékben az elrendelő bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőeljárás ügyszámát és a zár alá vételt elrendelő határozat keltét kell feltüntetni.
(3a)
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 327. § (5) bekezdése szerinti esetben a zár alá vétel elrendelése esetében az ügyészség vagy a nyomozó hatóság, illetve a bíróság döntésével kapcsolatos, a (3) bekezdésben meghatározott adatokat is fel kell tüntetni.
(4)
Ha a cég ellen közigazgatási végrehajtást rendeltek el, a végrehajtást elrendelő közigazgatási szerv megnevezését, a végrehajtást elrendelő határozat számát és a végrehajtás elrendelésének időpontját kell feltüntetni a cégjegyzékben. Ha a közigazgatási végrehajtás foganatosítása végrehajtható okirat kiállítása nélkül indult meg, a végrehajtást foganatosító hatóság nevét, a végrehajtási ügy számát és a végrehajtás megkezdéséről szóló értesítés kiállításának időpontját kell a cégjegyzékben feltüntetni.
(5)
Ha a cég tagja vagyoni részesedésének bírósági vagy közigazgatási végrehajtás során történő zár alá vételére vagy lefoglalására kerül sor [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont] a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cégjegyzéknek a tagra vonatkozó rovatszámát, a végrehajtást foganatosító hatóság megnevezését, a végrehajtási (közigazgatási végrehajtási) ügy számát, valamint a vagyoni részesedés zár alá vételének vagy lefoglalásának időpontját.
(5a)
Ha a cég tagja vagyoni részesedésének vonatkozásában történik bejegyzés, és a cégjegyzék a tagra vonatkozó adatot nem tartja nyilván, a cégjegyzékben a tagra vonatkozó alrovatszám helyett a cég tagjának az elektronikus űrlapon megadott nevét kell feltüntetni.
(6)
Ha a cég tagja vagyoni részesedése vonatkozásában a büntetőeljárás során biztosítási intézkedést alkalmaznak, vagy zár alá vételt rendelnek el [Ctv. 26. § (1) bekezdés j) pont], a (2)-(3a) bekezdés megfelelő alkalmazásával kell eljárni.
(7)
Ha a cég egyszerűsített végelszámolásáról határozott, és erről az állami adó- és vámhatóság értesíti a cégbíróságot, a Ctv. 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti bejegyzés során végelszámoló bejegyzésére nem kerül sor, a cégjegyzék azonban - az állami adó- és vámhatóság értesítése alapján - az egyszerűsített végelszámolás tényét feltünteti.
(8)
Az egyszerűsített végelszámolás esetén használható mintaokiratokat a 13-18. számú melléklet tartalmazza.
(9)
Egyszerűsített végelszámolás esetén a cég az egyszerűsített végelszámolás befejezésével összefüggő okiratokat a személyre szabott ügyintézési felület útján és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés d) pontja szerinti dokumentumhitelesítéssel küldheti meg a cégbírósághoz.
12. §
A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén (Ctv. 54. §) az új székhely bejegyzése során a cégjegyzékben fel kell tüntetni a cég korábbi cégjegyzékszámát, valamint azt a cégbíróságot, amelyik a céget a székhelyének áthelyezését megelőzően nyilvántartotta.
13. §
(1)
A cég jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás befejezésére vonatkozó cégjegyzék rovatban a bíróság feltünteti azt is, ha az eljárás nem a cég megszűnésével fejeződött be.
(2)
Ha a végelszámoló az egyszerűsített végelszámolásról köteles áttérni az általános szabályok szerint folyó végelszámolásra [Ctv. 114. § (3)-(5) bekezdés] az ezzel összefüggő változásbejegyzési kérelemben (nyomtatványon), illetve ennek alapján a cégjegyzékben ezt a tényt fel kell tüntetni.
(3)
Ha a cég az átalakulása során az átalakulás időpontját meghatározza [Ctv. 57. § (2) bekezdés], a jogelőd cég (cégek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni azt az időpontot, amely a jogutód cég (cégek) cégjegyzékében az átalakulás időpontjaként szerepel.
(4)
Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a jogelőd és a jogutód cég(ek) cégjegyzékében is fel kell tüntetni, hogy átalakulásra, egyesülésre (beolvadás, összeolvadás) vagy szétválásra (kiválás, különválás) került sor. A cégjegyzék tartalmazza azt is, ha tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesülésére került sor.
14. §
(1)
A közös vállalat cégjegyzékében bekövetkező változásokat, ideértve a tagok neve (cége), lakóhelye (székhelye) változását, valamint a csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását [a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 116. § (1) bekezdés], a cégbíróságnak e rendelet 1. számú melléklete szerinti változásbejegyzési nyomtatvány kitöltésével kell bejelenteni.
(2)
Ha a cégbíróság a közjegyzői irodát, illetve a végrehajtói irodát a cégjegyzékből törölte, erről elektronikus úton értesíti a közjegyzői kamara területi elnökségét, illetve értesíti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart a kamarai, illetve kari nyilvántartásból való törlés céljából.
14/A. §
(1)
A céginformációs szolgálat a Ctv. 38/A. § (1) bekezdésében foglalt adatellenőrzés során a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelemben - az informatikai ellenőrzéssel egyidejűleg - az alábbi adatok ellenőrzését végzi el:
a)
székhely, telephely, fióktelep (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: székhely),
b)
a vezető tisztségviselő, illetve a képviseletre jogosult cégjegyzékbe bejegyzendő adatai,
c)
a cégjegyzékbe bejegyzendő személyek (természetes személy, jogi személy, egyéb szervezet) adatai,
d)
főtevékenység és további tevékenységi kör(ök),
e)
korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság esetén a cégformára előírt jegyzett tőke minimumra vonatkozó előírás,
f)
az áfaalanyiságra, illetve az áfaadózási módra vonatkozó, továbbá egyéb adóhatóság felé tett nyilatkozat.
(2)
A céginformációs szolgálat megvizsgálja
a)
a bejegyzési és változásbejegyzési kérelem nyomtatványában (nyomtatványban) kitöltendő adat hiánytalan és pontos kitöltését,
b)
a cégjegyzékbe bejegyzendő magyarországi címnek (székhely, lakcím) a 2. § (6) bekezdésében, továbbá az irányítószámnak és a településnek az egyetemes postai szolgáltató által közzétett települési irányítószámokat tartalmazó adatbázisában foglaltaknak megfelelő megadását,
c)
a nyomtatványban megadott, az állami adó- és vámhatóság által kiadott adóazonosító számnak az azonosító számok képzésére vonatkozó szabályokkal való összhangját,
d)
a nyomtatványban megadott, már a cégjegyzékben szereplő cégnek a cégjegyzékbe bejegyzett adataival való egyezőségét,
e)
a bejegyzendő természetes személyek adatainak a természetes személyek nyilvántartásában szereplő adataival való egyezőségét,
f)
a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhely vagy lakóhely esetén az ISO 3166-1 szabvány szerinti kétbetűs országkódok feltüntetését,
g)
a cégjegyzékbe bejegyzendő külföldi székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező személy esetén azt, hogy a nyomtatvány tartalmaz-e kézbesítési megbízottat,
h)
a cég bejegyzendő főtevékenységének és további tevékenységi körének (köreinek) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) szóló tájékoztatóban foglaltak megjelölésének megfelelőségét,
i)
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 16. §-a szerinti nyilatkozat kitöltésének konzisztenciáját,
j)
a nyomtatványban feltüntetett jegyzett tőke pénznemének az ISO 4217 szabványnak való megfelelőségét,
k)
a nyomtatványban forintban megadott jegyzett tőke összegnek a törvényben előírt tőkeminimumnak való megfelelőségét,
l)
változásbejegyzés esetén a nyomtatványban megadott adatváltozások időpontjának a megfelelőségét,
m)
a nyomtatványban megadott EUID-nak az ISO 6523 szabványnak, illetve a Bizottságnak a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló, 2015. június 8-i (EU) 2015/884 végrehajtási rendeletének való megfelelőségét.
