398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról
A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1)
E rendelet hatálya a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó (a továbbiakban: mikrogazdálkodó) könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségére terjed ki.
(2)
A mikrogazdálkodó a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló (a továbbiakban: mikrogazdálkodói beszámoló) készítése és az azt alátámasztó könyvvezetés során az Szt. előírásait e rendeletben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni.
1/A. §
E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 9. § (6) bekezdésével összhangban mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti egyéb szervezetre.
2. Könyvvezetési kötelezettség
2. §
(1)
A mikrogazdálkodó könyvvezetési kötelezettségét a (2) bekezdés szerinti főkönyvi nyilvántartások és az azt alátámasztó analitikus nyilvántartások segítségével, a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven teljesíti.
(2)
A mikrogazdálkodó mentesül az Szt. 161. §-a szerinti számlarend-készítési kötelezettség alól, ha főkönyvi elszámolásait a 3. melléklet szerinti számlatükör szerint vezeti. A főkönyvi könyvelés során a 3. melléklet szerinti számlatükör számláinak neve határozza meg azok tartalmát. A 3. melléklet szerinti számlatükör alkalmazása esetén azok számláinak tagolásától nem lehet eltérni. Nem minősül eltérésnek a 3. melléklet szerinti főkönyvi számlák továbbrészletezése.
3. Számviteli alapelvek
3. §
(1)
A mikrogazdálkodói beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az Szt. számviteli alapelveit a (2)-(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell érvényesíteni.
(2)
A mikrogazdálkodó a mikrogazdálkodói beszámoló tekintetében az Szt. megbízható és valós összképre vonatkozó követelményének e rendeletben foglaltak betartásával tesz eleget.
(3)
A mikrogazdálkodó számviteli politikát nem készít.
(4)
Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két üzleti évet érintenek, arra az üzleti évre vonatkozóan kell elszámolni teljes összegében, amelyben a gazdasági esemény könyvviteli elszámolását közvetlenül alátámasztó bizonylatot kibocsátották. Az előzőektől eltérően az olyan gazdasági események hatását, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.
4. Mikrogazdálkodói beszámoló
4. §
(1)
A mikrogazdálkodói beszámoló az 1. melléklet szerinti mérlegből és a 2. melléklet szerinti eredménykimutatásból áll. Kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést a mikrogazdálkodói beszámolóhoz kapcsolódóan nem kell készíteni.
(2)
A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegét és eredménykimutatását az 1-2. mellékletben meghatározott szerkezetben, sorrendben és az előírt tagolásban kell összeállítani, attól eltérni nem lehet.
(3)
A mikrogazdálkodói beszámoló 1. melléklet szerinti mérlegén fel kell tüntetni
a)
az Szt. 3. § (6) bekezdés 1. pontja szerinti mérlegkészítés időpontját,
b)
a könyvviteli szolgáltatást végzőre vonatkozó, az Szt. 88. § (9) bekezdése szerinti adatokat, ha a mikrogazdálkodói beszámolót az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő személy készítette, ilyen személy hiányában ennek tényét,
c)
a kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletekre vonatkozó, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti információkat, ilyen ügylet hiányában ennek tényét,
d)
a 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök (a továbbiakban: kis értékű eszközök) egy összegű értékcsökkenési leírásánál alkalmazott értékhatárt, ha az kisebb, mint 100 ezer forint,
e)
ha a készletekről év közben értékbeni nyilvántartást vezet, annak tényét,
f)
a 13. § szerinti mikrogazdálkodónál a 13. § szerinti eljárások alkalmazásának tényét.
(4)
A mikrogazdálkodó a (3) bekezdés d)-f) pontja szerint rögzített választásától leghamarabb három, mikrogazdálkodói beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el.
5. §
(1)
A mikrogazdálkodói beszámoló készítése során az Szt. előírásait a (2)-(12) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2)
Az ellenőrzés megállapítása minden esetben az Szt. 3. § (3) bekezdés 4. pontja szerinti nem jelentős összegű hibának minősül, az Szt. 3. § (3) bekezdés 3. pontja szerinti jelentős összegű hiba nem állapítható meg.
(3)
Az Szt. 3. § (4) bekezdés 8. pontjától eltérően nem minősül felújításnak az olyan tevékenység, amelynek egyedi bekerülési értéke nem éri el az eszköz bruttó értékének a 2%-át, vagy ha az kisebb 100 ezer forintnál, akkor a 100 ezer forintot.
