Kereseti kérelem a Foktftv. rendelkezésein alapuló egyezség módosítása iránt

Feltöltve: 2023.05.12.
Utoljára módosítva: 2023.05.12.
Mintát készítette: dr. Závotka Zsolt

Gyakori eset, hogy a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földeknek több tulajdonosa van, akik az osztatlan tulajdonközösségüket a jövőben nem kívánják fenntartani. Ezen osztatlan közös tulajdonok megszüntetéséről a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (hétköznapi nevén bekebelezési törvényként ismert, hivatalos rövidítése: Foktftv.) és a Foktftv. végrehajtására kiadott, a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. 

Termőföld osztatlan közös tulajdonának megszüntetését bármely tulajdonostárs kezdeményezheti a területileg illetékes földhivatalhoz, mint ingatlanügyi hatósághoz benyújtott, a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló kérelemmel. A kérelemnek a földhivatalnál rendszeresített „Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.” nyomtatvány adattartalmán túlmenően tartalmaznia kell az alábbi - 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt - adatokat, illetve nyilatkozatokat:
•    jogi képviselő esetén annak kamarai azonosítója és elérhetősége;
•    a kérelmező vagy a képviseletében eljáró személy kormányzati ügyfélkapujához tartozó felhasználóneve és a hozzátartozó elektronikus levelezési címe;
•    ha az eljárásban közreműködik ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő mérnök, a földmérő neve és ingatlanrendező földmérő minősítésének száma;
•    a kérelmező nyilatkozata, amelyben tudomásul veszi, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése nem terjed ki a földrészlet és annak alrészletei határvonalának természetbeni felmérésre, valamint a földrészlet természetbeni állapotának az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal való összehasonlítására, ezért a felmérési, térképezési és területszámítási hibából, valamint a művelési ág tényállapotoktól történő eltéréséből eredő következményeket a tulajdonosok viselik.

A tulajdonközösségek megszüntetése földforgalmi hatósági eljárást nem igényel. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséért tizenötezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése a Nemzeti Agrárkamara, mint a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv által üzemeltetett osztóprogram alkalmazásával történik. A kialakításra kerülő ingatlanok - ide nem értve az ingatlanok megközelítésére szolgáló utat - szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág esetén 3.000 m2-nél, szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelési ág esetén 10.000 m2-nél kisebb területnagyságúak nem lehetnek. Ha egy vagy több tulajdonostársnak a megosztás alapjául szolgáló ingatlanban fennálló tulajdoni hányada alapján kialakítható ingatlan nem éri el a területi minimumot a közös tulajdont megszüntető egyezségben rendelkezni kell a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányadok valamely másik tulajdonostárs tulajdoni hányadához történő hozzászámításáról. Ezen hozzászámítást nevezi a Foktftv. bekebelezésnek.

Az egyezség érvényességéhez a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerint számított egyszerű többségének döntése szükséges. Az egyezséghez történő hozzájárulást megadottnak kell tekinteni a bizonytalan személyű, ismeretlen lakhelyű vagy tartózkodási helyű, valamint a postai kézbesítés szabályai szerint értesítettnek tekintendő tulajdonostárs esetében, feltéve, hogy az egyezségi döntésben nem vesz részt. Az egyezség hatálya a döntés meghozatalában történő részvételtől függetlenül - valamennyi tulajdonostársra kiterjed.

Kivételes esetben lehetőség van arra, hogy a területi minimumot el nem érő tulajdonostárs osztatlan közös tulajdon megszüntetését követően a saját tulajdoni hányadának megfelelő ingatlanrészt önálló ingatlanként megtarthassa. Erre az egyezség bírósági úton történő módosításával kerülhet sor, amelyet a területi minimumot el nem érő tulajdonostárs az egyezség létrejöttétől számított harminc napon belül kérhet, az alábbi feltételek valamelyikének esetében:
•    ha az ingatlant legalább három éve a területi minimumot el nem érő tulajdonostárs, vagy közeli hozzátartozója, vagy ezen személyek legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszövetkezet használja, vagy 
•    ha a területi minimumot el nem érő tulajdonostárs az ingatlant érintő tulajdoni hányadát nem átruházással szerezte és az ingatlant érintően a használati jogosultság átengedéséből származó jövedelem hiánya a saját és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését veszélyezteti.

A mellékelt keresetlevél-minta az utóbbi esetre él egy lehetséges megoldási javaslattal.
 

Kapcsolódó jogszabály

647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet
Kereseti kérelem egyezség módosítása iránt minta