(3)
Ha a nyomtatvány nem tartalmazza megfelelően a (2) bekezdés szerinti adatokat, a céginformációs szolgálat a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet a hiba vagy hiányosság megjelölésével küldi vissza a jogi képviselőnek.
(4)
A céginformációs szolgálat a (2) bekezdés szerinti ellenőrzési szempontokat, valamint az ellenőrzés alapjául szolgáló adatbázisok vagy algoritmusok elérhetőségét a honlapján közzéteszi. Az adatbázisok vagy algoritmusok változásáról az azt megállapító szervezet haladéktalanul értesíti a céginformációs szolgálatot.
14/B. §
A céginformációs szolgálat elvégzi a Ctv. 38. §-a, 53. §-a és 131/K. §-a szerinti adatigénylés eredményeként kapott adatokon a cégjegyzék egységes megjelenítése érdekében szükséges formai átalakításokat.
14/C. §
(1)
A nyomtatványban feltüntetett természetes személyek adataiban érdemi hiba állapítható meg, ha a természetes személyek nyilvántartásából igényelt adatokkal való összevetés alapján megállapítható, hogy a nyomtatványban megadott
a)
születési időpontban legalább egy számjegy hibás, illetve
b)
anyja neve adatban legalább egy betű eltérés van, illetve
c)
a természetes személy nevében legalább egy betű eltérés van.
(2)
Ha a természetes személy azonosítására azért nem kerülhet sor, mert a természetes személyek nyilvántartása több személyt is azonos adatokkal tart nyilván, vagy mert a külföldi természetes személy magyarországi lakóhellyel rendelkezik, de magyar adóazonosító jellel nem, a céginformációs szolgálat a kérelmet nem küldi vissza a jogi képviselőnek, azonban az azonosítás sikertelenségéről és a kapcsolati kód képzésének elmaradásáról tájékoztatja a cégbíróságot.
(3)
A cégnyilvántartásban már szereplő cég adatait tartalmazó nyomtatvány esetén a megadott cégnév, illetve cégjegyzékszám bármely hibája miatt a céginformációs szolgálat a kérelmet visszaküldi.
(4)
A céginformációs szolgálat a kérelmet visszaküldi, ha a nyomtatványban megadott adóazonosító számban legalább egy számjegy hibás.
(5)
A céginformációs szolgálat a kérelmet visszaküldi, ha a nyomtatványban megadott magyarországi címben
a)
az irányítószámban legalább egy számjegy hibás, illetve
b)
a város/község adatban legalább egy betű eltérés van.
(6)
A céginformációs szolgálat a kérelmet a felszámolóbiztosként bejegyzett vagy bejegyezni kívánt személyhez tartozó címadat [Ctv. 24. § (7) bekezdés] hibája miatt nem küldi vissza, ha a nyomtatványban megadott cím egésze eltér a természetes személyek nyilvántartásában nyilvántartott lakcímtől.
(7)
Ha a kérelem visszaküldésének esete nem áll fenn, a kérelem a helyes adattal kerül előszerkesztésre, azonban az informatikai rendszer jelzi azt, ha eltérés áll fenn a kérelem nyomtatványában megadott adat és az előszerkesztett adat között.
14/D. §
A még nem hatályos adat bejegyzéséről hozott cégbírósági végzés közzétételére az általános szabályok [Ctv. 20. §] szerint kerül sor.
15. §
(1)
A névfoglalás iránti elektronikus kérelem (Ctv. 6. §) esetén az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45. §-ának (3b) bekezdése szerinti illetéket kell fizetni. Az illeték megfizetésére a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdésében foglaltak irányadók.
(2)
A névfoglalás iránti kérelemben legfeljebb 5 név (rövidített név) tüntethető fel. A cégbíróság ezek közül azt a nevet foglalja le, amelyik a kérelmező által felállított sorrendben elsőként felel meg a Ctv. 6. §-ának (2) bekezdésében foglalt követelménynek.
(3)
A névfoglalás iránti kérelemben meg kell jelölni a cég tervezett székhelyét. A kérelem elbírálására e székhely szerinti cégbíróság az illetékes. A névfoglalás érvényességét nem érinti, ha a cég bejegyzésére irányuló kérelemben a cég a névfoglalási kérelemben szereplő székhelytől eltérő székhelyet jelöl meg. A névfoglalási kérelemre vonatkozó nyomtatvány mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4)
A Ctv. 6. §-ának (3) bekezdésében megjelölt cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartása nem különül el a cégnyilvántartási rendszertől, ezért a lefoglalt cégnév bejegyzésével egyidejűleg a cégbíróság a cégnév mellett feltünteti a névfoglalás tényét.
(5)
A bejegyzési kérelemben fel kell tüntetni, ha a cég névfoglalással élt. A cégbíróság a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemről hozott jogerős határozatával egyidejűleg a bejegyzés elrendelése esetén a cégnév mellől törli a névfoglalás tényét. A bejegyzési kérelem visszavonása vagy elutasítása esetén - a Ctv. 45. §-ának (5) bekezdésében foglalt kivétellel - a lefoglalt cégnév törlésére is sor kerül.
(6)
A cégbíróság a névfoglalást elektronikus úton automatikusan törli, ha a bejegyzési kérelem benyújtása a névfoglalás bejegyzésétől számított 60 napon belül nem történt meg.
(7)
A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meghosszabbodik, amennyiben a (6) bekezdésben meghatározott 60 napos határidő lejárt, a bejegyzési kérelmet elutasították, de a bejegyzést kérő a bejegyzés iránti kérelmet ismételten benyújtja.
16. §
(1)
A bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti, a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti, illetve a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég szervei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítás esetén [Ctv. 26. § (1) bekezdés f)-h) pont] a cégjegyzék tartalmazza a perben eljáró bíróság megnevezését és a per ügyszámát is.
(2)
A Ctv. 26. §-a (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott esetben a cégjegyzékben az is feltüntetésre kerül, ha a perben eljáró bíróság a felülvizsgálni kért határozat végrehajtását felfüggesztette.
16/A. §
A Ctv. 9/D. § (4) bekezdés szerinti automatikus végzést a cégbíróság az érintett cég az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hivatalos elérhetőségére [Ctv. 24. § (1) bekezdés n) pont] kézbesíti.
17. §
Ha a törvényességi felügyeleti eljárás során megállapítást nyer, hogy a Ctv. 89. §-ában foglalt feltételek fennállnak, tehát a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minősül vagy kézbesítési megbízottja nem fellelhető, a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást a Ctv. VII. Fejezetének 5. Címében foglaltak szerint hivatalból folytatja tovább, akkor is, ha a törvényességi felügyeleti eljárás kérelemre indult. A kérelmező felmerült költségeinek viseléséről a bíróság a megszüntetési eljárást elrendelő határozatában dönt.
17/A. §
(1)
A cégbíróság a kérelem érkeztetésekor - az informatikai rendszer útján, automatikusan - megvizsgálja a kérelemben feltüntetett természetes személyek és szervezetek tekintetében azt, hogy szerepelnek-e az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozataiban.
(2)
A cégbíróság informatikai rendszere az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot az ENSZ és az Európai Unió honlapján közzétett adatok alapján folytatja le.
(3)
Amennyiben a kérelemben olyan természetes személy vagy szervezet került feltüntetésre, akinek valamely közzétett azonosító adata megegyezik a (2) bekezdés szerint közzétett személyek (szervezetek) adataival, a cégbíróság eleget tesz a Ctv. 85. §-ában, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséhez és megakadályozásához kapcsolódó külön törvényekben előírt kötelezettségeknek.
(4)
A cégbíróság - informatikai rendszere útján - a (2) bekezdés szerint közzétett adatok változása esetén az új személyek (természetes személy vagy szervezet) adatait a változásról való tudomásszerzést követő 5 munkanapon belül összeveti a cégjegyzék hatályos adataival, és szükség szerint a (3) bekezdés szerint jár el.