(4)
Az Szt. 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti karbantartásnak minősül az a tevékenység is, amely a (3) bekezdésben meghatározott értékhatár alapján nem minősül felújításnak, illetve nem minősül az Szt. 3. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti beruházásnak.
(5)
Az Szt. 3. § (4) bekezdés 10. pontja szerinti behajthatatlan követelésnek minősíthető külön bizonyítás nélkül a 100 ezer forintot meg nem haladó bekerülési értékű, 180 napja lejárt esedékességű követelés is.
(6)
Az Szt. 25. § (2) bekezdése szerinti alapítás-átszervezés aktivált értéke, a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nem mutatható ki.
(7)
Az Szt. 25. § (8) bekezdése szerinti üzleti vagy cégérték, az Szt. 45. § (3) bekezdése szerinti negatív üzleti vagy cégérték nem mutatható ki.
(8)
Jövőbeni költségekre az Szt. 41. § (2) bekezdése szerinti céltartalék nem képezhető.
(9)
Az Szt. 3. § (4) bekezdés 11. és 12. pontja szerinti szerződés elszámolási egységére és a hozzá kapcsolódó, az Szt. 28. § (3a) bekezdése, 32. § (8) bekezdése, 44. § (7) bekezdése, 72. § (4a) bekezdése szerinti elszámolásokra vonatkozó előírások nem alkalmazhatóak.
(10)
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok eladásakor, beváltásakor az eladási, beváltási árban lévő kamatot az Szt. 84. § (5) bekezdés a) pontjától eltérően nem kell külön, kapott kamatként kimutatni.
(11)
A kapcsolt vállalkozásokkal, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos információkat - a 4. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott kivétellel - a mikrogazdálkodói beszámolóban nem kell külön bemutatni.
(12)
Az Szt. 86. § (5) bekezdésének második mondata szerinti halasztott bevétel-megszüntetés nem alkalmazható.
5. A mérleg tételeinek tartalma
6. §
(1)
Aktív időbeli elhatárolásként - az Szt. előírásaitól eltérően - a mérlegben kizárólag a (2)-(4) bekezdés szerinti időbeli elhatárolásokat szabad kimutatni.
(2)
Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az olyan járó kamatbevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra - illetve az ezt megelőző időszakokra - vonatkoznak (számolandók el bevételként), és a kamatfizetés periódusa az egy évet meghaladja.
(3)
Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az olyan költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több üzleti évet terhelnek, de a mérleggel lezárt időszakban - illetve az ezt megelőző időszakokban - kerültek költségként, ráfordításként elszámolásra. Ezeket a költségeket, ráfordításokat arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.
(3a)
Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni - a (2) bekezdés szerinti kamatbevételek kivételével - az olyan járó bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több év múlva esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el. Ezeket a bevételeket arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.
(4)
Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az Szt. 33. § (1) bekezdése szerinti átvállalt kötelezettséget, ha annak összege meghaladja az 1 millió forintot.
(5)
Passzív időbeli elhatárolásként - az Szt. előírásaitól eltérően - a mérlegben kizárólag a (6)-(8) bekezdés szerinti időbeli elhatárolásokat szabad kimutatni.
(6)
Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az olyan fizetendő kamatráfordításokat, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot - illetve az ezt megelőző időszakokat - terhelik, és a kamatfizetés periódusa az egy évet meghaladja.
(7)
Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több üzleti évet illetnek, de a mérleggel lezárt időszakban - illetve az ezt megelőző időszakokban - kerültek bevételként elszámolásra. Ezeket a bevételeket arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.
(7a)
Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni - a (2) bekezdés szerinti kamatráfordítások kivételével - az olyan, a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapját követő két, vagy kettőnél több év múlva merülnek fel. Ezeket a költségeket, ráfordításokat arra az időszakra kell elszámolni, amelyik időszakhoz kapcsolódnak.
(8)
A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni az Szt. 45. § (1) bekezdése szerinti tételt, ha annak egyéb bevételként vagy pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt összege az 1 millió forintot meghaladja.
6. Az eszközök bekerülési értéke
7. §
(1)
Az Szt. 47. § (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tételeket nem lehet a bekerülési érték részeként kimutatni, azokat költségként, ráfordításként, illetve bevételként kell elszámolni.
(2)
Az Szt. 47. § (9) bekezdése szerinti különbözet összege minden esetben a bekerülési értéket nem jelentősen módosító különbözetnek minősül.
