Ajándékozási szerződés (gépkocsi)

Feltöltve: 2021.08.09.
Utoljára módosítva: 2021.12.24.
Mintát készítette: Bonácz Zsolt

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó az ajándék ingyenes átruházására, vagyis ingóság tulajdonjogának, ill. ingatlan tulajdonjogának és birtokának ingyenes átruházására, vagy ingyenes jogátruházó, ill. követelés-engedményezési szerződés megkötésére, míg a megajándékozott a dolog átvételére, ill. a jogátruházási vagy követelés-engedményezési szerződés megkötésére köteles.

E meghatározás a 6:235. § (1)-(3) bekezdéseiben szabályozott definíciótól eltérőnek látszik. Az ügylettárgynak a dolog fogalmi körén túlra történő kiterjesztése külön utaló norma [6:235. § (3) bek.] híján és az általános rész, ill. a dologi jogi könyv fenti rendelkezéseinek felhívása nélkül ugyanis megzavarja a szerződés valamennyi ügylettárgyra kiterjedő, összefoglaló fogalmát. Ezek az egyébként kiküszöbölhető alapfogalmi zavarok röviden a következők.
 Első látásra igen zavaró lehet továbbá a dolgok ajándékozása esetében a felek kötelezettségeinek megfogalmazása. A törvény szerint [6:235. § (1)-(2) bek.] dolog ajándékozására irányuló szerződésben az ajándékozó dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására köteles, s e kötelezettség ingatlan-ajándék esetén kiegészül a dolog birto-kának átruházására irányuló kötelezettséggel; a megajándékozott pedig mindkét esetben a dolog átvételére köteles.
Ingó dolog tulajdonjogának átruházással való megszerzéséhez, miként az természetes, az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és erre tekintettel a dolog birtokának az átruházása is szükséges – az már nem annyira természetes, hogy ez csupán a dologi jogi könyv megfelelő rendelkezéséből derül ki [5:38. § (1) bek.].

A birtokba adás, a birtokszerzés [5:2. §] a származékos szerzésmódoknál a birtokátruházó ügylet, a dolog feletti tényleges hatalom megállapodással történő átengedése révén valósul meg [vö. 5:3. § (1) bek.]. Amikor tehát a törvény az ajándékozó kötelezettségeként „a dolog tulajdonjogának ingyenes átruházását” állapítja meg, abba az ingók esetében beleértendő a megajándékozott részére a birtok ügyleti átruházása keretében annak birtokossá tétele is, hiszen az az ingótulajdon megszerzésének kelléke.
 

Kapcsolódó jogszabály

2013. évi V. törvény

Kapcsolódó iratminták (2)

Ajándékozási szerződés (ingatlan)
Halál esetére szóló ajándékozás (ingatlan)
Ajándékozási szerződés (gépkocsi)