18. §
A cégiratokról a cégbíróság a cégjegyzék részét képező számítógépes nyilvántartást vezet. Az iratjegyzék tartalmazza:
a)
a kezdő irat megnevezését, érkezésének időpontját,
b)
az utóirat megnevezését, érkezésének időpontját,
c)
az a) és b) pontban szereplő iratokkal kapcsolatban hozott cégbírósági határozat (határozatok) számát, illetve a határozat jogerőre emelkedésének időpontját, utalva arra az iratra, amelynek alapján a határozat (végzés) meghozatalára sor került,
d)
az elektronikus formában rendelkezésre álló iratok (beadványok, határozatok) megnevezését.
18/A. §
(1)
Alapítás alatt a cég létrehozásának teljes folyamatát kell érteni, ideértve a cég létesítő okiratának elkészítését, és a cég cégnyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges összes intézkedést is.
(2)
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének bejegyzése alatt azt a folyamatot, illetve valamennyi szükséges intézkedést kell érteni, amelynek révén az újonnan alapított fióktelepre vonatkozó okiratok és adatok a cégnyilvántartásba bejegyzésre és közzétételre kerülnek, ideértve a cég létesítő okiratának elkészítését és a cég cégnyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges összes intézkedést is.
(3)
Az online alapított cég esetében minta alatt az e rendelet szerinti szerződésmintát kell érteni.
19. §
(1)
Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.
(2)
E rendelet 16/A. §-a alkalmazásában ameddig a cég a Ctv. 131/E. § (2) bekezdésére figyelemmel még elektronikus kézbesítési címet nem jelentett be, a végzéseket a cégbíróság postai úton küldi meg.
(3)
A cégbíróság - informatikai rendszere útján - első ízben 2017. július 3-án veti össze az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatai alapján 2017. július 1. napján közzétett adatokat a cégjegyzék hatályos adataival. Adategyezőség esetén a 17/A. § (3) bekezdés szerint jár el.
(4)
A cégbíróság a magyar cégek EUID-jának bejegyzéséről az állami adóhatóságot és a Központi Statisztikai Hivatalt összesített formában értesíti.
20. §
A cégjegyzék a 10. § (7) bekezdés szerinti adatokat az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 39/2015. (XII. 21.) IM rendelet hatálybalépését követően a cégjegyzékbe bejegyzett tevékenységi körök esetében tartalmazza.
20/A. §
Az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2018. (VII. 4.) IM rendelet hatálybalépése napján a cégjegyzékbe bejegyzett cégek fennálló adatai automatikusan egyeztetésre kerülnek azon más cég(ek) fennálló adataival, amely(ek) vonatkozásában a cégjegyzék azokat nyilvántartja. Adateltérés esetén a 10. § (8)-(10) bekezdését kell alkalmazni.
20/B. §
(1)
A cégbíróság a Ctv. 131/K. § szerinti adatigénylés során nem kér a cégtől új adatot; a korábbi iratokban (kérelemben) már szereplő adatokat felhasználja.
(2)
A cégbíróság elsődlegesen a természetes személy adóazonosító jele alapján folytatja le az adatigénylést.
(3)
Ha a természetes személy adóazonosító jele nem áll a cégbíróság rendelkezésére, az automatikus adatigénylés helyett az adatigénylést közvetlenül a természetes személyek nyilvántartásából, a cégjegyzékbe bejegyzett természetesszemély-azonosító adatokkal és a lakcímadattal kísérli meg.
20/C. §
E rendeletnek a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 23/2019. (VIII. 2.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek esetében kell alkalmazni.
20/D. §
E rendeletnek a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 5/2020. (V. 13.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépését követően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek esetében kell alkalmazni.
20/E. §
(1)
A cégbíróság 2022. február 1. napján - az informatikai rendszere útján automatikusan - megvizsgálja, hogy az EUID-val rendelkező cégeknek a cégjegyzékbe bejegyzett EUID-jában szereplő cégjegyzékszáma és a cégnek a 2022. február 1. napján a cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzékszáma azonos-e. Eltérés esetén a cégbíróság - az informatikai rendszere útján automatikusan - olyan EUID-t állapít meg, amelyben a 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti cégjegyzékszám azonos a cég cégjegyzékbe bejegyzett cégjegyzékszámával. Az adatváltozásnak a cégjegyzékbe történő bejegyzésére és közzétételére automatikusan kerül sor.
(2)
Az (1) bekezdésben foglaltakat a 2022. február 1. napján folyamatban lévő azon változásbejegyzési eljárásokban is alkalmazni kell, amelyekben a változásbejegyzési kérelemnek helyet adó végzés esetén e rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 18/2021. (XII. 23.) IM rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdése alapján az EUID változása is megtörténik. Ebben az esetben is az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a változásbejegyzési kérelem elbírálásáig az EUID változását a cégjegyzékben „bejegyzés alatt” megjegyzéssel kell feltüntetni, és az adatváltozásnak a cégjegyzékbe történő bejegyzésére és közzétételére a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó végzés esetén kerül sor.
21. §
Ez a rendelet a nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott rendszer céljából szükséges műszaki leírások és eljárások megállapításáról szóló, 2015. június 8-i (EU) 2015/884 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
22. §
(1)
ez a rendelet az (eU) 2017/1132 irányelvnek a digitális eszközök és folyamatok társasági jog terén történő használata tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (eU) 2019/1151 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, kivéve az (eU) 2019/1151 irányelv 1. cikkének az (eU) 2017/1132 irányelv 13i. cikkét, 13j. cikk (2) bekezdését, valamint 16. cikk (6) bekezdését megállapító rendelkezéseit.
(2)
ez a rendelet az (eU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (eU) 2019/2121 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
1.
1. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
A)
I. Cégbejegyzési kérelem előlap
1.)
a)
A cég elnevezése
b)
A cég székhelye
c)
Kérelem: A fenti cég azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni szíveskedjék.
d)
A befizetett költségtérítés: …Ft
e)
Az illeték összege: …Ft
f)
Ha a cég névfoglalással élt, akkor a cégbíróság határozatának száma
g)
Annak jelölése, ha a cég létesítő okirata szerződésminta alapján készül, egyszerűsített eljárás lefolytatását kéri
h)
Ismételt bejegyzési kérelem esetén:
ha)
Annak jelölése, ha a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be
hb)
A cég cégjegyzékszáma (Az eredeti cégbejegyzési eljárás során kapott cégjegyzékszámot kell megadni.)
i)
Átalakulás, egyesülés, szétválás vagy határokon átnyúló átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén annak jelölése, ha az új adatok, illetve a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni. (Az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell megadni, a 16. rovat vagy a 63. rovat egyértelmű kitöltése azonban szükséges.)
j)
Annak jelölése, ha a 2007. évi CXL. törvény 13/A-13/D. § szerinti határokon átnyúló egyesülésben átvevő társaságként való részvétel céljára alapított társaság bejegyzését kéri.
k)
A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve (Meg kell adni a kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve. A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. Ebben az esetben meg kell adni a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. Amennyiben olyan okiratot csatolnak, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni - vesszővel elválasztva - a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. Az Európai Unió hivatalos nyelvei: a magyaron kívül angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.)
ka)
A mellékletek összesített száma
kb)
A mellékletek megnevezése egyenként a nyelv megadásával
kc)
Nyilatkozat: A jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.
kd)
Annak jelölése, egyszerűsített cégeljárás esetén a jogi képviselő nyilatkozata, hogy az online alapított cég cégbejegyzési eljárásának feltételei fennállnak.
2.) A jogi képviselő adatai:
a)
Név
b)
Iroda címe/Munkáltatója neve és székhelye
c)
E-mail
d)
Telefon
e)
Kamarai azonosító szám
B)
II. Cégbejegyzési kérelem - Általános adatok
1.) 1. rovat: Választott cégforma megjelölése (egyetlen cégforma jelölhető):
02 Szövetkezet
03 Közkereseti társaság
06 Betéti társaság
07 Egyesülés
09 Korlátolt felelősségű társaság 10 Részvénytársaság
11 Egyéni cég
12 Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
15 Erdőbirtokossági társulat
16 Vízgazdálkodási társulat
17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
18 Végrehajtói iroda
19 Európai gazdasági egyesülés
20 Európai részvénytársaság
21 Közjegyzői iroda
22 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
23 Európai szövetkezet
a)
Elnevezés
b)
Ha a cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés szerepeltetése a Kormány határozatán alapul, a kormányhatározat száma
3.)