(3)
A beszerzés ellenértékének valutában történő kiegyenlítése esetén a termék, a szolgáltatás értékének meghatározásához az Szt. 48. § (7) és (8) bekezdésétől eltérően az ellenértékként fizetett valuta könyv szerinti árfolyamát kell alkalmazni.
(4)
Az Szt. 50. § (3) bekezdésétől eltérően a hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke a vételár részét képező, továbbá a kibocsátási okiratban, a csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képező kamatot is magában foglalja.
(5)
A saját termelésű készletet a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett várható eladási áron kell állományba venni.
7. Az eszközök értékcsökkenése
8. §
(1)
Az immateriális javak, a tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékének értékcsökkenését az Szt. alapján a (2)-(8) bekezdésben, illetve a 9. §-ban foglalt eltérésekkel kell elszámolni.
(2)
Az értékcsökkentési leírást az immateriális jószág, a tárgyi eszköz üzembe helyezése napjától az állományból való kivezetése (ideértve a forgóeszközök közé való átsorolást is) napjáig kell elszámolni. Az értékcsökkenési leírást azon napokra arányosan kell meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt.
(3)
Az immateriális javak, a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének meghatározásánál maradványérték nem állapítható meg.
(4)
A bruttó érték alapján számított, lineáris, időarányos módszerrel elszámolt, valamint a használatbavételkor egy összegben elszámolt terv szerinti értékcsökkenéstől eltérő módszerű terv szerinti értékcsökkenés nem alkalmazható.
(5)
A tárgyi eszközöknél - az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével - az évenként elszámolandó értékcsökkenés meghatározása során a társasági adó megállapításánál figyelembe vett leírási kulcsokat kell alkalmazni.
(6)
Az immateriális javaknál és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál hasznos élettartamként 3 évet kell alkalmazni, kivéve ha szerződés vagy más dokumentum alapján ettől eltérő hasznosítási idő bizonyítható. Ebben az esetben a szerződés, vagy más dokumentum által alátámasztott időtartamot kell alkalmazni.
(7)
A kis értékű eszközök értékcsökkenését - a (8) bekezdés kivételével - egy összegben kell elszámolni.
(8)
A mikrogazdálkodó - a (7) bekezdéstől eltérően - a kis értékű eszközök egyösszegű leírása során 100 ezer forintnál kisebb értékhatárt is választhat. Ebben az esetben azonos értékhatárt kell alkalmazni minden kis értékű eszköz terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása során.
9. §
(1)
Terven felüli értékcsökkenésként kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni a könyv szerinti érték és a mérlegkészítéskori piaci érték különbözetét, ha
a)
az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) üzleti év végi értékelésekor, az eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke tartósan és legalább 30 százalékkal kevesebb, mint a könyv szerinti értéke, vagy
b)
káresemény következtében az eszköz káreseményt követő piaci értéke legalább 30 százalékkal a könyv szerinti érték alá csökken.
(2)
Ha az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél az (1) bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenés elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll fenn, akkor a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenést vissza kell írni. Nem kell a terven felüli értékcsökkenés visszaírását elszámolni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb, mint 30 százalékkal haladja meg a könyv szerinti értéket.
8. Az eszközök értékvesztése
10. §
(1)
Az eszközök értékvesztését az Szt. alapján a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell elszámolni.
(2)
Értékvesztést kell elszámolni a befektetett pénzügyi eszközök, a készletek és az értékpapírok üzleti év végi értékelésekor, ha az eszköz piaci értéke tartósan és legalább 30 százalékkal kevesebb, mint a könyv szerinti értéke.
(3)
Értékvesztést kell elszámolni a 100 ezer forint egyedi bekerülési érték fölötti, valamint az 5. § (5) bekezdése szerinti, behajthatatlanná nem minősített, az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések üzleti év végi értékelésekor, ha a követelés a mérlegkészítés időpontjában
a)
több, mint 180 napja lejárt, a bekerülési érték 30 százalékának összegében,
b)
több, mint 270 napja lejárt, a bekerülési érték 50 százalékának összegében,
c)
több, mint 365 napja lejárt, a bekerülési érték 100 százalékának összegében.
(4)
Az értékvesztés elszámolását követő években - az üzleti év végi értékeléskor - a (2) bekezdés szerint elszámolt értékvesztést vissza kell írni, ha az értékvesztés elszámolásának oka már nem vagy csak részben áll fenn. Nem kell az értékvesztés visszaírását elszámolni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték kevesebb, mint 30 százalékkal haladja meg a könyv szerinti értéket.
