Hulladékgazdálkodási szabályzat (2017)

Feltöltve: 2017.04.09.
Utoljára módosítva: 2021.12.27.
Mintát készítette: Imrei Sándorné Dr.

Miért szükséges a hulladékgazdálkodási szabályzat?

A hulladékgazdálkodás elsődleges célja a környezetszennyezés megelőzése, és a környezet terhelésének csökkentése. Ennek megvalósításához a gazdálkodó szervezeteknek meghatározott hulladékgazdálkodási ismeretekre van szükségük, hogy képesek legyenek az ismereteik birtokában hulladékgazdálkodási tevékenységüket, feladataikat a jogszabályok által előírt módon végrehajtani. Ebben nyújt segítséget mellékelt hulladékgazdálkodási szabályzatunk.

A legtöbb vállalkozás hulladéktermelő vagy hulladékbirtokos

Hulladéktermelőnek minősül, akinek tevékenységeiből hulladék képződik (eredeti hulladéktermelő), vagy bárki, aki előkezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési műveletet végez, amely a hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez. Hulladékbirtokos az a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van. 
A hulladéktermelő/hulladékbirtokos gazdálkodó szervezetnek úgy kell végezni hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül, hogy az 
- ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, 
- ne okozzon zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és 
- ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

Tekintettel a gazdálkodó szervezetek igen szerteágazó hulladékgazdálkodási kötelezettségeire és feladataikra, melyek teljes körű ismertetése − terjedelmi okok miatt – itt és most nem megoldható − javasolt a mellékelt Hulladékgazdálkodási szabályzat összeállítása.

Hulladékgazdálkodási tevékenység 

A hulladékgazdálkodás fogalmát, valamint a főbb értelmező rendelkezéseket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) tartalmazza.
Hulladékgazdálkodás: 
- a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, 
- a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, 
- a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint 
- a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.

A hulladéktermelő/hulladékbirtokos gazdálkodó szervezetek hulladékgazdálkodási tevékenysége – a fent felsorolt célok érdekében – magában foglalja a hulladék előzetes gyűjtését, tárolását és átadását a gyűjtőnek. Hulladék bármely anyag vagy tárgy lehet, amelytől termelője/birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

A hulladék csoportosítása

A hulladékot a hulladék jellege és fajtája, típusa szerint a vállalkozónak el kell különíteni, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését. 

A hulladék eredete szerint megkülönböztethető a Ht. alapján:
- települési hulladék (kommunális hulladék): a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék, 
- termelési (nem veszélyes) hulladék (ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási),
- hulladékolaj.
Ez utóbbi három csoporton belül lehet a hulladék − jellege alapján − veszélyes vagy nem veszélyes hulladék.

Veszélyes hulladék: a Ht. 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék a hulladék jellege szerinti csoportosításban.
Ilyen veszélyességi jellemző lehet: HP 1 „Robbanásveszélyes”, HP 2 „Oxidáló”, HP 3 „Tűzveszélyes”, HP 4 „Irritáló” - bőrirritáció és szemkárosodás,stb.

A hulladék besorolása 

A hulladék előzetes gyűjtése előtt a hulladék termelőjének, vagy − ha az nem állapítható meg – birtokosának, a hulladékot típus és jelleg szerint − a hulladékjegyzéknek meghatározottak alapján – előzetesen be kell sorolni.
A besorolás a hulladékjegyzék kódjai alapján történik, amelyet a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák. (Az 1. és 2. mellékleteinek használatát e rendelet 3. melléklete írja elő, „Útmutató a hulladékjegyzék használatához”címmel.)

A hulladék gyűjtése 

Amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható, a vállalkozó, mint hulladéktermelő a hulladék előzetes gyűjtését saját tulajdonú és/vagy bérelt ingatlanán (a továbbiakban: ingatlan) végzi. 
A képződött hulladék gyűjtése, előzetes tárolása hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezhető az ingatlan területén. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
A hulladék gyűjtése a hulladék fajtája és jellege − adott esetben−, típusa szerint elkülönítve a képződés helyén történik. Ebben az esetben beszélünk elkülönített gyűjtésről, lehetővé téve ezzel a hulladék egyedi módon történő kezelését.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.

Kapcsolódó jogszabály

2012. évi CLXXXV. törvény

Kapcsolódó iratminták (2)

Hulladékgazdálkodási szabályzat (2021)
Veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó szabályzat (2017)
Hulladékgazdálkodási szabályzat (2017)