3. rovat: A cég rövidített elnevezése:
a)
Rövidített elnevezés
a)
Idegen nyelvű elnevezés
b)
Idegen nyelvű rövidített elnevezés
c) Idegen nyelv megnevezése
a)
Székhely
a)
Telephely
a)
Fióktelep
a)
Létesítő okirat kelte
a)
Főtevékenység
aa)
Annak jelölése, ha a tevékenység közhasznú
b)
További tevékenységi kör(ök)
ba)
Annak jelölése, ha valamely tevékenység közhasznú;
10.) [b]10. rovat: A meghatározott időtartamra alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának az időpontja:[/b]
a)
A meghatározott időtartamra alapított cég esetén a meghatározott idő lejárta 11.) 11. rovat: A cég jegyzett tőkéje (megadása kötelező):
a)
Az összeg számmal megadva
b)
A pénznem rövidítéssel megadva
a)
A képviselet módjának jelölése:
aa)
önálló
ab)
együttes
ac)
a vezető tisztségviselőnek nincs képviseleti joga
b)
Annak jelölése, hogy együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró
c)
együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott személy.
d)
A tisztség megjelölése:
da)
vezető tisztségviselő (ezen belül jelölendő):
- intézőbizottsági tag
- igazgatósági tag
- igazgató elnök
- igazgatóság elnöke
- ügyvezető
- igazgatótanácsi tag
- vezérigazgató
db)
cégvezető
dc)
tag
dd)
végelszámoló
de)
más munkavállaló
df)
felügyelőbiztos
dg)
felszámoló
dh)
egyéb (meg kell adni a tisztség elnevezését is)
e)
A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai természetes személy esetén:
ea)
Név
eb)
Születési idő
ec)
Anyja neve
ed)
Adóazonosító jel
ee)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
ef)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
eg)
Lakóhely/külföldi lakóhely
eh)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
f)
A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai nem természetes személy esetén:
fa)
Cég esetén cégjegyzékszám
fb)
A vezető tisztségviselő, a képviseletre jogosult cég (szervezet) EUID-ja
fc)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
fd)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
fe)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
ff)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
fg)
A szervezet elnevezése
fh)
A szervezet székhelye/külföldi székhely
fi)
Adószám
fj)
A külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
fk)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
fl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
g)
Aláíró tanúsítvány
h)
Annak jelölése, hogy a képviseletre jogosult cégaláírási nyilatkozata vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája csatolásra került
i)
A jogviszony kezdete
j)
Határozott időre szóló megbízás/képviseleti jog esetén a jogviszony vége.
a)
A könyvvizsgáló cégjegyzékszáma
b)
A könyvvizsgáló cég (szervezet) EUID-ja
c)
Annak jelölése, ha EUID-val nem rendelkezik
d)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
e)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
f)
A könyvvizsgáló szervezet elnevezése
g)
Székhely
h)
A könyvvizsgáló(k) adatai:
ha)
Név
hb)
Anyja neve
hc)
Adóazonosító jel
hd)
Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
he)
Lakóhely/külföldi lakóhely
hf)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
i)
Jogviszony kezdete
j)
Határozott időre szóló megbízás esetén a jogviszony vége
14.) 15. rovat: A felügyelőbizottsági tagok adatai (több is megadható):
a)
A felügyelőbizottsági tag(ok) adatai természetes személy esetén:
aa)
Név
ab)
Anyja neve
ac)
Adóazonosító jel
ad)
Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
ae)
Annak jelölése, ha a felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött
af)
Lakóhely / külföldi lakóhely
ag)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)
A felügyelőbizottsági tag(ok) adatai nem természetes személy esetén:
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
A felügyelőbizottsági tag cég esetén (szervezet) EUID-ja
bc)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
bd)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg)
A szervezet elnevezése
bh)
A szervezet székhelye / külföldi székhely
bi)
Adószám
bj)
A külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bk)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
Jogviszony kezdete
d)
Határozott időre szóló megbízás esetén a jogviszony vége
15.) 16. rovat: Átalakulás, egyesülés, szétválás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai (Belföldi jogelőddel és jogutóddal történő átalakulás, egyesülés, szétválás esetén kitöltendő. Egyesülés, szétválás esetén több jogelőd cég is megadható):
aa)
Átalakulás
ab)
egyesülés módja:
- beolvadás
- az előző pontba nem tartozó olyan beolvadás, ahol a cég egyedüli tagjával egyesül
ac)
Szétválás módja:
- kiválás
- különválás
- beolvadásos kiválás
b)
Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének cégjegyzékszáma
c)
Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének eUID-ja
d)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) eUID-val nem rendelkezik
e)
Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének elnevezése
f)
Az átalakult, egyesült, szétvált cég jogelőd cégének székhelye
g)
Az átalakulás, az egyesülés, a szétválás cég által meghatározott időpontja (abban az esetben kell megadni, ha az átalakuló, szétváló, egyesülő cég az átalakulás, az egyesülés, a szétválás időpontját meghatározza)
16.) 18. rovat:
a)
Annak a kamarának (karnak) a megnevezése, melynek a cég a tagja
b)
A cég kamarai (kari) azonosítószáma
a)
A cég honlapja (kitöltése nem kötelező)
b)
Annak jelölése, ha a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé (jelölése nem kötelező, azonban jelölés esetén a cég honlapjának címét is meg kell adni)
c)
A cég elektronikus kézbesítési címe (e-mail), amelyen a részére elektronikus úton megküldött iratok átvételét biztosítja (megadása kötelező)
d)
A cég további e-mail címe (egy további e-mail cím adható meg)
a)
Annak jelölése, ha a cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja
a)
Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma
b)
Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég EUID-ja
c)
Annak jelölése, ha az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég EUID-val nem rendelkezik
d)
Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég elnevezése
e)
Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég székhelye
a)
A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja
a)
A cég központi ügyintézésének helye
a)
Annak jelölése, hogy a cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat
b)
Annak jelölése, hogy a cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat
a)
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma
b)
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég EUID-ja
c)
Annak jelölése összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég EUID-val nem rendelkezik
d)
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég elnevezése
e)
Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég székhelye
24.) 53. rovat: A cég üzleti évének mérlegfordulónapja (ha az üzleti év eltér a naptári évtől, megadása kötelező):
a)
A tulajdonosi joggyakorló elnevezése
b)
A tulajdonosi joggyakorló székhelye
a)
A nyelv megadása
27.) 63. rovat: Tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulása, egyesülése, szétválása esetében a jogelőd tőkeegyesítő társaság(ok) adatai (egyesülés, szétválás esetén több jogelőd is megadható):
aa)
Határokon átnyúló átalakulás
ab)
Határokon átnyúló egyesülés módja:
- beolvadás
- az előző pontba nem tartozó olyan beolvadás, ahol a tőkeegyesítő társaság egyedüli tagjával egyesül, vagy az egyesülő tőkeegyesítő társaság tagjai valamennyi egyesülő társaságban azonos arányban rendelkeznek részesedéssel
ac)
Határokon átnyúló szétválás módja:
- kiválás
- különválás
- beolvadásos kiválás
- beolvadásos különválás
b)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó jogelőd tőkeegyesítő társaság székhely szerinti országkódja
c)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó jogelőd tőkeegyesítő társaság cégjegyzékszáma
d)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó jogelőd tőkeegyesítő társaság EUID-ja
e)
Annak jelölése, ha a jogelőd tőkeegyesítő társaság EUID-val nem rendelkezik
f)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó tőkeegyesítő társaság társasági formája (cégformája)
g)
Ha ilyen adattal rendelkezik, a külföldi jogelőd tőkeegyesítő társaság nyilvántartási száma
h)
Ha ilyen adattal rendelkezik, a külföldi jogelőd tőkeegyesítő társaságot nyilvántartó hatóság
i)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó jogelőd tőkeegyesítő társaság elnevezése
j)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó jogelőd tőkeegyesítő társaság székhelye/ külföldi székhelye
k)
A határokon átnyúló átalakulás, egyesülés, szétválás tőkeegyesítő társaság által meghatározott időpontja (abban az esetben kell megadni, ha az átalakuló, szétváló, egyesülő cég az átalakulás, az egyesülés, a szétválás időpontját meghatározza)
C)
III. Cégbejegyzési kérelem - Cégformától függő adatok
1.) 03 A közkereseti társaság
1. cégformától függő rovat: A tag(ok) adatai (legalább két tag megadása kötelező):
a)
Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
aa)
Név
ab)
Születési idő
ac)
Anyja neve
ad)
Adóazonosító jel
ae)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag)
Lakóhely/külföldi lakóhely
ah)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc)