9. A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése
11. §
(1)
Az Szt. 57. § (3) bekezdése szerinti értékhelyesbítés, értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem mutatható ki.
(2)
A valós értéken történő értékelés szabályai nem alkalmazhatóak.
(3)
Az Szt. 60. § (2) bekezdésétől eltérően a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelés - ideértve a követelés jellegű aktív időbeli elhatárolásokat is -, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség - ideértve a kötelezettség jellegű passzív időbeli elhatárolásokat is - forintértékét az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan nem lehet átszámítani.
(4)
A valutapénztárba bekerülő valutakészlet, a devizaszámlára kerülő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség Szt. 60. § (1) bekezdése szerinti forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni. Az átszámításhoz az Szt. 60. § (6) bekezdése szerinti árfolyam nem használható.
(5)
Az Szt.-től eltérően azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték Magyarország hivatalos pénznemétől eltérő pénznemben kerül meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása során az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot kell alkalmazni azzal, hogy az ott felsorolt árfolyamok közül a mikrogazdálkodó a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos árfolyamot választja.
(6)
A valutapénztárba bekerülő valutakészlet, a devizaszámlára kerülő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség könyv szerinti értékének csökkenéseit a könyv szerinti árfolyamon kell forintra átszámítani, egyedi értékeléssel. Abban az esetben, ha az egyedi értékelés nem lehetséges, akkor a csökkenéseket átlagárfolyamon kell elszámolni.
(7)
Ha a mikrogazdálkodó a készleteiről év közben nem vezet folyamatos értékbeni nyilvántartást, akkor a vásárolt készletek mérlegértékét az Szt. előírásai szerint meghatározott leltári mennyiség és az utolsó beszerzési ár alapján, a saját termelésű készletek mérlegértékét az Szt. előírásai szerint meghatározott leltári mennyiség és a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási ár szorzata szerint kalkulált értéken kell meghatározni.
(8)
Ha a mikrogazdálkodó a készleteiről év közben vezet folyamatos értékbeni nyilvántartást, akkor a készletek nyilvántartásával, értékelésével kapcsolatos szabályokat készlet nyilvántartási szabályzatba köteles foglalni. A készlet nyilvántartási szabályzat kialakításánál az Szt. készletekkel kapcsolatos előírásait kell figyelembe vennie.
10. Átalakulás, egyesülés, szétválás
12. §
(1)
A mikrogazdálkodó átalakulása, egyesülése, szétválása során az Szt. előírásait kell alkalmazni a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2)
A mikrogazdálkodó átalakulása, szétválása során a jogelőd gazdasági társaság beszámolójára vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani.
(3)
Olyan beolvadásnál, amelyben mikrogazdálkodó is részt vesz, a beolvasztó (jogelőd) gazdasági társaság beszámolójára vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani.
(4)
Olyan összeolvadásnál, amelyben mikrogazdálkodó is részt vesz, és ha
a)
az összeolvadók (jogelődök) mindegyike mikrogazdálkodó, akkor a jogelőd gazdasági társaságok beszámolójára vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani,
b)
az összeolvadók (jogelődök) legalább egyike nem mikrogazdálkodó, akkor az éves beszámolóra vonatkozó szabályok szerint kell az átalakulási vagyonmérlegeket összeállítani.
(5)
Ha a jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló helyett mikrogazdálkodói beszámolót készít, az áttérés miatt szükséges korrekciókat a nyitást követően a jogutódnál kell végrehajtani.
11. Sajátos szabályok
13. §
A betéti társaságként, közkereseti társaságként vagy egyéni cégként működő mikrogazdálkodónak a mikrogazdálkodói beszámoló készítése során
a)
a 9. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését, valamint az Szt. 53. § (1) bekezdés a) pontját,
b)
a 10. §-t és az Szt. értékvesztésre vonatkozó szabályait és
c)
- az Szt. 41. § (7) bekezdése kivételével - az Szt. céltartalékképzésre vonatkozó szabályait
nem kötelező alkalmaznia.
