Veszélyes hulladék kezelési szabályzat (2020)

Feltöltve: 2020.02.05.
Utoljára módosítva: 2021.12.28.
Mintát készítette: dr. Farkas-Csamangó Erika

A hulladékgazdálkodás elsődleges célja a környezetszennyezés megelőzése, és a környezet terhelésének csökkentése. Ennek megvalósításához a gazdálkodó szervezeteknek meghatározott hulladékgazdálkodási ismeretekre van szükségük, hogy képesek legyenek az ismereteik birtokában hulladékgazdálkodási tevékenységüket, feladataikat a jogszabályok által előírt módon végrehajtani. Ebben nyújt segítséget mellékelt hulladékgazdálkodási szabályzatunk.

Mikor lesz egy vállalkozás veszélyes hulladék termelő?

Hulladéktermelőnek minősül, akinek tevékenységeiből hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez. Hulladékbirtokos az a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van. 
A hulladéktermelő/hulladékbirtokos gazdálkodó szervezetnek úgy kell végezni hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül, hogy az 
- ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, 
- ne okozzon zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és 
- ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

Tekintettel a gazdálkodó szervezetek igen szerteágazó hulladékgazdálkodási kötelezettségeire és feladataikra, javasolt a mellékelt Hulladékgazdálkodási szabályzat összeállítása.

Hulladékgazdálkodási tevékenység 

A hulladékgazdálkodás fogalmát, valamint a főbb értelmező rendelkezéseket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) tartalmazza.
Hulladékgazdálkodás: 
- a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, 
- a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, 
- a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint 
- a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

A hulladéktermelő/hulladékbirtokos gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási tevékenysége – a fent felsorolt célok érdekében – magában foglalja a hulladék előzetes gyűjtését, tárolását és átadását a gyűjtőnek.

Hulladék bármely anyag vagy tárgy lehet, amelytől termelője/birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

A hulladék csoportosítása

A hulladékot a hulladék jellege és fajtája, típusa szerint a vállalkozónak el kell különíteni, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését. A hulladék csoportosítása, elkülönített gyűjtése történhet az alábbiak szerint:
- a hulladék jellege: a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzője;
- a hulladék fajtája, összetétele alapján (biohulladék, élelmiszer- és konyhai hulladék, háztartási hulladék, lomhulladék és vegyes hulladék); továbbá
- a hulladéktípusnak megfelelően a hulladékjegyzék [72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről] szerint.

Veszélyes hulladék: a Ht. 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék a hulladék jellege szerinti csoportosításban.
Ilyen veszélyességi jellemző lehet: HP 1 „Robbanásveszélyes”, HP 2 „Oxidáló”, HP 3 „Tűzveszélyes”, HP 4 „Irritáló” - bőrirritáció és szemkárosodás,stb.

A hulladék besorolása 

A hulladék előzetes gyűjtése előtt a hulladék termelőjének, vagy − ha az nem állapítható meg – birtokosának, a hulladékot típus és jelleg szerint − a hulladékjegyzéknek meghatározottak alapján – előzetesen be kell sorolni.
A besorolás a hulladékjegyzék kódjai alapján történik, amelyet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák. (Az 1. és 2. mellékleteinek használatát e rendelet 3. melléklete írja elő, „Útmutató a hulladékjegyzék használatához”címmel.)
Amennyiben besorolási kötelezettségének a hulladéktermelő/hulladékbirtokos nem vagy nem megfelelően tesz eleget, abban az esetben a hulladékot a hulladék termelőjének vagy birtokosának telephelye szerint illetékes környezetvédelmi hatóság − a hulladék termelőjének vagy birtokosának költségén − besorolja, és ennek tényét jogszabály előírásainak figyelembevételével határozatban megállapítja.

Kapcsolódó jogszabályok (2)

2012. évi CLXXXV. törvény 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

Kapcsolódó iratminta

Veszélyes hulladék kezelési szabályzat (2021)
Veszélyes hulladék kezelési szabályzat (2020)