Cég (szervezet) esetén EUID
bd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg)
Elnevezése
bh)
Adószáma
bi)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bk)
Székhely/külföldi székhely
bl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
Tagsági jogviszony kezdete
d)
Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
2.) 06 A betéti társaság
a)
Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
aa)
Név
ab)
Születési idő
ac)
Anyja neve
ad)
Adóazonosító jel
ae)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag)
Lakóhely/külföldi lakóhely
ah)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc)
Cég (szervezet) esetén EUID
bd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg)
Elnevezés
bh)
Adószám
bi)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bk)
Székhely/külföldi székhely
bl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
Tagsági jogviszony kezdete
d)
Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
a)
Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
aa)
Név
ab)
Születési idő
ac)
Anyja neve
ad)
Adóazonosító jel
ae)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag)
Lakóhely/külföldi lakóhely
ah)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
ai)
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc)
Cég (szervezet) esetén EUID
bd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg)
Elnevezés
bh)
Adószám
bi)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik bk) Székhely/külföldi székhely
bl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
Tagsági jogviszony kezdete
d)
Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
a)
Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
aa)
Név
ab)
Anyja neve
ac)
Adóazonosító jel
ad)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
ae)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik,
af)
Lakóhely/külföldi lakóhely
ag)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc)
Cég (szervezet) esetén EUID
bd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám,
bf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság,
bg)
Elnevezés
bh)
Adószám bi) Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bi)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bj)
Székhely/külföldi székhely
bk)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
Tagsági jogviszony kezdete
d)
Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
4.) 09 A korlátolt felelősségű társaság
a)
A tag szavazati jogának mértéke:
aa)
Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
ab)
Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít
b)
Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba)
Név
bb)
Születési idő
bc)
Anyja neve
bd)
Adóazonosító jel
be)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával,
bf)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
bg)
Lakóhely/külföldi lakóhely
bh)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
bi)
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai
c)
A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ca)
Cég esetén cégjegyzékszám
cb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
cc)
Cég (szervezet) esetén EUID
cd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
ce)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
cf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
cg)
Elnevezés
ch)
Adószám
ci)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
cj)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
ck)
Székhely/külföldi székhely
cl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)
Tagsági jogviszony kezdete
e)
Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
a)
Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai természetes személy esetén:
aa)
Név
ab)
Anyja neve
ac)
Lakóhely/külföldi lakóhely
ad)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)
Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai nem természetes személy esetén:
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc)
Cég (szervezet) esetén EUID
bd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg)
Elnevezés
bh)
Székhely/külföldi székhely
bi)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
bj)
A tagra vonatkozó alrovatszám
c)
A zálogjogosult adatai természetes személy esetén:
ca)
Név
cb)
Anyja neve
cc)
Adóazonosító jel
cd)
Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
ce)
Lakóhely/külföldi lakóhely
cf)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)
A zálogjogosult adatai nem természetes személy esetén:
da)
Cég esetén cégjegyzékszám
db)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
dc)
Cég (szervezet) esetén EUID
dd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
de)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám,
df)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság,
dg)
Elnevezés
dh)
Székhely/külföldi székhely
di)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
e)
A zálogjogosulti bizományos adatai természetes személyes esetén:
ea)
Név
eb)
Anyja neve
ec)
Adóazonosító jel
ed)
Annak jelölése, ha külföldi személyés magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
ee)
Lakóhely/külföldi lakóhely
ef)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
f)
A zálogjogosulti bizományos adatai nem természetes személy esetén:
fa)
Cég esetén cégjegyzékszám
fb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
fc)
Cég (szervezet) esetén EUID
fd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
fe)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
ff)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
fg)
Elnevezés
fh)
Székhely/külföldi székhely
fi)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
4.3.) 3. cégformától függő rovat: Közös tulajdonú üzletrész esetén a tulajdonosok adatai
[i](legalább két tulajdonost kell megadni, valamennyi tulajdonost meg kell adni)[/i]:
a)
Természetes személy(ek) adatai (több is megadható): aa) Név
ab)
Születési idő
ac)
Anyja neve
ad)
Adóazonosító jel
ae)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag)
Lakóhely/külföldi lakóhely
ah)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
ai)
Kiskorú tulajdonos esetén a törvényes képviselő adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc)
Cég (szervezet) esetén EUID
bd)
Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám,
bf)
külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság,
bg)
Elnevezés
bh)
Adószám
bi)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bk)
Székhely/külföldi székhely
bl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
Tulajdonosi jogviszony kezdete
d)
Annak jelölése, ha a tulajdonos e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
5.) 10/Z A zártkörűen működő részvénytársaság
a)
A részvényes szavazati jogának mértéke:
aa)
Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
ab)
Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít
ac)
Annak jelölése, ha a részvényes egyedüli részvényes
b)
Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba)
Név
bb)
Születési idő
bc)
Anyja neve
bd)
Adóazonosító jel
be)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bf)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
bg)
Lakóhely/külföldi lakóhely
bh)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
bi)
Kiskorú részvényes esetén a törvényes képviselő adatai
c)
A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ca)
Cég esetén cégjegyzékszám
cb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
cc)
Cég (szervezet) esetén EUID
cd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
ce)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
cf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
cg)
Elnevezés
ch)
Adószám
ci)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
cj)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
ck)
Székhely/külföldi székhely
cl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)
Tagsági jogviszony kezdete
e)
Annak jelölése, ha a cég részvényese e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
a)
igen
b)
nem
a)
Darabszám
b)
Névérték
c)
Pénznem
d)
A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
a)
Darabszám
b)
Névérték
c)
Pénznem
d)
A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
a)
igazgatóság
b)
egyszemélyes igazgatóság
a)
Részvényfajta
b)
Részvényosztály
c)
Sorozatszám
d)
Darabszám
e)
Névérték
f)
Pénznem
g)
A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
h)
Megnevezés (megadható)
6.) 11 Az egyéni cég
1.
cégformától függő rovat: Az egyéni cég tagjának adatai (csak egy természetes személy adható meg, megadása kötelező):
a)
Név
b)
Születési idő
c)
Anyja neve
d)
Adóazonosító jel
e)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
f)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
g)
Lakóhely/külföldi lakóhely
h)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
i)
Annak jelölése, ha egyéni cég tagja a cégtulajdonos: (Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 20. § (4) bekezdése alapján az egyéni cég tagja egyben a cégtulajdonos is. )
j)
Annak jelölése, ha az egyéni cég tagja törvényes képviselője a cégtulajdonosnak: (Abban az esetben kell jelölni, ha az egyéni cég tagjává az egyén vállalkozóról ész az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tövény 32. § (1) bekezdése alapján a törvényes képviselő válik.)