12. Áttérés mikrogazdálkodói beszámolóra
14. §
(1)
A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozónak az adott üzleti év első napjával:
a)
az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktivált értékének könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként elszámolva ki kell vezetnie és a kapcsolódó lekötött tartalékot fel kell oldania,
b)
a 6. § szerint elszámolandó időbeli elhatárolások kivételével az időbeli elhatárolásokat fel kell oldania,
c)
- ha a 13. § c) pont szerinti céltartalékképzést nem alkalmazza - az Szt. 41. § (1) bekezdése szerinti céltartalékot meg kell szüntetnie,
d)
az Szt. 41. § (2)-(5) bekezdése szerinti céltartalékot meg kell szüntetnie és a kapcsolódó lekötött tartalékot fel kell oldania,
e)
az értékhelyesbítést és az értékhelyesbítés értékelési tartalékát ki kell vezetnie,
f)
a valós értéken történő értékeléssel kapcsolatos összes különbözetet meg kell szüntetnie,
h)
az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként, a negatív üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékét egyéb bevételként elszámolva ki kell vezetnie.
(2)
A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó üzleti évének első napján állományban lévő immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését az állományba vételkor meghatározott módon, az Szt. szabályai szerint kell elszámolni.
(3)
A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó üzleti évének első napján állományban lévő, az Szt. 33. § (2) bekezdése szerinti halasztott ráfordítást az (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az első üzleti év végén és az azt követő két üzleti évben, három egyenlő részletben is megszüntetheti, ha annak összege az 1 millió forintot meghaladja.
(4)
A mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó képviseletére jogosult személynek a mikrogazdálkodói beszámoló választásáról legkésőbb az üzleti év első napjával írásban nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot a bizonylatok megőrzésére vonatkozó határidőig meg kell őrizni.
13. Záró rendelkezések
15. §
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
16. §
(1)
A mikrogazdálkodó az e rendelet szerinti mikrogazdálkodói beszámoló készítését elsőként a 2013-ban kezdődő üzleti évi beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez választhatja.
(2)
Az olyan mikrogazdálkodónak, aki a 2012. üzleti évben az Szt. 2012. december 31-én hatályos 9. § (6) bekezdése szerinti sajátos módon készíti el egyszerűsített éves beszámolóját, a 2013. üzleti évben e rendelet 14. §-át nem kell alkalmaznia, ha a 2013. üzleti évre a mikrogazdálkodói beszámoló készítését választja.
17. §
Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK irányelvnek a mikrogazdálkodó egységek tekintetében történő módosításáról szóló 2012/6/EU irányelvének való megfelelést szolgálja.
18. §
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 67. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdés d) pontját, (4) bekezdését, 68. §-ával megállapított 5. § (3), (12) bekezdését, 69. §-ával megállapított 6. § (3a), (7a) bekezdését, 70. §-ával megállapított 10. § (3) bekezdését, 71. §-ával megállapított 11. § (4) és (5) bekezdését, 72. §-ával megállapított 12. §-át, 73. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdés d) pontját, (3) bekezdését, 76. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdését, 8. § (7) bekezdését, 11. § (3) bekezdését, 75. §-ával megállapított 3. mellékletét először a 2014. évben induló üzleti évről készített mikrogazdálkodói beszámolóra kell alkalmazni, de azok már a 2013. évben induló üzleti évről készített mikrogazdálkodói beszámolóra is alkalmazhatók.
19. §
(1)
A 2014. december 31-én hatályos 5. § (9) bekezdést először a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell alkalmazni.
(2)
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. §-ával megállapított 11. § (3) bekezdését először a 2015. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2014-ben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.
20. §
(1)
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 97. §-ával megállapított 6. § (8) bekezdését, 98. §-ával megállapított 1-3. mellékletet először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2)
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 99. §-ával hatályon kívül helyezett 5. § (12) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.
21. §
(1)
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdés h) pontját; 97. § 1. pontjával megállapított 7. § (1) bekezdését; 97. § 2. pontjával megállapított 10. § (3) bekezdését; 98. §-ával megállapított 3. számú mellékletét először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2)
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. §-ával megállapított 14. § (1) bekezdés h) pontját; 97. § 1. pontjával megállapított 7. § (1) bekezdését; 97. § 2. pontjával megállapított 10. § (3) bekezdését; 98. §-ával megállapított 3. számú mellékletét a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
(3)
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 99. §-ával hatályon kívül helyezett 5. § (10) bekezdést és 14. § (1) bekezdés g) pontját a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.
22. §
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 28. §-ával megállapított 1/A. §-át először a 2018. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.
24. §
(1)
E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (9) bekezdését először a 2021. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2)
E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 616/2020. (XII. 21.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (9) bekezdését a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
1.
1. melléklet a 398/2012. (xii. 20.) korm. rendelethez
A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege
Kelt: ..................
Vállalkozó képviseletére jogosult személy aláírása
2.
2. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A mikrogazdálkodói beszámoló eredménykimutatása
ezer forintban
Kelt: ...............................
Vállalkozó képviseletére jogosult személy aláírása
3.
3. melléklet a 398/2012. (xii. 20.) korm. rendelethez
A mikrogazdálkodói számlatükör
1.
SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
11.
IMMATERIÁLIS JAVAK
113.
Vagyoni értékű jogok
1131.
Vagyoni értékű jogok bruttó értéke
1138.
Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1139.
Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
114.
Szellemi termékek
1141.
Szellemi termékek bruttó értéke
1148.
Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1149.
Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
119.
Kis értékű immateriális javak
1191.
Kis értékű immateriális javak bruttó értéke
1199.
Kis értékű immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
12.
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
121.
Telkek, földterületek
1211.
Telkek, földterületek bruttó értéke
1218.
Telkek, földterületek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1219.
Telkek, földterületek terv szerinti értékcsökkenése
122.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
1221.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke
1228.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1229.
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
123.
Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
1231.
Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke
1238.
Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1239.
Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti értékcsökkenése
124.
Egyéb ingatlanok
1241.
Egyéb ingatlanok bruttó értéke
1248.
Egyéb ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1249.
Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
129.
Kis értékű ingatlanok
1291.
Kis értékű ingatlanok bruttó értéke
1299.
Kis értékű ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
13.
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
131.
Termelő gépek, berendezések
1311.
Termelő gépek, berendezések bruttó értéke
1318.
Termelő gépek, berendezések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1319.
Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése
132.
Műszaki járművek
1321.
Műszaki járművek bruttó értéke
1328.
Műszaki járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1329.
Műszaki járművek terv szerinti értékcsökkenése
133.
Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek
1331.
Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke
1338.
Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1339.
Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
139.
Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek
1391.
Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke
1399.
Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
14.
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
141.
Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések
1411.
Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke
1418.
Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1419.
Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
142.
Egyéb járművek
1421.
Egyéb járművek bruttó értéke
1428.
Egyéb járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1429.
Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése
143.
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
1431.
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke
1438.
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1439.
Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
144.
Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések
1441.
Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések bruttó értéke
1448.
Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1449.
Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
149.
Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek
1591.
Kis értékű tenyészállatok bruttó értéke
1599.
Kis értékű tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
15.
TENYÉSZÁLLATOK
151.
Tenyésztésben hasznosított állatok
1511.
Tenyésztésben hasznosított állatok bruttó értéke
1518.
Tenyésztésben hasznosított állatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1519.
Tenyésztésben hasznosított állatok terv szerinti értékcsökkenése
152.
Igásállatok
1521.
Igásállatok bruttó értéke
1528.
Igásállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1529.
Igásállatok terv szerinti értékcsökkenése
153.
Egyéb tenyészállatok
1531.
Egyéb tenyészállatok bruttó értéke
1538.
Egyéb tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1539.
Egyéb tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
159.
Kis értékű tenyészállatok
1491.
Kis értékű tenyészállatok bruttó értéke
1499.
Kis értékű tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
16.
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
161.
Beruházások
162.
Felújítások
168.
Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
17.
TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)
171.
Tartós részesedések
179.
Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
18.
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
181.
Államkötvények
182.
Tartós diszkont értékpapírok
183.
Vállalkozások által kibocsátott tartós értékpapírok
184.
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
189.
Tartós értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
19.
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (tartós bankbetétek)
191.
Tartósan adott kölcsönök
192.
Tartós bankbetétek
199.
Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása
2.
SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK
21-22.
ANYAGOK
211.
Nyers- és alapanyagok
221.
Segédanyagok
222.
Üzem- és fűtőanyagok
223.
Fenntartási anyagok
224.
Építési anyagok
225.
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
226.
Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
227.
Egyéb anyagok
229.
Anyagok értékvesztése és annak visszaírása
23.
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK
231.
Befejezetlen termelés
232.
Félkész termékek
239.
Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása
24.
NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
241.
Növendékállatok
242.
Hízóállatok
243.
Egyéb állatok
244.
Bérbevett állatok
249.
Állatok értékvesztése és annak visszaírása
25.
KÉSZTERMÉKEK
251.
Késztermékek
259.
Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása
26.
KERESKEDELMI ÁRUK
261.
Kereskedelmi áruk
262.
Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk
263.
Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
264.
Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla
269.
Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása
27.
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
271.
Közvetített szolgáltatások
279.
Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása
28.
BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK
281.
Betétdíjas göngyölegek
289.
Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása
3.
SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
31.
KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)
311.
Vevőkövetelések
319.
Vevőkövetelések értékvesztése
33.
KÖVETELÉSEK TULAJDONOSSAL SZEMBEN
331.
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
34.
VÁLTÓKÖVETELÉSEK
341.
Váltókövetelések
349.
Váltókövetelések értékvesztése
35.
ADOTT ELŐLEGEK
351.
Immateriális javakra adott előlegek
352.
Beruházásokra adott előlegek
353.
Készletekre adott előlegek
354.
Egyéb célra adott előlegek
359.
Adott előlegek értékvesztése
36.
EGYÉB KÖVETELÉSEK
361.
Munkavállalókkal szembeni követelések
362.
Költségvetéssel szembeni követelések
363.
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök
364.
Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
365.
Különféle egyéb követelések
369.
Egyéb követelések értékvesztése
37.
ÉRTÉKPAPÍROK
371.
Részesedések
372.
Saját részvények, saját üzletrészek
373.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
378.
Értékpapír elszámolási számla
379.
Értékpapírok értékvesztése
38.
PÉNZESZKÖZÖK
381.
Pénztár
382.
Valutapénztár
383.
Csekkek
384.
Elszámolási betétszámla
385.
Elkülönített betétszámla
386.
Devizabetét-számla
387.
Elektronikus pénz
389.
Átvezetési számla
39.
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
391.
Aktív időbeli elhatárolások
4.
SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK
41.
SAJÁT TŐKE
411.
Jegyzett tőke
412.
Tőketartalék
413.
Eredménytartalék
414.
Lekötött tartalék
419.
Adózott eredmény
42.
CÉLTARTALÉKOK
421.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
43.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
431.
Hátrasorolt kötelezettségek
44.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
441.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
442.
Átváltoztatható kötvények
443.
Tartozások kötvénykibocsátásból
444.
Beruházási és fejlesztési hitelek
445.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
446.
Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
449.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
45-47.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
451.
Rövid lejáratú kölcsönök
452.
Rövid lejáratú hitelek
453.
Vevőktől kapott előlegek
454.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
455.
Beruházási szállítók
456.
Nem számlázott szállítók
457.
Váltótartozások
461.
Eredményt terhelő adók elszámolása
462.
Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása
463.
Jövedéki adó elszámolása
464.
Gépjármű adó (cégautóadó) elszámolása
465.
Vámelszámolási számla
466.
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
467.
Fizetendő általános forgalmi adó
468.
Általános forgalmi adó elszámolási számla
469.
Helyi adók elszámolási számla
471.
Jövedelemelszámolási számla
472.
Fel nem vett járandóságok
473.
Szociális hozzájárulási adó
474.
Szakképzési hozzájárulás
475.
Egészségügyi hozzájárulás (EHO) elszámolása
476.
Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása
477.
Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tulajdonosokkal szemben
478.
Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
479.
Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
48.
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
481.
Passzív időbeli elhatárolások
49.
ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
491.
Nyitómérleg számla
492.
Zárómérleg számla
493.
Adózott eredmény elszámolási számla
5.
SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK
51.
ANYAGKÖLTSÉG
511.
Alapanyagok költségei
512.
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
513.
Egyéb anyagköltség
519.
Anyagköltség megtérülés
52.
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
521.
Szállítás-rakodás, raktározás költségei
522.
Bérleti díjak
523.
Karbantartási költségek
524.
Hirdetés, reklám, propaganda költségek
525.
Oktatás és továbbképzés költségei
526.
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
529.
Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei
53.
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
531.
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
532.
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
533.
Biztosítási díjak
534.
Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíjak
539.
Különféle egyéb szolgáltatások költségei
54.
BÉRKÖLTSÉG
541.
Bérköltség
55.
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
551.
Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
552.
Jóléti és kulturális költségek
553.
Reprezentációs költségek
559.
Egyéb személyi jellegű kifizetések
56.
BÉRJÁRULÉKOK
561.
Szociális hozzájárulási adó
562.
Egészségügyi hozzájárulás
563.
Szakképzési hozzájárulás
569.
Egyéb bérjárulékok
57.
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
571.
Terv szerinti értékcsökkenési leírás
572.
Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása
58.
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
581.
Saját termelésű készletek állományváltozása
582.
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
589.
Aktivált saját teljesítmények átvezetési számla
59.
KÖLTSÉGNEMEK ÁTVEZETÉSE
599.
Költségnemek átvezetési számla
8.
SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK
81.
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
811.
Anyagköltség
812.
Igénybe vett szolgáltatások értéke
813.
Egyéb szolgáltatások értéke
814.
Eladott áruk beszerzési értéke
815.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
82.
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
821.
Bérköltség
822.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
823.
Bérjárulékok
83.
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
831.
Értékcsökkenési leírás
86.
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
861.
Egyéb ráfordításnak minősülő értékesítések
8611.
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8612.
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke
862.
Egyéb ráfordításnak minősülő eszköz kivezetések
8621.
Hiányzó, megsemmisült, kiselejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéke
8622.
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
863.
Behajthatatlan követelések leírt összege
864.
Céltartalék képzés
865.
Utólag adott, nem számlázott engedmény
866.
Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8661.
Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8662.
Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8663.
Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8664.
Társadalombiztosítással elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8665.
EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8666.
Ráfordításként elszámolt egyéb adók és adójellegű tételek
867.
Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések
8671.
Káreseménnyel kapcsolatos fizetett, fizetendő összegek
8672.
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz, juttatás
8673.
Fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás
8674.
Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összege
8675.
Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak
8676.
Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak
868.
Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések
8681.
Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése
8682.
Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése
8683.
Készletek értékvesztése
8684.
Követelések értékvesztése
869.
Különféle egyéb ráfordítások
8691.
Társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak könyv szerinti és létesítő okiratban meghatározott értékének veszteségjellegű különbözete
8692.
Ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összege
8693.
Térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8694.
Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke
8695.
Elengedett követelések könyv szerinti értéke
8696.
Egyéb, vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások
87.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
871.
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
872.
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások árfolyamveszteségek
873.
Hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
874.
Nem hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 875. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése és visszaírása
8751.
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
8752.
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésének visszaírása
876.
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamveszteségei
8761.
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége
8762.
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
877.
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
878.
Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan adott engedmény
879.
Egyéb vagyoncsökkenéssel járó pénzügyi ráfordítások
89.
EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK
891.
Társasági adó
892.
Egyszerűsített vállalkozói adó
893.
Kisvállalati adó
899.
Eredményt terhelő egyéb adók
9.
SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK
91.
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
911.
Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele
912.
Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele
913.
Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele
918.
Belföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás
919.
Egyéb belföldi értékesítés árbevétele
92.
EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
921.
Külföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele
922.
Külföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele
923.
Külföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele
928.
Külföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás
929.
Egyéb külföldi értékesítés árbevétele
96.
EGYÉB BEVÉTELEK
961.
Egyéb bevételnek minősülő értékesítések
9611.
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke
9612.
Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések ellenértéke
963.
Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg
964.
Céltartalék feloldás
965.
Utólag kapott, nem számlázott engedmény
966.
Működési célra kapott támogatás, juttatás
9661.
Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás
9662.
Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás
9663.
Európai Uniótól kapott támogatás, juttatás
9664.
Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás
967.
Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek
9671.
Káreseménnyel kapcsolatos térítések
9672.
Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás
9673.
Fejlesztési célra kapott támogatás, juttatás
9674.
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
968.
Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések visszaírása
9681.
Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
9682.
Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
9683.
Készletek értékvesztésének visszaírása
9684.
Részesedések értékvesztésének visszaírása
969.
Különféle egyéb bevételek
9691.
Gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékének és létesítő okiratban meghatározott értékének nyereségjellegű különbözete
9692.
Elévült kötelezettség könyv szerinti értéke
9693.
Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci vagy jogszabály szerinti értéke
9694.
Térítés nélkül kapott szolgáltatások piaci vagy jogszabály szerinti értéke
9695.
Elengedett és ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség értéke
9696.
Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek
97.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
971.
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
972.
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek
973.
Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
974.
Nem hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
975.
Kapott (járó) osztalék és részesedés
976.
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyereségei
9761.
Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége
9762.
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége
977.
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
978.
Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan kapott engedmény
979.
Egyéb vagyonnövekedéssel járó pénzügyi bevételek