7.) 12 A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
a)
Cégforma
b)
Elnevezés
c)
Külföldi székhely
d)
Nyilvántartó hatóság
e)
Nyilvántartási szám
f)
A külföldi vállalkozás EUID-ja
g)
Annak jelölése, ha a külföldi vállalkozás EUID-val nem rendelkezik
h)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
i)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
a)
A bíróság (hatóság) megnevezése
b)
Székhelye
a)
Természetes személy(ek) adatai:
aa)
Név
ab)
Anyja neve
ac)
Adóazonosító jel
ad)
Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik
ae)
Lakóhely/külföldi lakóhely
af)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai:
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cég (szervezet) esetén EUID
bc)
Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
bd)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg)
A szervezet elnevezése
bh)
A szervezet székhelye/külföldi székhelye
bi)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
A jogviszony kezdete
d)
Határozott időre szóló képviseleti jog esetén a jogviszony vége
8.) 16 A vízgazdálkodási társulat
a)
vízitársulat
b)
víziközmű-társulat
a)
Név
b)
Anyja neve,
c)
Adóazonosító jel
d)
Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik,
e)
Lakóhely/külföldi lakóhely
f)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
g)
Jogviszony kezdete
h)
Határozott időre szóló képviseleti jog esetén a jogviszony vége
9.) 17 A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
a)
Cégforma
b)
Elnevezés
c)
Külföldi székhely
d)
Nyilvántartó hatóság
e)
Nyilvántartási szám
f)
A külföldi vállalkozás EUID-ja
g)
Annak jelölése, ha a külföldi vállalkozás EUID-val nem rendelkezik
a)
Természetes személy(ek) adatai:
aa)
Név
ab)
Anyja neve
ac)
Adóazonosító jel
ad)
Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel nem rendelkezik,
ae)
Lakóhely/külföldi lakóhely
af)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai:
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
A szervezet EUID-ja
bc)
Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
bd)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be)
Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
Külföldi cég, szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság bg) A szervezet elnevezése
bh)
A szervezet székhelye/külföldi székhelye
bi)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
Jogviszony kezdete
d)
Határozott időre szóló képviseleti jog esetén jogviszony vége 10.) 18 A végrehajtói iroda
2.
cégformától függő rovat: A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai (több is megadható, valamennyi tagot meg kell adni)
a)
Önálló bírósági végrehajtó adatai:
aa)
Név
ab)
Anyja neve
ac)
Születési idő
ad)
Adóazonosító jele
ae)
Lakóhely
b)
Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai:
ba)
A bíróság jelzőszáma
bb)
A bíróság neve
bc)
Hivatali cím
bd)
Illetékességi területének kiterjesztése
c)
Tagsági jogviszony kezdete
d) Az önálló bírósági végrehajtó tag szavazati jogának terjedelme
11.) 19 Az európai gazdasági egyesülés
a)
Természetes személy(ek) adatai: aa) Név
ab)
Születési idő
ac)
Anyja neve
ad)
Adóazonosító jel
ae)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag)
Lakóhely/külföldi lakóhely
ah)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai:
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
A cég (szervezet) esetén EUID
bc)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
bd)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg)
A szervezet elnevezése
bh)
A szervezet székhelye/külföldi székhely
bi)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bj)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bk)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
a)
Külföldi székhely
b)
Nyilvántartó hatóság
c)
Nyilvántartási szám
12.) 20 Az európai részvénytársaság
a)
A részvényes szavazati jogának mértéke:
aa)
Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot
ab)
Annak jelölése, ha a szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít
ac)
Annak jelölése, ha a részvényes egyedüli részvényes
b)
Természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba)
Név
bb)
Születési idő
bc)
Anyja neve
bd)
Adóazonosító jel
be)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával,
bf)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
bg)
Lakóhely/külföldi lakóhely
bh)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
bi)
Kiskorú részvényes esetén annak jelölése, hogy a törvényes képviselő adatait pótlapon adják meg
c)
A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ca)
Cég esetén cégjegyzékszám
cb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
cc)
Cég (szervezet) esetén EUID
cd)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
ce)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
cf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
cg)
Elnevezés
ch)
Adószám
ci)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
cj)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
ck)
Székhely/külföldi székhely
cl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)
Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
a)
Részvényfajta
b)
Részvényosztály
c)
Sorozatszám
d)
Darabszám
e)
Névérték
f)
Pénznem
g)
A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
h)
Megnevezés (megadható)
a)
Darabszám
b)
Névérték
c)
Pénznem
d)
A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
a)
Darabszám
b)
Névérték
c)
Pénznem
d)
A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
a)
A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye
a)
Külföldi székhely
b)
Nyilvántartó hatóság
c)
Nyilvántartási szám
a)
igazgatóság
b)
egyszemélyes igazgatóság
c)
igazgatótanács
a)
igen
b)
nem
13.) 21 A közjegyzői iroda
1.
cégformától függő rovat: A közjegyzői iroda tagjainak adatai (több is megadható, valamennyi tagot meg kell adni):
a)
Név
b)
Születési idő
c)
Anyja neve
d)
Adóazonosító jel
e)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
f)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
g)
Lakóhely/külföldi lakóhely
h)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
i)
A közjegyzői iroda közjegyző tagjai esetén:
ia)
Szavazati jog terjedelme (százalékos adattal megadva, értéke legfeljebb 100% lehet)
ib)
Hivatali cím
j)
Tagsági jogviszony kezdete
k)
Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
14.) 22 A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
14.1.) 1. cégformától függő rovat: A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés adatai
a)
Elnevezés
b)
Külföldi székhely
c)
Nyilvántartó hatóság
d)
Nyilvántartási szám
e)
A külföldi vállalkozás EUID-ja
f)
Annak jelölése, ha a külföldi vállalkozás EUID-val nem rendelkezik
(A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni. Az általános adatok 2. rovatában a cég elnevezéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a „magyarországi telephelye” toldattal.
A telephelyet létesítő okirat keltét az általános adatok 8. rovatában, a főtevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.)
a)
Természetes személy(ek) adatai:
aa)
Név
ab)
Anyja neve
ac)
Adóazonosító jel
ad)
Annak jelölése, ha külföldi személy és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ae)
Lakóhely/külföldi lakóhely
af)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai:
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cég (szervezet) esetén EUID
bc)
Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
bd)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
be)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg)
A szervezet elnevezése
bh)
A szervezet székhelye/külföldi székhely
bi)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
A jogviszony kezdete
d)
Határozott időre szóló megbízás/képviseleti jog esetén a jogviszony vége
15.) 23 Az európai szövetkezet
a)
Külföldi székhely
b)
Nyilvántartó hatóság
c)
Nyilvántartási szám
a)
igazgatóság
b)
igazgatótanács
c)
igazgató elnök
D)
IV. Cégbejegyzési kérelem - kiegészítő adatok
a)
Természetes személy(ek) adatai:
aa)
Név
ab)
Anyja neve
ac)
Adóazonosító jel
ad)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik,
ae)
Lakóhely
b)
A nem természetes személy(ek) adatai:
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cég (szervezet) esetén EUID
bc)
Annak jelölése, ha a szervezet EUID-val nem rendelkezik
bd)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén nyilvántartási szám
be)
Elnevezés
bf)
Székhely
c)
Szakmai tevékenysége keretein belül eljáró természetes személy adatai:
ca)
Nyilvántartási szám/kamarai azonosító szám
cb)
Név
cc)
Székhely
2.)
Kiskorú törvényes képviselőjének adatai: (Minden adat megadása kötelező, ha a nyomtatványban kiskorú személy szerepel.)
a)
Név
b)
Anyja neve
c)
Adóazonosító jel
d)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával,
e)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
f)
Lakóhely/külföldi lakóhely
g)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
E)
V. Változásbejegyzési kérelem előlap
a)
A cég cégjegyzékszáma
b)
A cég elnevezése
c)
A cég székhelye
d)
Kérelem: A fenti cég azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba bejegyezni szíveskedjék.
e)
A befizetett költségtérítés:…….Ft
f)
Az illeték összege: …………..Ft
g)
Ha a cég névfoglalással élt, a cégbíróság határozatának száma,
h)
Ha a cég ismételt változásbejegyzési kérelmet nyújt be, e tény jelölése,
i)
Átalakulás, egyesülés, szétválás vagy határokon átnyúló átalakulás, egyesülés, szétválás bejegyzésének kérelme esetén annak jelölése, ha az új adatok, illetve a módosuló adatok változásának időpontját az átalakulás, egyesülés, szétválás napjával kéri bejegyezni. (Az egyes rovatoknál a kezdő időpontot, valamint a változások időpontját nem kell megadni, a 16. és a 22. rovatok vagy a 63. és a 64. rovatok egyértelmű kitöltése azonban szükséges.)
j)
Annak jelölése, ha a cég a Ctv. 50. § (2b) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását kéri.
k)
Korlátolt felelősségű társaság esetében annak jelölése, ha a kérelem a társaság jegyzett tőkéjének módosítására vonatkozó kérelmet tartalmaz, vagy a kérelemhez csatolt létesítő okirat cégjegyzék adatot nem érintő módosítást tartalmaz.
l)
Annak jelölése, ha a cég a 2006. évi V. törvény 52. § (1)-(2) bekezdés szerinti változásbejegyzési kérelmet nyújt be.
m)
Annak jelölése, ha a cég a 2006. évi V. törvény 52. § (3) bekezdés szerinti mellékleteket nyújtja be, és nem alkalmazandó az 52. § (5) bekezdése.
n)
A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve (Meg kell adni a kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve. A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. Ebben az esetben meg kell adni a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelvű cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. Amennyiben olyan okiratot csatolnak, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelvű szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni - vesszővel elválasztva - a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. Az Európai Unió hivatalos nyelvei: a magyaron kívül angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén.):
na)
a mellékletek összesített száma;
nb)
a mellékletek megnevezése egyenként a nyelv megadásával;
nc)
a jogi képviselő kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek) törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.
o)
Annak jelölése, hogy az online alapított cég cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásának feltételei fennállnak.
2.) A jogi képviselő adatai:
a)
Név
b)
Iroda címe/Munkáltatója neve és székhelye
c)
E-mail
d)
Telefon
e)
Kamarai azonosító szám
F)
VI. Változásbejegyzési kérelem - Általános adatok
a)
A törölni kívánt adat megadásakor a nyomtatványnak tartalmaznia kell:
aa)
a rovat és a rovat alszámának feltüntetésére szolgáló kitölthető tartalmat,
ab)
a törölni kívánt adat megadását a bejegyzési kérelemben meghatározott adattartalommal,
ac)
ha a cég a változás időpontját a jogszabály alapján meghatározhatja, a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A változás időpontja (kitöltése nem kötelező)” tartalmi elemet,
ad)
a bejegyzett adat törlésére szolgáló, a „Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)” tartalmi elemet.
b)
A bejegyezni kívánt adat megadásakor a nyomtatványnak tartalmaznia kell:
ba)
a rovat és a rovat alszámának feltüntetésére szolgáló kitölthető tartalmat,
bb)
a bejegyezni kívánt adatot a bejegyzési kérelemben meghatározott adattartalommal,
bc)
ha a cég a cég a változás időpontját a jogszabály alapján meghatározhatja, a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A változás időpontja (kitöltése nem kötelező)” tartalmi elemet.
c)
A változásbejegyzési kérelem a cégbejegyzési kérelem 1. rovatát nem tartalmazza.
d)
A változásbejegyzési kérelemben az 54. rovat változásánál a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A változás időpontja” tartalmi elemet.
e)
Változásbejegyzési kérelem további általános adatok közé tartozó tartalmi elemei (rovatai) az alábbiak:
2.) 22. rovat: A jogutód cég(ek) adatai (Belföldi jogelőddel és jogutóddal történő átalakulás, egyesülés, szétválás esetén kitöltendő. Több jogutód is megadható):
aa)
Átalakulás
ab)
egyesülés módja:
- beolvadás
- az előző pontba nem tartozó olyan beolvadás, ahol a cég egyedüli tagjával egyesül
ac)
Szétválás módja:
- kiválás
- különválás
- beolvadásos kiválás
b)
Egyesülés, szétválás esetén a továbbműködő, a cégjegyzékből törlésre nem kerülő jogutód cégjegyzékszáma
c)
A jogutód cég (szervezet) EUID-ja (szükség szerint kitöltendő a b) pont kitöltése esetén)
d)
Annak jelölése, ha a jogutód EUID-val nem rendelkezik (szükség szerint kitöltendő a b) pont kitöltése esetén)
e)
A jogutód elnevezése
f)
A jogutód székhelye
g)
Az átalakulás, egyesülés, szétválás cég által meghatározott időpontja
3.) 25. rovat: A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának időpontja (szükség szerint törölhető, új alszámmal módosítható az adat):
a)
A megszűnés elhatározásának dátuma
b)
Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
a)
A végelszámolás kezdetének időpontja
b)
A végelszámolás befejezésének időpontja
c)
Annak jelölése, ha a végelszámolás a továbbiakban nem az egyszerűsített végelszámolás szabályai szerint folytatódik
d)
Annak jelölése, ha a végelszámolás befejezésére a cég fennmaradásával került sor
5.) 64. rovat: Tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulása, egyesülése, szétválása esetében a jogutód tőkeegyesítő társaság(ok) adatai (egyesülés, szétválás esetén több jogutód is megadható):
aa)
Határokon átnyúló átalakulás
ab)
Határokon átnyúló egyesülés módja:
- beolvadás
- az előző pontba nem tartozó olyan beolvadás, ahol a tőkeegyesítő társaság egyedüli tagjával egyesül, vagy az egyesülő tőkeegyesítő társaság tagjai valamennyi egyesülő társaságban azonos arányban rendelkeznek részesedéssel
ac)
Határokon átnyúló szétválás módja:
- kiválás
- különválás
- beolvadásos kiválás
- beolvadásos különválás
b)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó tőkeegyesítő társaság jogutódjának székhely szerinti országkódja
c)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó tőkeegyesítő társaság jogutódjának cégjegyzékszáma (abban az esetben kell megadni, ha a magyarországi székhelyű jogutód már bejegyzett, a cégjegyzékből törlésre nem kerülő cég)
d)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó tőkeegyesítő társaság jogutódjának EUID-ja (szükség szerint kitöltendő a c) pont kitöltése esetén)
e)
Annak jelölése, ha a jogutód tőkeegyesítő társaság EUID-val nem rendelkezik (szükség szerint kitöltendő a c) pont kitöltése esetén)
f)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó tőkeegyesítő társaság jogutódjának társasági formája (cégformája)
g)
Ha ilyen adattal rendelkezik, a külföldi tőkeegyesítő társaság nyilvántartási száma
h)
Ha ilyen adattal rendelkezik, a külföldi tőkeegyesítő társaságot nyilvántartó hatóság
i)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó tőkeegyesítő társaság jogutódjának elnevezése
j)
A határokon átnyúló átalakulást, egyesülést, szétválást végrehajtó tőkeegyesítő társaság jogutódjának székhelye / külföldi székhelye
k)
A határokon átnyúló átalakulás, egyesülés, szétválás tőkeegyesítő társaság által meghatározott időpontja (abban az esetben kell megadni, ha az átalakuló, szétváló, egyesülő cég az átalakulás, az egyesülés, a szétválás időpontját meghatározza)
G)
VII. Változásbejegyzési kérelem - Cégformától függő adatok
1.) Megegyezik a III. pontban foglaltakkal, az alábbi eltérésekkel:
a)
A 03, a 06, a 07, a 09, a 10/Z, a 21 cégforma 1. cégformától függő rovatában, a 06, a 18 cégforma 2. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A tagsági jogviszony vége időpontja" és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
b)
A 9 cégforma 3. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A tulajdonosi jogviszony vége időpontja” és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
c)
A 12 cégforma 3. cégformától függő rovatában, a 16 cégforma 2. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell a „Jogviszony vége” és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
d)
A 19 cégforma 1. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja” és az „A változás időpontja” tartalmi elemeket.
e)
A 09 cégforma 2. cégformától függő rovatában, a 10/Z cégforma 3, 5., 6., 7., 9., 10 cégformától függő rovatában, a 17 cégforma 2. és 3. cégformától függő rovatában, a 20 cégforma 1., 3., 4., 5., 6., 8., 10. cégformától függő rovatában, a 22 cégforma 1 és 2. cégformától függő rovatában, a 23 cégforma 2. cégformától függő rovatában a nyomtatványnak tartalmaznia kell az „A változás időpontja’ tartalmi elemet.
f)
Változásbejegyzési kérelem további cégformától függő tartalmi elemei (rovatai) az alábbiak:
2.) 01 A vállalat
a)
A vállalat típusa (szövegesen megadandó)
b)
A változás időpontja
c)
Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
a)
A vállalat irányítási formája (szövegesen megadandó)
b)
A változás időpontja
c)
Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
3.) 08 A közös vállalat
1.
cégformától függő rovat: A tag(ok) adatai (több is megadható):
a)
A csatlakozó tag csatlakozásának időpontja,
b)
A csatlakozó tag felelősségének esetleges korlátozása
c)
Természetes személy(ek) adatai:
ca)
Név
cb)
Anyja neve
cc)
Adóazonosító jel
cd)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
ce)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
cf)
Lakóhely/külföldi lakóhely
cg)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
d)
A nem természetes személy(ek) adatai:
da)
Cég esetén cégjegyzékszám
db)
Cég (szervezet) esetén EUID
dc)
Annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
dd)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
de)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
df)
Külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
dg)
Elnevezés
dh)
Székhely/külföldi székhely
di)
Adószám
dj)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
dk)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
dl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
e)
A változás időpontja
f)
Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
4.) 10/Ny A nyilvánosan működő részvénytársaság
a)
Darabszám
b)
Névérték
c)
Pénznem
d)
A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
e)
A változás időpontja
f)
Törölve
a)
Darabszám
b)
Névérték
c)
Pénznem
d)
A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
e)
A változás időpontja
f)
Törölve
a)
Darabszám
b)
Névérték
c)
Pénznem
d)
A kibocsátott átváltoztatható és átváltozó kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
e)
A változás időpontja
f)
Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
a)
Darabszám
b)
Névérték
c)
Pénznem
d)
A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények darabszáma, névértéke és pénzneme betűvel kiírva
e)
A változás időpontja
f)
Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
a)
A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye
b)
A változás időpontja
c)
Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
a)
igazgatóság
b)
egyszemélyes igazgatóság
c)
A változás időpontja
d)
Törölve
a)
Részvényfajta
b)
Részvényosztály
c)
Sorozatszám
d)
Darabszám
e)
Névérték
f)
Pénznem
g)
A darabszám, névérték és pénznem betűvel kiírva
h)
Megnevezés (megadható)
i)
A változás időpontja
j)
Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
5.) 18 A végrehajtói iroda
A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai
1.
cégformától függő rovat: A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai (több is megadható):
a)
Természetes személy tag(ok) adatai (több is megadható):
aa)
Név
ab)
Születési idő
ac)
Anyja neve
ad)
Adóazonosító jel
ae)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
af)
Annak jelölése, ha külföldi személy, azonban külföldi közteherviselési azonosítóval és magyar adóazonosító jellel sem rendelkezik
ag)
Lakóhely/külföldi lakóhely
ah)
Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén a kézbesítési megbízott adatai
ai)
Kiskorú tag esetén a törvényes képviselő adatai
b)
A nem természetes személy(ek) adatai (több is megadható):
ba)
Cég esetén cégjegyzékszám
bb)
Cégnek nem minősülő egyéb szervezet esetén a nyilvántartási szám
bc)
Cég esetén EUID
bd)
annak jelölése, ha a cég (szervezet) EUID-val nem rendelkezik
be)
külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási szám
bf)
külföldi szervezet esetén, ha ilyen adattal rendelkezik, a nyilvántartási hatóság
bg)
Elnevezés
bh)
Székhely/külföldi székhely
bi)
Adószám
bj)
Külföldi közteherviselési azonosító az ország megadásával
bk)
Annak jelölése, ha külföldi közteherviselési azonosítóval nem rendelkezik
bl)
Külföldi szervezet esetén a kézbesítési megbízott adatai
c)
Annak jelölése, ha a cég tagja e jogállását bizalmi vagyonkezelőként szerezte meg
d)
Tagsági jogviszony kezdete
e)
Tagsági jogviszony vége
f)
A változás időpontja
g)
Törölve (szükség szerint jelölendő, ha cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kérik)
2.
2. SZÁMÚ MELLÉKLET A 21/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ
A cégjegyzékszám meghatározásához szükséges adatok
a)
Annak a vármegyének a kódszáma, ahol a céget nyilvántartják (a cégjegyzékszám első két száma):
b)
Az egyes cégformák kódszámai (a cégjegyzékszám harmadik és negyedik száma):
3.
3. SZÁMÚ MELLÉKLET A 21/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ
4.
4. SZÁMÚ MELLÉKLET A 21/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ
5.
5. SZÁMÚ MELLÉKLET A 21/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ
6.
6. SZÁMÚ MELLÉKLET A 21/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ
7.
7. SZÁMÚ MELLÉKLET A 21/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ
8.
8. SZÁMÚ MELLÉKLET A 21/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ
9.
9. SZÁMÚ MELLÉKLET A 21/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ
10.
10. SZÁMÚ MELLÉKLET A 21/2006. (V. 18.) IM RENDELETHEZ
AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat
Alulírott alapító, szerződésminta alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyéni cég alapító okiratát:
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1.
Az egyéni cég neve: ............................................................................................... Egyéni Cég
Az egyéni cég rövidített cégneve: ................................................................................................ ec.
1.2.
Az egyéni cég idegen nyelvű cégneve: .....................................................................................
Az egyéni cég idegen nyelvű rövidített cégneve: .............................................................................
1.3.
Az egyéni cég székhelye: ...........................................................................................................
Az egyéni cég székhelye
a)
egyben a központi ügyintézés helye is.
b)
nem azonos a központi ügyintézés helyével: ...............................................................................
1.4.
Az egyéni cég telephelye(i): ......................................................................................................
1.5.
Az egyéni cég fióktelepe(i): ......................................................................................................
2. Az egyéni cég tagja
Név:. ..................................................................................................................................................
Anyja születési neve: .........................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ..........................................................................................
3. Az egyéni cég tevékenységi köre(i)
3.1.
Főtevékenység: ...........................................................................................................................
3.2.
Egyéb tevékenységi kör(ök): .....................................................................................................
4. Az egyéni cég működésének időtartama
Az egyéni cég időtartama:
a)
határozatlan.
b)
határozott, ............................................................................................................................... -ig.
5. Az egyéni cég jegyzett tőkéje
5.1.
A társaság jegyzett tőkéje .................................................................................................... Ft
Azaz .............................................................................................................................. forint amely
a)
....................................... Ft azaz .............................................................. forint készpénzből áll, amely a jegyzett tőke ........................................................................................................... %-a
b)
....................................... Ft, azaz ................................................................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.
5.2.
Osztalékelőleg fizetésére
a)
sor kerülhet.
b)
nem kerülhet sor.
6. Az ügyvezetés és képviselet
6.1.
Az egyéni cég ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezető:
Név: ...................................................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................
A megbízatás
a)
határozott időre
b)
határozatlan időre
A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................
A megbízatás lejárta: .......................................................................................................................
A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.
7. Cégvezető
7.1.
A társaságnál cégvezető kinevezésére
a)
sor kerülhet.
b)
nem kerülhet sor.
7.2.
Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ...................................................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ...............................................................................................................
8. Cégjegyzés
8.1.
Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ...................................................................................................................................................
Név: ...................................................................................................................................................
8.2.
Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a)
Név: ...........................................................................................................................................
és
Név: ...................................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
9. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: .................................................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ...........................................................................................................
Cégnév: ...........................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ...............................................................................................................................
Székhely: ...........................................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
............................................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ...........................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ..........................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................................
A megbízatás lejárta: .........................................................................................................................
10. Az egyéni cég megszűnése
Az egyéni cég jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.
11. Egyéb rendelkezések
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény, az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: ......................................................
Az alapító aláírása: ...................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
.......................................................................................
11.
11. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez
12.
12. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez